Р Е Ш Е Н И Е

1231

10.09.2015г., гр. Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ДВАНАДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в открито съдебно заседание на десети септември две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЛИЦА МАРИНСКА

 

          При секретаря С.Ц. и прокурора.........................., като разгледа докладваното от председателя гр.д.№3703/2015г. по описа на ***, за да се произнесе, намери за установено следното:

         Производството е по реда на Закона за защита от домашното насилие.

Постъпила е молба от Ф.С.С., ЕГН **********, против Ю.С.Ю., с ЕГН**********, с която се твърди, че ответникът е упражнил над молителката домашно насилие, на ***, като й нанесъл множество удари в областта на главата и шията. Твърди се, че ответникът системно злоупотребява с алкохол. Твърди, че след побоят е посетила лекар, за което има издадено удостоверение. Твърди се, че същият ден около 16.00 часа, е дошла полиция и е съставила протокол за предупреждение на ответника. Моли съдът да постанови решение, с което да наложи мерки за закрила спрямо нея, изразяващи се в задължаване на ответникът Ю. да се въздържа от домашно насилие, да бъде изведен от съвместно обитаваното жилище, на адрес ***, забрана същият да се приближава до нея, до жилището й, находящо се на посоченият адрес, както и да задължи ответникът да посещава специализирани програми. В молбата не се посочва конкретен срок, за който молителката иска да бъдат наложени мерките.  В съдебно заседание молителката Ф.С. поддържа молбата моли съдът да я уважи.

Ответникът Ю.С.Ю., изразява становище за основателност на молбата. В съдебно заседание признава факта на извършване на домашно насилие от негова страна на посочената от молителката дата и начин.

Съдът като съобрази изложеното в молбата  и представените доказателства, намира за установено следното:

По делото, с ***, е постановено издаването на  заповед за незабавна защита, по реда на чл.18, ал.1 от ЗЗДН, спрямо молителката Ф.С., със срок до приключване производството по настоящето гражданско дело.

Безспорно по делото се установява, че страните Ф.С. и Ю.Ю., са съжителствали в едно домакинство, заедно със съпругата на Ю. - *** и децата им. По делото се установява, видно от представеното удостоверение за наследници на *** Ю.С., че молителката е майка на ответника. Видно от приложеното по делото съдебно ***.  се установява, че при прегледа на Ф.С., са установени охлузвания по лицето и кръвонасядане по шията. В заключение на удостоверение е посочено, че установените увреждания са резултат на действие на твърди тъпи предмети /каквито са и части на човешкото тяло/ и такива могат да бъдат получени по време и начин както се съобщава от пострадалата – нанесен побой от сина й. Посочено е също, че уврежданията са причинили болки и страдания на пострадалата Ф.. По делото е депозиран доклад от ***, от който се установява, че на 03.08.2015 г., пострадалата е потърсила помощ от ***. В доклада се посочва, че след направена оценка и извършено проучване, е установено, че впоследствие на преживяното физическо и психическо насилия има реална опасност за здравето на пострадалата Ф.С., която се чувства безпомощна да сложи сама край на насилието.

По делото е представена и декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН от молителката, с която удостоверява, че е обект на домашно насилие, изразяващо се в нанасяне на множество удари в областта на главата и шията, извършено на ***. Декларацията, попълнена от пострадалата, с това съдържание, съставлява годно доказателство, установяващо факта на домашното насилие,  по смисъла на ЗЗДН. Законът е придал самостоятелно доказателствено значение на декларацията по чл.9, ал.3 от ЗЗДН, и дори при липсата на други доказателства, само въз основа на нея, съдът издава заповед за защита. В подкрепа на отразеното в декларацията,  съдът счита, че са приложените по делото писмени доказателства описани по-горе, а именно медицинско свидетелство и доклад от ***.

По делото с оглед на изнесени от молителката данни, че ответникът Ю. е упражнявал домашно насилие върху едно от децата, а именно Ю. роден на ***г., съдът служебно е възложил изготвяне на социален доклад по случая. По делото е приложен протокол от психологическа оценка на детето Ю. от който се установява, че липсват данни за упражняване на домашно физическо насилие на децата от страна на двамата родители – както бащата Ю.Ю. така и от страна на майката ***. В протокола са изложени данни за еднократен случай удряне на шамар на детето Ю.. В доклада е посочено, че детето е обяснило, че причина за това е, че самото то е удряло майка си. В доклада е посочено също, че детето Ю. демонстрира негативно отношение спрямо своята баба Ф.. В индивидуални срещи с детето същото е отказало да отговори на въпроса Дали баща му упражнява физическо насилие над баба му Ф..

С оглед на гореизложеното, съдът намира за установен фактът на извършване на домашно насилие на посочената дата 22.07.2015г., над молителката Ф.С., от страна на отв. Ю.Ю.- неин син, с когото същата е живяла в едно домакинство, на посоченият по- горе адрес. Съдът намира, че  събраните по делото доказателства са взаимно кореспондиращи и обуслявящи се по между си, и преценени в съвкупност, както и признанието на извършителя,  ведно с декларацията по чл.9, ал.3 от ЗЗДН, установяват извършването на акта на домашно насилие над молителката С..

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че молбата на Ф.С. за налагане на мерки за закрила по реда на ЗЗДН, срещу отв. Ю. е основателна, и следва да бъде уважена, като бъдат наложени следните мерки за закрила: задължаване на извършителя Ю.Ю. да се въздържа от извършването на домашно насилие по отношение на молителката Ф.С.С.; отстраняване на ответника- извършител от съвместно обитаваното жилище, находящо се в ***, както и забрана на същият да се доближава до жилището, находящо се на посоченият адрес и до пострадалата Ф. на разстояние 20метра. Съдът намира, че мерките за закрила следва да бъдат наложени за срок от шест месеца. Съдът намира, че така посочените мерки за закрила и за посоченият срок, най-пълно биха защитили пострадалото лице и оглед целите на ЗЗДН.

 Следва, на извършителя Ю. да бъда наложена глоба в полза на държавата в размер на 200лв. същата се налага служебно от съда, във всички случаи на домашно насилие.

Съдът намира, че не следва да бъде задължаван ответникът Ю. да посещава специализирани програми, тъй като съдът счита, че мярката не е адекватна, с оглед личността на извършителя.

Следва на основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН, ответникът Ю., да бъде осъден да заплати сумата от 30лв.-държавна такса по сметка на ***.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА за установено, че на дата 22.07.2015 г. в ***  Ю.С.Ю., ЕГН********** е извършил акт на домашно насилие над Ф.С. ***, ЕГН**********.

ПОСТАНОВЯВА издаване на Заповед за защита,  със следното съдържание:

1. ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН извършителя Ю.С.Ю., ЕГН********** ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване от домашно насилие спрямо Ф.С. ***, ЕГН**********.

2. ОТСТРАНЯВА на основание чл.5, ал.1, т.2 от ЗЗДН извършителя извършителя Ю.С.Ю., ЕГН********** от съвместно обитаваното с пострадалото лице-Ф.С. ***, ЕГН**********,***.

3. ЗАБРАНЯВА на основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН на извършителя Ю.С.Ю., ЕГН**********, ДА СЕ ДОБЛИЖАВА на разстояние 20 метра, до пострадалото лице Ф.С. ***, ЕГН********** и до жилището й, находящо се на адрес в ***.

ОПРЕДЕЛЯ срок на мерките за защита ШЕСТ МЕСЕЦА.

ПРЕДУПРЕЖДАВА извършителят Ю.С.Ю., ЕГН**********, на основание чл.21, ал.3 от ЗЗДН, че при неизпълнение на Заповедта на съда, ще бъде задържан от полицейския орган, констатирал нарушението, за което ще бъде незабавно уведомена Прокуратурата.

Препис от решението и от заповедта ДА СЕ ВРЪЧИ на ***.

На основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН, НАЛАГА на извършителя Ю.С.Ю., ЕГН********** ГЛОБА в размер на 200.00 лв.,  в полза на държавата.

ОСЪЖДА, на основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН, извършителят Ю.С.  Ю., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ сумата от 30.00 лв., представляваща държавна такса, по сметка на ***.

Решението може да бъде обжалвано пред *** в 7-мо дневен срок от връчването му.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,