Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

***, 18. 09. 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, I граждански състав, в публичното заседание на шестнадесети септември през двехиляди и петнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

при секретаря Р.К. като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 3417 по описа за 2015 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от Г.Д.С. и Е.И.С.,*** която молителите твърдят, че на 22. 01. 1984 год. са сключили граждански брак, от който имат едно навършило пълнолетие дете. Молителите твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, поради което молят съда да се произнесе с решение, с което да прекрати с развод  на основание чл. 50 от СК сключения между тях граждански брак, като утвърди постигнатото споразумение по чл. 51 от СК.

Съдът, като прецени становищата на молителите и събраните по делото писмени доказателства, намира, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо и постигнатото между тях споразумение по чл. 51 от СК не противоречи на закона и добрите нрави, поради което следва да се допусне развода между страните и да се одобри споразумението.

При този изход на делото молителите следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на Плевенския районен съд държавна такса в размер на 7, 50 лв. всеки един поотделно.

По изложените съображения съдът

 

Р       Е       Ш       И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод- на основание чл. 50 от СК- сключения между Г.Д.С. ***, ЕГН **********, и Е.И.С. ***, ЕГН **********, граждански брак по взаимно съгласие на страните.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.Д.С. ***, ЕГН **********, и Е.И.С. ***, ЕГН **********,споразумение по чл. 51 от СК както следва:

1.     Съпрузите се съгласяват да бъде прекратен сключения между тях на 22. 01. 1984 год. граждански брак на основание чл. 50 от СК по взаимно съгласие.

2.     Семейното жилище в ***, ул. „***, ***, което е собственост на Г.Д.С., се предоставя за ползване на Г.Д.С..

3.     Съпрузите са се споразумели и са уредили имуществените отношения помежду си както следва:

         а/ придобитите движими и недвижими вещи остават в обикновена дялова съсобственост между страните;

         б/ всеки от съпрузите получава в дял своите лични движими вещи и вещи за всекидневна употреба.

4.     След развода съпругата Е.И.С. ще носи предбрачното си фамилно име- ***.

5.     Съпрузите заявяват, че са трудоспособни и за в бъдеще не си дължат издръжка един на друг.

ОСЪЖДА Г.Д.С. ***, ЕГН **********, и Е.И.С. ***, ЕГН **********, да заплатят по сметка на Плевенския районен съд държавна такса в размер на 7, 50 лв. всеки един поотделно.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: