Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1266

 

 гр.***, 23,09,2015 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

***СКИ РАЙОНЕН СЪД, ІХ-ти граждански състав, в публично съдебно заседание на трети септември две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРА НАЙДЕНОВА

 

   при секретаря Ц.С., като разгледа докладваното от съдията НАЙДЕНОВА гр.д. №3180 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производството е образувано по подадена молба от Л.П.М., ЕГН **********, от гр.***, чрез адв.Й.Я. от ПАК, в която се твърди, че ищеца е внук на лицето ***, роден на 03,02,1912 г. в гр.***. Сочи се, че за лицето е известно, че е бил осъден отсъствено на смърт на 16,04,1945 г. от ***ския народен съд – втори състав, по наказателно дело №7/1945 г., и че е бил обявен за издирване на 05,06,1945 г. в Централния бюлетин за издирване на Дирекция на народната милиция – София. Твърди се, че няма никакви данни за съдбата на лицето – намерен ли е, изпълнена ли е смъртната присъда, починал ли е. В заключение молителя сочи, че за него, като внук на лицето, е налице интерес да бъде обявена смъртта му, както и деня на смъртта. В съдебно заседание процесуалния представител на ищеца моли съда да уважи молбата, като сочи, че лицето е в неизвестност от повече от 70 години, а ако е жив – би следвало да е на 103 години, което е малко вероятно.  

В съдебно заседание заинтересованата страна Община *** не изпраща представител и не ангажира становище по молбата.

Заинтересованата страна РС ***, чрез прокурор ***, ангажира становище, че безспорно е налице интерес от страна на молителя. Сочи се, че е много вероятно смъртта да е настъпила в периода от постановяване на присъдата до обявяването за издирване на лицето.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и разпоредбите в ГПК, намира за установено следното:

От представеното удостоверение изх.№ГР-09-803/03,07,2015 г., издадено от Кметство гр.***, се установява, че лицето ***, роден на 03,02,1912 г. в гр.***, има семейно положение – женен, като са посочени и данни за съпруга и роднини, а именно: *** – съпруга, починала на 11,03,1980 г., *** – дъщеря, починала на 11,01,1983 г., Л.П.М. – внук, ЕГН ********* /молител в настоящото производство/, *** – син, ЕГН **********, *** – брат, починал на 28,04,1989 г. В удостоверението е посочено, че последният документ по гражданско състояние, в който е вписано лицето, е от 22,11,1940 г.

От представеното писмо изх.№27709/10,10,1995 г. от МВР, *** се установява, че след извършена щателна проверка не са установени данни относно смъртта на лицето ***, осъден отсъствено на смърт от ***ския Народен съд – втори състав, на 16,04,1945 г.

От представеното ксерокопие от Централен бюлетин за издирване, Год.ХХ, издаден на 05,06,1945 г. в гр.София, брой 512, Отдел – политически, се установява, че под №6050 за издирване е посочено лицето ***, роден на 03,02,1912 г. в с.***, ***ско, осъден на смърт от Народния съд – ***, по нак.дело №7/1945 г.

От изисканата справка от ОД на МВР – *** се установява, че след извършена справка в *** не ас намерени данни за лице ***, роден на 03,02,1912 г. в гр.***.

От представената справка от НСлС се установява, че лицето не се намира в следствените арести на страната.

   От представената справка от ГДИН от 27,07,2015 г. се установява, че лицето ***, роден на 03,02,1912 г. в гр.***, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не се задържа в затворите на страната на друго основание по реда на НПК.

От представената справка от МВР, ГДНП изх.№328600-6114/27,07,2015 г. се установява, че няма данни лицето ***, роден на 03,02,1912 г. в гр.***, да е обявяван за общодържавно издирване.

   От изисканата справка от ОД на МВР *** относно задграничните пътувания на лицето се установява, че лице с посочените данни не фигурира в информационните фондове на МВР, поради което не може да бъде изготвена исканата справка.

            С оглед на обсъдените доказателства, съдът намира от правна страна следното:

Съгласно чл.14 от ЗЛС след като изтекат пет години от деня, за който се отнася последното известие за отсъстващия, съдът по искане на прокурора или на всеки заинтересован, обявява неговата смърт. Съгласно чл.16 от ЗЛС съдът определя деня, а по възможност и часа на предполагаемата смърт. При липса на противни данни за момент на смъртта се приема денят, за който се отнася последното известие. 

За да бъде обявена смъртта на едно лице по реда на чл.14 вр. чл.8 от ЗЛС е необходимо наличието на следните предпоставки: лицето да е изчезнало и да няма сведения за него в продължение на пет години от деня, за който се отнася последното известие за отсъствуващия и искане от страна на прокурора или на всеки заинтересован.

В случая са събрани доказателства, че ***, роден на 03,02,1912 г. в гр.***, е осъден отсъствено на смърт от Народния съд – гр.*** на 16,04,1945 г., като е обявен за издирване в Централния бюлетин за издирване на Дирекция на народната милиция – София в броя от 05,06,1945 г.

Установи се от събраните доказателства, че в масивите на нито една институция няма данни за лицето.

При така установеното от фактическа страна, след изслушване на прокурора по реда на чл.550, ал.3 от ГПК, както и чрез ангажиране на сведения от Кметство – гр.*** /удостоверение за родствени връзки/, от органите на Националната полиция, ГДИН, Прокуратура на РБ и НСлС, че не е открита информация за лицето ***, роден на 03,02,1912 г. в гр.***, както и съобразявайки годината на раждане на лицето – 1912 г. с настоящата 2015 г. /приемайки, че ако е живо, лицето ще е на 103 години – което е много малко вероятно/, може да се направи обоснован извод, че лицето е починало. За него и от него няма сведения в продължение на много по-дълъг период от изискуемия по закон петгодишен срок, поради което лицето следва да бъде обявено за починало, като с това бъде уважено искането на неговия внук на основание чл.14 вр.чл.8 от ЗЛС.

Законът не поставя изискване в настоящото охранително производство да се установява, при какви обстоятелства и защо е изчезнало дадено лице. Достатъчно е да се установи, че след изчезването му в продължение на пет години липсват каквито и да било сведения за или от него, както е в настоящия случай. Това е достатъчно за да се приеме, че лицето не е измежду живите и да се обяви, че е починало, като се определи и деня. В охранителните производства по обявяване на отсъствие или смърт по чл.549 от ГПК се цели най-общо да се съдейства за защита интересите, застрашени от продължително отсъствие на лице, за което няма никакви сведения.

В практиката си ВКС /например Решение №400 от 02,11,2011 г. по гр.д.№1646/2010 г., IV г.о., ГК, постановено в производство по чл.290 от  ГПК/, по въпросите дали в производството по обявяване на смърт подлежи на установяване денят на безвестното отсъствие или денят, за който се отнася последното известие за отсъстващия; необходимо ли е да се направи категоричен извод за точен ден и час на предполагаемата смърт; необходимо ли е обявяване на лицето за общодържавно издирване и дали ако няма такова това означава липса на целенасочено търсене от страна на близките на отсъстващия, приема, че в производството по обявяване на смърт подлежи на установяване не денят на безвестното отсъствие, а денят, за който се отнася последното известие за отсъстващия. Ако няма точни данни съдът не е длъжен да определи и часа на предполагаемата смърт.

Съобразявайки цитираната задължителна практика, съдът счита, че за момент на смъртта на лицето ***, роден на 03,02,1912 г. в гр.***, следва да се приеме датата на обявяването му за издирване в Централния бюлетин за издирване на Дирекция на народната милиция София, а именно – 05,06,1945 г., тъй като това е последното известие за отсъстващия.   

При така изложеното, съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена.

На основание чл.551 от ГПК, след влизане на решението в сила, препис от същото да се изпрати на Кметство – гр.***, където е било последното местожителство на лицето, за съставяне на акт за смърт от длъжностното лице по гражданското състояние.

Воден от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

      ОБЯВЯВА по молба на Л.П.М., ЕГН **********, от гр.***, смъртта на ***, роден на 03,02,1912 г. в гр.***, на основание чл.14 вр.чл.16 от ЗЛС и чл.549 и сл. от ГПК, като определя за ден на смъртта му датата 05,06,1945 г.  

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.551 от ГПК да се състави АКТ ЗА СМЪРТ на лицето в Кметството по последното му местожителство - гр.***.

 Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ***ски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

  След влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на Кметство – гр.*** за сведение и изпълнение.                  

 

      

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :