Р Е Ш Е Н И Е

 

№ .........

 

гр.Плевен, 25,09,2015 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІХ-ти граждански състав, в публично заседание на седемнадесети септември две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : ВЕРА НАЙДЕНОВА

            при секретаря Ц.С., като разгледа докладваното от съдията НАЙДЕНОВА гр.дело №3053 по описа на съда за 2015 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Пред РС Плевен е депозирана искова молба от А.Л.М.,  ЕГН **********,***, против Н.М.М., ЕГН **********,***. В молбата се твърди, че страните са бивши съпрузи, като бракът им е прекратен с решение по гр.д.№5667/2012 г., като родителските права върху роденото от брака дете Т.А.М., ЕГН **********, са предоставени на майката. Твърди се, че последната година детето има множество противообществени прояви, тъй като майката не може да се справи с отглеждането му. Сочи се, че е налице промяна на обстоятелствата, при които са определени родителските права, и моли съда същите да бъдат предоставени на бащата, на майката да се определи режим на лични контакти и същата да бъде осъдена да заплаща минимална издръжка. В съдебно заседание ищеца моли съда да предостави родителските права върху детето Т. на него, тъй като е налице промяна на обстоятелствата.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата не депозира писмен отговор. В съдебно заседание ответницата се явява лично, като твърди, че следва да продължи да упражнява родителските права върху детето. Сочи, че през последните две години бащата изобщо не е помагал с нищо и не се е интересувал от детето, че многократно е обиждал както детето Т., така и сестра му.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, обсъди доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:

            От представеното в оригинал удостоверение за раждане на детето Т. се установява, че страните по делото са негови родители.

От приложеното решение, постановено по гр.д.№5667/2012 г. на ПлРС е видно, че упражняването на родителските права по отношение на детето Т. е пердоставено на майката, а на бащата е определен режим на лични отношения и издръжка.

От разпита на свидетеля *** установява, че докато майката отглеждала детето, същата не полагала никакви грижи за него – детето ходело голо, босо и гладно, извършвало и кражби. Твърди се, че преди два-три месеца социалните предали Т. на баща му, и детето вече е облечено, изкъпано, личи си, че се полагат грижи за него.

От показанията на свидетеля *** се установява, че детето е от около три месеца при баща си и че чувства много добре – облечено и нахранено. Свидетеля твърди, че ответницата е вярваща и хвърлила всички дрехи на другото си дете в тоалетната.

В показанията си свидетелката *** твърди, че докато майката отглеждала Т., детето скитало по цяла нощ, извършвало кражби и бели, а майката изобщо не се интересувала от него.

Свидетелката *** твърди, че детето избягало от майка си при баща си, като било в много лошо състояние – бито, гладно, тормозено. Сочи се, че сега при баща си се чувства добре.

От изложения в съдебно заседание устно социален доклад от ДСП-Долна Митрополия се установява, че се работи по случая на детето от лятото на 2014 г. Сочи се, че по отношение на детето са регистрирани няколко възпитателни дела за извършени от него закононарушения, но не са постигнати очакваните резултати, тъй като майката проявила изключително несериозно отношение и не придружавала детето на терапиите и консултациите в ЦОП. Сочи се, че майката тенденциозно осуетява редовното посещение на учебните занятия от детето. Социалният работник сочи, че след осъществен контакт с бащата, същият активно съдейства при възпитателната работа с детето. Набляга се на факта, че на 03,07,2015 г. самото дете е посетило Социалните, като е  помолило за съдействие за контакт с баща си, който да го прибере, тъй като майка му буйствала. При посещение в дома на ответницата е констатирано, че домакинството е без електричество и течаща вода, и с незадоволителни условия за едно нормално отглеждане на дете.

От изложения в съдебно заседание устно социален доклад от ДСП-Никопол, се установява, че семейството на баща обитава жилище, за което не заплаща наем. Установено е, че бащата работи, бабата по бащина линия също подкрепя финасово ищеца, като се грижи и за детето, когато бащата отсъства. Пред социалния работник детето е заявило, че се чувства добре, а съжителстващата с баща му не го бие и обижда, както се е случвало при майка му.

 При изслушването на детето Т. в съдебно заседание, само в присъствието на социален работник, същото споделя категоричното си желание да живее при бащата. Детето твърди, че дори когато е имало храна, майката не му е давала да се храни, което го е принуждавало да краде, за да яде. Сочи се, че майката редовно го е биела, и не се интересувала от него когато не се прибира. Детето споделя, че при баща си се чувства много добре.  

С оглед на обсъдените доказателства съдът намира от правна  страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.9 от СК, при изменение на обстоятелствата, съдът може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови.

От приложеното копие от решение, постановено по гр.д.№5667/2012 г. на ПлРС се установява, че към онзи момент бащата не е ангажирал становище по отношение на въпроса за упражняване на родителските права върху детето Т..  Към настоящия момент обаче бащата изразява категорично желанието си за предоставяне на родителските права върху детето Т. на него. Сам по себе си този факт представлява изменение на обстоятелствата по смисъла на цитираната по-горе разпоредба и обвързва съда със задължението да прецени дали това изменение на обстоятелствата обуславя и промяна в постановеното от съда решение за предоставяне на родителските права, личните отношения с другия родител и издръжката.

Съгласно разпоредбите на СК, при предоставяне на родителските права, определяне на режима на лични отношения и издръжката, съответно при изменение на постановените мерки, съдът следва да прецени възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица, социалното обкръжение и материалните възможности.

Съдът счита, че и двамата родители имат желание да отглеждат и да се грижат за детето Т., доколкото ответницата заявява категорично това си желание в съдебно заседание.

По отношение на полаганите до момента грижи, съдът счита, че от събраните по делото гласни доказателства безспорно се установи, че такива от майката не са полагани. Същата не само не е полагала адекватни грижи за детето и същото е ходело необлечено и гладно, а и го е спирала от училище, като по този начин го е лишила за известен период от време от правото му да получи образование. Майката като родител не е проявила необходимата загриженост и при регистрираните противообществени прояви на детето, като е отказала съдействие за възпитателна работа с Т..   

От изслушването на детето се установи, че именно бащата е родителят, на когото детето вярва и разчита, при когото се чувства сигурно и спокойно, и при когото иска да живее.

От показанията на разпитаните свидетели безспорно се установява, че детето се чувства много добре при бащата – сигурно и спокойно.

Съпоставяйки констатираната промяна в обстоятелствата, и по-точно изразеното категорично желание на бащата упражняването на родителските права върху детето Т. да бъде предоставено на него, с изложените по-горе обстоятелства относно възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към детето, привързаността на детето към бащата, пола и възрастта на детето, съдът приема, че предявеният иск се явява основателен и следва да бъде уважен, като родителските права върху детето Т. следва да се предоставят на бащата, а на майката се определи режим на лични контакти и издръжка, която да заплаща за детето. Следва да се отбележи, че това е и категоричното желание на детето, изразено пред съда, което желание съдът счита за необходимо да вземе под внимание, с оглед факта, че родителските права се упражняват най-пълноценно, когато в основата им стои взаимната привързаност и разбирателство. По отношение на режима на лични контакти на детето с майката, съдът счита, че детето е на възраст, в която само може да определи начина, честотата, времетраенето на социалните си контакти. Въпреки това следва да се определи режим на лични отношения, като същия следва да се определи съгласно трайно установената практика на съдилищата, а именно – всяка първа и трета неделя от месеца, от 08,00 ч. до 18,00 ч., по местоживеене на майката, БЕЗ ПРЕСПИВАНЕ, както и две седмици през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. По отношение на издръжката, след като родителските права се предоставят на бащата, и същия ще осъществява непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето, следва да се определи размерът на издръжката, която ще се заплаща от майката. Ищеца претендира издръжка в минимален размер и именно в този размер следва да бъде присъдена.

.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че предявеният иск е  основателен и следва да се измени постановеното с решението по гр.д.№5667/2012 г. на ПлРС досежно упражняването на родителските права върху детето Т., режима на лични контакти, издръжката.

С оглед изхода на спора, ответницата следва да бъде осъдена да заплати по сметка на РС Плевен сумата от 79,20 лева държавна такса върху определения размер на издръжката.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ на основание чл.59, ал.9 от СК постановеното с решението по гр.д.№5667/2012 г. на ПлРС досежно упражняването на родителските права, режима на лични контакти и издръжката на детето Т.А.М., ЕГН **********, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето Т.А.М., ЕГН **********, на бащата А.Л.М.,  ЕГН **********. 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на детето Т.А.М., ЕГН **********, с майката Н.М.М., ЕГН ********** – всяка първа и трета неделя от месеца, от 08,00 ч. до 18,00 ч., БЕЗ ПРЕСПИВАНЕ, по местоживеене на майката, както и две седмици през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

ОСЪЖДА Н.М.М., ЕГН **********,***, да заплаща на детето Т.А.М., ЕГН **********, със съгласието на неговия баща и законен представител А.Л.М.,  ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 95,00 лева, считано от влизане в сила на настоящото решение до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

            Осъжда на основание чл.78, ал.6 от ГПК Н.М.М., ЕГН **********,***,  да заплати по сметка на РС Плевен сумата от 79,20 лева държавна такса върху увеличения размер на издръжката.

            Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 30,09,2015 г., на основание чл.315, ал.2 от ГПК.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: