Р Е Ш Е Н И Е

гр.Плевен, 02.12.2014г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Плевенският районен съд, VII-ми гр.състав, в публичното заседание на  двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОРНИЦА БАНКОВА

 

При секретаря П.Ц. като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 3658 по описа за 2014г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД с цена на иска 24446,00 лв.

Производството по делото е образувано по подадена искова молба от Ю.Н.М., гр.Ловеч , ЕГН********** против Държавен фонд “Земеделие”, със седалище и адрес на управление: ***,  в която се твърди, че между страните е сключен договор №11/112/01074/2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка ”Създаване на стопанства на млади фермери” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г./ПРССР/, подкрепяна от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони/ЕЗФРСР/Твърди се, че по силата на договора е получил сумата 24446лв., представляваща половината то предвидената сума за развитие на стопанството му.Твърди се, че е изпълнил договора с повече от исканите единици.Посочва, че при подаване на документите за второто плащане, са му поискали удостоверение за млечна квота, което не се споменава в договора.Твърди се, че не са му приемали документите и въпреки, че не е имал такова задължение е стартирал процедура по закупуване на за млечна квота.Твърди се, че му отказано заплащане на втората сума и е получил покана за връщана на дадената при сключване на договора. Моли, да бъде осъден ответникът Държавен фонд „Земеделие" гр.София да заплати на ищеца, сумата 24446лв., дължима втора вноска по  договор №11/112/01074/19.03.2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанство на млади фермери” от Програма за развитие на селски райони за периода 2007-2013г., ведно със законната лихва, считано от датата на ИМ.Претендира направените деловодни разноски.

В срокът по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, в който взема становище, че предявеният иск е изцяло неоснователен и недоказан, както по основание така и по размер, а представените доказателства не подкрепят претенциите на ищцата по делото за недължимост на сумата в размер на 24 446 лв., дължима втора вноска по  договор №11/112/01074/19.03.2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанство на млади фермери” от Програма за развитие на селски райони за периода 2007-2013г.Развити са подробни съображение в отговора по чл.131 от ГПК. Моли, да бъде отхвърлена исковата претенция. Претендира направените деловодни разноски, включително юрисконсултско възнаграждение.

         Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

НЕ Е СПОРНО, че бил сключен договор №11/112/01074/19.03.2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанство на млади фермери” от Програма за развитие на селски райони за периода 2007-2013г. и че е изплатена  първа вноска от страна на ответника от 24446лв. Не е спорно, че е отказано второ плащане по договора в размер на 24446лв.

СПОРЕН по делото е въпроса дължима ли е втората вноска от страна на ответника, явява ли се ищеца изправна страна по договора и прекратен ли е същия  законосъобразно..

           Със сключения договор страните по него са приели да изпълняват редица задължения - за ищеца: да използва предоставената му сума за закупуване на описаните в Приложение № 1, неразделна част от договора, активи, т.е. да реализира, респективно изпълни одобреното от Фонда инвестиционно намерение в определения за това срок до 19.03.2012г.Със сключването на договора и последващите Анекс I от 17.01.2013г. и  Анекс II от 12.06.2013 г. бенефициентът се е задължил да изгради сеновал и да извърши реконструкция на обор, като е удължен срока до 19.03.2013г. Основно задължение на Фонда е било, след като бъде подадена заявка за второ плащане в предвидения договорен срок, да извърши необходимите проверки и ако придобитите активи са налице, да оторизира, респективно изплати второто плащане по договора в съответния размер. т.е., неразделна част от договора е подписаното между страните Приложение 1, включващо Таблица за инвестиции в дълготрайни материални активи и Таблица за основните дейности и цели.

            Ищецът е подал молба, за второ плащане  на 10.04.2013г, която е приета на 19.04.2013г., като, за да докаже изпълнение на задължението по договора- увеличаване броя на животните, е посочил следните видове животни:        Телета и малачета до 1 год. - 11 броя, Телета и малачета над 1 год. и под 2 - за угояване -13 бр.,Телета и малачета над 1 год за разплод и бременни юници -18 бр., Крави-млечни-32 бр.В тази  връзка е било изискано удостоверение за млечна квота, като е представени уведомително писмо от №75/10.06.2013г., получено на 19.06.2013г. и е даден срок от 10 дни.Бенефициента на 12.06.2013г. е представил доказателства, че е подал заявление с вх.0АО-427/08.04.2013г. в Министерство на земеделието и храните за получаване на млечна квота от националния млечен резерв за квотния период април 2013г.-март 2014г.Със заповед №03-150-РД/191/18.06.2013г. на Директор ОД на ДФ”земеделие” е разпоредено да се удължи срока за обработка на заявката за второ плащане.От приложеното писмо№АО-427/05.08.2014г. ищецът е бил уведомен на МЗХ, „Дирекция”Животновъдство”, че със Заповед №РД09-519/02.08.2013г. на Министъра на земеделието и храните е отказано разпределение  на индивидуалната млечна квота от националния млечен резерв, поради несъответствие с чл.7 от Наредба№23/13.12.2007г. за управление на националната млечна квота.Указан е редът и начините за  снабдяване н млечна квота от Областна разплащателна агенция.Отново с уведомително писмо №82/18.09.2013г. от ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция е указала на ищеца да представи удостоверение на млечната квота, в срок от десет дни, като поканата е получена на 23.09.2013г.С придружително писмо ищецът е представил на 19.08.2013г. служебна бележка изх.№ЗЖ-37-3785/13.09.2013г. от МЗХ ОД-Ловеч, затова, че е регистриран земеделски производител и е собственик на животновъден обект за отглеждане на животни-млекодобивно стопанство трета категория.При това положение, тъй като не е представен в срок посочения документ, със Заповед №03-150-РД/324/18.11.2013г. на Вр.И.Д.Директор на ОД на ДФ „Земеделие”е разпореден отказ за плащане и  прекратяване на договора поради неизпълнение. С уведомително писмо за отхвърляне на плащането изх. №01-153-6500/1360/18.11.2013г. е уведомен ищецът за отказа и че договора се прекратява поради неизпълнение на т.4.4 - непредставяне на изискуеми документи.  

         Въз основа на събраните доказателства, съдът намира следното то правна страна:

          На първо място правата и задълженията са очертани в подписания между страните договор, който има силата на закон.Сключването на договора и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка” Създаване на стопанства на млади фермери по програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

          Съгласно т.1.2 от договора Фондът изплаща безвъзмездната финансова помощ при условие че ползвателят е извършил всички инвестиции, основните дейности и цели по одобрения проект. Второ плащане в размер на 24 446.00 лв. на основание т. 2.4 от договора Фондът дължи при нарастване на икономическия размер на стопанството с 5 икономически единици (ИЕ).В изпълнение на изискването на т.5.1 от сключения договор, както и на основание чл. 24 от Наредба № 9 от 3.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. ищецът подава заявка за второ плащане. Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители ДФ „Земеделие" изпълнява функциите на Разплащателна агенция, като условията и редът за финансово подпомагане по Програмата за развитие на селските райони, както изискванията към лицата, които се подпомагат по Програмата, се определят с наредби на министъра на земеделието и храните. Елемент от акредитираните правила на работа на ДФ „Земеделие" е извършването на постоянен контрол за изпълнение условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, дефиниран в т. 4 от сключения договор за отпускане на финансова помощ. На основание чл. 26 от горецитираната наредба след подаване на заявката за второ плащане Разплащателна агенция извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане, както и осъществява проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на заявката за второ плащане. В случай че всички изисквания и условия са изпълнени, се изплаща одобрената финансова помощ.Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1 въвежда задължение за ищеца при кандидатстване за второто плащане по чл. 6, т. 2 и подаване на заявка за плащане по образец, същата да бъде придружена от документите съгласно приложение № 4.Тъй като ищецът е декларирал, което се потвърждава и от приложена бележка от ОД-Ловеч, че е собственик на животновъден обект за отглеждане на животни-млекодобивно стопанство,   и  32 бр. крави за мляко, в чл. 7, ал. 6 от Наредба № 9 от 03.04.2008г. е регламентирано задължение, съгласно което „В случай че младият фермер е производител на краве мляко, при определяне на икономическия размер на земеделското стопанство по чл.6,т.2 е необходимо да е представено удостоверение за индивидуална млечна квота. Съгласно приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал.2 от Наредба № 9 от 03.04.2008г. ищецът е задължен да представи удостоверение за индивидуална млечна квота, в случай че при определяне на икономическия размер на стопанството са включени крави за производство на мляко. Описаният документ не е представен от ищеца като приложение към съпътстващите заявката за плащане документи, въпреки дадената му в продължителен период от време възможност.В Наредба №4 от 19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти също съдържа легална дефиниция на понятието „млечни крави" - крави, които се отглеждат с цел добив на  мляко.В случая целта на предоставянето на финансова помощ за закупуване именно на млечни крави предполага и използване на същите по предназначение - производство на мляко, което да бъде реализирано на пазара чрез доставки и директни продажби.

       В тази връзка в чл.4.4 е предвидено, че не се изплаща втората вноска от фонда, когато ползвателят не е изпълнил всички инвестиции дейности и цели по договор или дори да ги е изпълнил, не е представил изискуемите документи.Поради което и на основание основание чл. 33, ал. 1 във вр. с чл. 7, ал. 6 от Наредба № 9, от договора и чл. 87, ал. 2 от ЗЗД, ДФЗ-РА е прекратил сключения договор чрез развалянето му.

          С оглед изложеното съдът приема, че предявения иск е неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли.

При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените в настоящото производство деловодни разноски в размер на  1263,38лв. за юрисконсултско възнаграждение съобразно предвидения в Наредба 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в актуалната си редакция.

 По изложените съображения съдът

 

Р        Е       Ш        И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Ю.Н.М., гр.Ловеч, ЕГН********** против Държавен фонд “Земеделие”, със седалище и адрес на управление: ***,  иск с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД, за сумата 24446лв., дължима втора вноска по  договор №11/112/01074/19.03.2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанство на млади фермери” от Програма за развитие на селски райони за периода 2007-2013г., ведно със законната лихва, считано от датата на ИМ , като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 ОСЪЖДА, на основание чл.78,ал.3 ГПК Ю.Н.М., гр.Ловеч , ЕГН**********,  ДА ПЛАТИ на Държавен фонд “Земеделие”, със седалище и адрес на управление: ***, направените деловодни разноски в размер на 1263,38лв. за юрисконсултско възнаграждение.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: