Р Е Ш Е Н И Е

№ ............

***, 05.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

            ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, IV-ти граждански състав, в публично заседание на  пети ноември  през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАНЯ ИВАНОВА

 

 

             при секретаря С.Ц. , като разгледа докладваното от съдията  ИВАНОВА   гр.д. №  3634 по описа на съда за 2014 година, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по искове с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД.

           Делото е образувано въз основа на искова молба от Ц.Ц.Т.,***  против  И.С.Т. *** . В исковата молба се твърди, че  с НА за прехвърляне  на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка №50, т. 15, ***  е прехвърлила на ответницата И.Т. , нейна дъщеря,  следния свой собствен недвижим имот:  самостоятелен обект в сграда , предкставляващ съгласно ***  самостоятелен обект с *** по кадастралната карта и регистри на *** , одобрени със *** , с адрес на имота: ***, който ***, разположена в ***, предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой *** , прилежащи части: избено *** съседни самостоятелни обекти в сградата : на ***, ***, с описание съгласно НА  за собственост: *** ***, състоящ се от стая , хол, кухня и сервизни помещения , *** , при съседи: от северозапад- св. Площ, от югоизток- св. Площ, , от изток- *** и от запад- преградна стена , *** , при съседи: от северозапад –*** *** от общите части на сградата и  от правото на строеж върху държавна земя , срещу поемане от страна на приобритателя на задължение за гледане и издръжка  на прехвърлителя, докато е жив.

        Твърди се с исковата молба, че ответницата не изпълнила основното си задължение по договора за гледане и издръжка  още от самото сключване на договора за прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка. Твърди се, че от години ответницата живее в чужбина и не полага нужните грижи да осигури прехрана , здравно обслужване, почистване, пазаруване и др. През целия период на действие на договора била заплащала сама консумативите за имота и поемала изцяло издръжката си.  Предвид изложеното моли да бъде развален изцяло на осн. чл. 87, ал.3,ЗЗД сключения между ищцата като прехвърлител и ответницата И.Т. договор  за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за гледане и издръжка , *** , поради пълното му неизпълнение от страна на приобритателя. Представя писмени доказателства-  ***  на самостоятелен обект в сграда, удостоверение за данъчна оценка на имот, удостоверение за пенсия  ***

           В съдебно заседание ищцата  поддържа исковата молба.  С отговора на исковата молба и в съдебно заседание е  направено от ответницата  по делото  признание на иска,   като е налице и  искане по реда на  чл. 237,ГПК  за прекратяване на съдебното дирене и  постановяване на  решението съгласно направеното признание.

         Съдът, съобразявайки направеното изявление на ответника за признание на иска, както и  искането на ищеца за постановяване на решение в тази насока, с протоколно определение в съдебно заседание е прекратил съдебното дирене.

        Съдът, като взе предвид исканията и доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

         Съгласно разпоредбата на  чл. 237,ГПК, когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието, като в мотивите си е достатъчно да укаже, че то се основава на признанието на иска.

        Съдът намира, че са налице всички процесуални предпоставки за постановяване на решение по реда на  ЧЛ. 237,ал.1, ГПК, тъй като в съдебно заседание ответницата е  признала изцяло  иска , а ищцата  е поискала изрично съдът да се произнесе с решение при признание на иска. Признатото право не противоречи на закона или добрите нрави , и е такова, с което страната може да се разпорежда. Твърденията на ищцата в исковата молба   се подкрепят от представените по делото писмени доказателства. При тези факти, съдът приема, че са спазени и изискванията, установени в разпоредбата на ал. 3 на чл. 237,ГПК , поради което следва да постанови решение, което се основава на признанието на иска.

          Не е направено от страните искане за разноски, поради което  и съдът не дължи произнасяне по този въпрос.

           Водим от горното, Съдът

 

                                                         Р Е Ш И:

 

             РАЗВАЛЯ   по реда на  чл. 87, ал.3 от ЗЗД , сключения на дата  25.11.1992година  с ***    ДОГОВОР  за прехвърляне на недвижим имот  , собственост на Ц.Ц.Т. ***  , на И.С.Т. *** ,  срещу поемане на задължение за гледане и издръжка  от страна на последната , с предмет КАКТО СЛЕДВА : самостоятелен обект в сграда , представляващ съгласно ***  самостоятелен обект с *** по кадастралната карта и регистри на *** , одобрени със *** , с адрес на имота: ***, който ***, разположена в ***, предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой *** , прилежащи части: избено *** съседни самостоятелни обекти в сградата : на ***, ***;  с описание съгласно НА  за собственост: *** ***, състоящ се от стая , хол, кухня и сервизни помещения , *** , при съседи: от северозапад- св. Площ, от югоизток- св. Площ, от изток- *** и от запад- преградна стена , *** , при съседи: от северозапад –*** *** от общите части на сградата и  от правото на строеж върху държавна земя. 

           На основание  чл. 115, ал.2 от ЗС    ДАВА 6-месечен срок на ищцата Ц.Ц.Т.,*** ДА ОТБЕЛЕЖИ влязлото в законна сила решение.

            Решението подлежи на обжалване пред *** в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: