Р Е Ш Е Н И Е

***, 16.12.2014г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Плевенският районен съд, Х-ти гр.състав, в публичното заседание на  двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ТОДОРОВА

 

При секретаря М.Г. като разгледа докладваното от съдията ТОДОРОВА гр.дело №3588 по описа за 2014г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правно основание чл.274, ал.1, т.1 КЗ.

Производството по делото е образувано по подадена искова молба от ***, ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано заедно от изпълнителните директори *** и *** против Е.И.Ц., ЕГН**********,***. В молбата се твърди, че на 02.09.2014г. сключили застраховка "Гражданска отговорност" за лек автомобил марка "***" с рег.№***, собственост на ***, за което на застрахования е издадена застрахователна полица №***/02.09.2013г;, в сила от 02.09,2013г. и за срок до 01.09.2014г. Твърди, че на 20.03.2014г. в ***, ответникът, управлявайки застрахованото МПС -марка "***" с рег.№***, нарушавайки правилата за движение по пътищата, без да притежава валидно свидетелство за управление на МПС и след употреба на алкохол - 1,27 промила, което е над допустимата по закон норма, установено по надлежния ред с Дрегер, е осъществил ПТП на паркинга пред бл.411 на ***", при което е причинил материални щети на паркирания лек автомобил ***", ***" с рег.№***, собственост на *** от ***. Твърди, че непосредствено след удара с паркирания автомобил, ответника е напуснал мястото на ПТП. Впоследствие, същият е бил издирен от органите на реда и изпробван за алкохол и за настъпилото ПТП е съставен Протокол за ПТП №*** от 20.03.2014г. на сектор ПП към ОДМВР-Плевен, а на ответника е съставен АУАН сер.Т №135713;от 20.03.2014г. Твърди, че за настъпилото застрахователно събитие ищеца образувал щета №471013141402020 /насрещен №52-06000-0028/14/ по описа на ***". Твърди, че щетата на увреденото: МПС възлиза на сумата от 1 117.07 лева, която била заплатена от ищеца  с преводно нареждане на 24.04.2014г. на собственика на увредения автомобил - ***. Излага съображения, че съгласно чл.274, ал.1, т.1 от КЗ, застрахователят има право на регресен иск срещу застрахования в случаите, когато е управлявал МПС след употреба на алкохол и над допустимите по закон норми или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог и съгласно чл.274, ал.2 от КЗ, застрахователят има също право на регресен иск срещу застрахования и в случаите, когато е управлявал МПС без да притежава валидно свидетелство за управление на МПС. Твърди, че застраховани лица по смисъла на чл.257, ал.2 от КЗ са собственикът на МПС, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание. Твърди, че с писмо изх.№Л 02124/27.05.2014г. изпратили регресна покана до ответника да  възстанови на ищеца изплатеното застрахователно обезщетение в размерна 1 117.07 лева, но същият е отказал да получи писмото, видно от приложеното пощенско известие. Моли, на основание чл.274, ал.1, т.1 и ал.2 от Кодекса на застраховането ответника   Е.   И.   Ц.   с   ЕГН   **********   с   постоянен   адрес: ***, да бъде осъден да заплати на ***" с ЕИК *** сумата от 1 117.07 лева /хиляда сто и седемнадесет    лева и 07 стотинки/, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета №471013141402020 /насрещен №52-06000-0028/14/ по описа на ЗАД        ***,      на        основание        застрахователна        полица №***/02.09.2013г., ведно  със  законната  лихва  върху главницата от датата на предявяване на иска до окончателното плащане на сумата. Претендира направените деловодни разноски.

В срока по чл.131 ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника.

         В съдебно заседание ответника се явява лично и признава, че е управявал автомобила, без да притежава свидетелство за управление на МПС.

         Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните и се установява от Застрахователна полица № ***/02.09.2013г., че е сключена застраховка "Гражданска отговорност" за лек автомобил марка "***" с рег.№***, собственост на ***.

Не е спорно между страните и се установява от Протокол за ПТП №*** от 20.03.2014г. на сектор ПП към ОДМВР-Плевен, че на 20.03.2014г. в ***, ответникът, управлявайки застрахованото МПС -марка "***" с рег.№***, нарушавайки правилата за движение по пътищата, без да притежава валидно свидетелство за управление на МПС и след употреба на алкохол - 1,27 промила, което е над допустимата по закон норма, установено по надлежния ред с Дрегер, е осъществил ПТП на паркинга пред бл.411 на ***", при което е причинил материални щети на паркирания лек автомобил ***", ***" с рег.№***, собственост на *** от ***.

Видно от талон за медицинско изследване, че Е.И.Ц. е управлявал автомобила "***" с рег.№*** след употреба на алкохол с концентрация 1,27 на хиляда.

Видно от Заявление  за изплащане на застрахователно обезщетение от 21.03.2014г., Копие от СУМПС, контролен талон, талон за годишен технически преглед и рег. талон на увреденото МПС., опис на претенция №52-06000-0028/14 от 21.03.2014г. Опис на претенция №52-06000-0028/14 от 24.03.2014г., Опис-заключение от 22.04.2014г. по претенция №52-06000-0028/14, Доклад от 22.04.2014г. по щета №471013141402020 по описа на ЗАД „Булстрад, Преводно нареждане от 24.04.2014г.  при ищеца е образувана щета по заявление на ***, описани са щетите, оценени са и на *** е изплатена сумата от 1117,07 лв.

Установява се от регресна покана по щета 471013141402020, че същата е изпратена до Е.И. Цанков за заплащане на сумата от 1117,07 лв., което видно от приложената разписка на Български Пощи АД, адресата е отказал да получи.

Съдът възприема изцяло заключението на съдебно-автотехническата експертиза, като компетентно, обективно и обосновано, от която се установява, че стойността на щетата, нанесена на автомобил *** № *** във връзка с процесното ПТП е в размер на 1117,07 лв. Щетите са възникнали във връзка с процесното ПТП. Възможно е щетите по увредения автомобил, така както са описани в материалите да настъпят при челен удар с друго превозно средство. Описаните деформации в протокола за ПТП съответстват на ремонтните и възстановителни работи по процесния автомобил *** № ***.

При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Плащането на застрахователно обезщетение на собственика на увреденото МПС, е правомерен юридически факт, тъй като е предмет на изпълнение на възникнало за застрахователя задължение да го стори. Предпоставките за възникване на това задължение, респ. за пораждане насрещното право на третото лице да получи застрахователно обезщетение, запълват следния законов фактически състав: 1/ действие на валиден договор за застраховка „Гражданска отговорност; 2/ настъпване на застрахователното събитие - осъществения риск, т.е. факта на ПТП, явяващ се; 3/ източник на реална имуществена вреда, претърпяна от третото лице, която е ; 4/ установена по вид и парична стойност/ оценка/.

Регресното право на застрахователя срещу застрахования е уредено при застраховане “Гражданска отговорност”. Съгласно чл.274, ал.1 КЗ застрахователят се освобождава от задължението по договора за застраховка към застрахования при задължителното застраховане “Гражданска отговорност”, когато вредите на третите лица са причинени от застрахования по време на управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над допустимата от закона, под въздействието на друго упойващо вещество или без да е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в МПС, следствие на което е настъпила щета. Правото на регрес на застрахователя настъпва след като плати обезщетението на третото увредено лице. Регресното право е средство за санкциониране на виновните за причинените на трети лица вреди в посочените в закона случаи. В тези случаи, независимо, че са заплатили застрахователна премия и е възникнало валидно застрахователно правоотношение, застрахованите лица не се освобождават от гражданската си отговорност.

Съгласно чл. 45, ал.1 и чл.51, ал.1 ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму, щом като тези вреди са пряка и непосредствена последица от увреждането. Вредата може да бъде причинена в резултат на извършени виновни действия или бездействия. Вината се предполага до доказване на противното. Законът санкционира дееца за това, че съзнателно е допуснал настъпването на вредата или макар да не е предвиждал настъпването на определен резултат, е бил длъжен или е могъл да го предвиди, или е предвиждал вредата, но се е надявал да я предотврати.

Удовлетворяването на правото на обезщетение, чийто носител е увреденото трето лице има двоен погасяващ ефект- погасява се както това пряко субективно право/ на третото увредено лице да претендира заплащане на вредите от застрахователя по застраховка Гражданска отговорност/, така и правото на това лице към причинителя на вредата. Затова в идейната основа на разглежданото законно регресно право е заложен един общ правен принцип- този за недопустимост на неоснователното обогатяване /този, който уврежда, нито е справедливо, нито е разумно да избегне в крайна сметка тежестта на поемане на възстановителната стойност на вредата, която друго лице е платило на увредения, независимо, че това е извършено по силата на договор.

За успешното провеждане на регресния иск ,при условията на пълно и главно доказване,ищецът следва да установи съществуването на валидно застрахователно правоотношение по сключена застраховка „ГО” за управлявания от ответника автомобил, заплащането на обезщетение на собственика на увредения автомобил, а така също и елементите на деликта-вреда,противоправно поведение, причинна връзка между противоправното поведение на причинителя на вредата и твърдените от ищеца вреди. В тежест на ищеца е да докаже по несъмнен начин,чрез надлежни доказателства,че ответникът е управлявал МПС след употребата на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над допустимата по закон норма, както и без валидно СУМПС. По делото  не е спорно,че между страните е сключен валиден договор за гражданска отговорност,не са спорни и обстоятелствата за настъпилото ПТП по вина на водача на застрахования автомобил, механизма на настъпването му, нанесените щети по автомобила на  участник 2, техният размер и репарирането им от застрахователя на виновното за ПТП лице, чрез изплащането им.

Установи се по делото, че ответника не притежава свидетелство за управление на МПС и освен това при причиняването на процесното ПТП е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта от 1,27 промила.

По тези съображения, съдът приема, че предявеният иск с правно основание  чл.274, ал.1, т.1 КЗ  се явява основателен и доказан в предявения си размер от 1117,07 лв. и за тази сума следва да бъде уважен, в едно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска 06.08.2014г. до окончателното изплащане на сумата.

         На основание чл.78, ал.1, ответника по делото следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него деловодни разноски за държавна такса, депозит за вещо лице и адвокатско възнаграждение в размер на 360,00 лв./50+100+210/

           По изложените съображения съдът

 

Р        Е       Ш        И:

 

ОСЪЖДА, на основание чл.274, ал.1, т.1 КЗ, Е.И.Ц., ЕГН**********,*** ДА ПЛАТИ ***, ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано заедно от изпълнителните директори *** и ***, сумата 1117,07 лева, представляваща стойността на изплатено обезщетение по щета №471013141402020, на  основание застрахователна полица №***/02.09.2013г, ведно със законната лихва за забава  от 06.08.2014г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА, на осн.чл.78, ал.1 ГПК, Е.И.Ц., ЕГН**********,*** ДА ПЛАТИ на ***, ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано заедно от изпълнителните директори *** и ***, сумата от 360,00 лв. за държвана такса, депозит за вещо лице и адвокатско възнаграждение.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: