Р Е Ш Е Н И Е

28.09.2012г., гр. Плевен

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ДВАНАДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в открито съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЛИЦА МАРИНСКА

 

При секретаря П.И. и прокурора.........................., като разгледа докладваното от председателя гр.д.№3733/2012г. по описа на ПлРС, за да се произнесе, намери за установено следното:

Иск  с правно основание чл.358, ал.1, т.2, вр.чл.357 от КТ.

         Пред ПлРС е депозирана искова молба от П.Б.П.,  против ВОЕННО ОКРЪЖИЕ-ПЛЕВЕН, представлявано от подп*** с която се твърди, че със заповед №159/06.06.2012г., й е наложено дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”, за извършени дисциплинарни нарушения по чл.187, т.3, т.7 и т.10 от КТ. Твърди се, че издадената заповед е незаконосъобразна, като същата е не мотивирана, липсва конкретизация извършените от ищцата нарушения. Отделно от това се твърди, че липсва изобщо нарушение, извършвано от ищцата. Не са посочени и какви вредни последици са настъпили, в следствие на описаното нарушение. В заключение моли съдът да отмени заповед №159/06.06.2012г., на Началника на Военно окръжие, като незаконосъобразна.

В срока за отговор по реда на чл.133 от ГПК, ответникът, представя заповед № 189/11.07.2012г. на Началника на Военно окръжие-Плевен с която е отменена заповед № №159/06.06.2012г., за налагане на дисциплинарно наказание на ищцата. Представят се и доказателства за връчването й на ищцата. Моли съдът да се произнесе съобразно представената заповед. В о.с.з.- се изтъкват твърдения за недопустимост на предявеният иск, и моли съдът да прекрати производството по делото, поради липса на предмет.

Съдът, като съобрази становището на страните, на основание закона и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Искът с правно основание чл.358, ал.1, т.2, вр.чл.357 от КТ е допустим, а по същество, същият е основателен и следва да бъде уважен, като издадената заповед за налагане на дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”, следва да бъде отменена. Въпреки че по делото да представени доказателства,че работодателят сам е отменил заповедта за налагане на дисциплинарно наказание на ищцата, към момента на завеждане на ИМ-20.06.2012г., процесната заповед № 159/06.06.2012г., е съществувала в правният мир. С оглед на това съдът дължи произнасяне по предявеният иск, а последвалата отмяна следва да бъде съобразена, с оглед всички доказателства по делото-чл.235, ал.3 от ГПК. Поради това направеното искане за прекратяване на производството поради неговата недопустимост, е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Разгледан по същество, искът е основателен, поради следните съображения:

Видно от представената заповед №159/06.06.2012г. на Началника на Военно окръжие, на ищцата П.Б.П., като цивилен служител, е наложено дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”, поради нарушение на трудовата дисциплина по чл.187, т.3, т.7 и т.10 от КТ. В заповедта се посочва, че ищцата П. не е изготвила в срок проекто-заявка за потребностите от моторесурси за АБТТ, който е следвало да бъде представена в срок до 15.05.2012г. Срокът за изготвяне на същата е установен със заповед №55/31.01.2012г. на Началника на Централно военно окръжие, като същата не е представена по делото.  В заповедта е посочено, че ищцата е запозната с издадената заповед, а изготвянето на тези заявки са част от нейната длъжностна характеристика. Като второ нарушение, в процесната заповед е описан отказът на П. да даде обяснения по реда на чл.193 от КТ, касаещи изпълнението на заповед №55/31.01.2012г. Третото описано в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание нарушение, е свързано с неизпълнение на заповед № 39/23.01.2012г на Началника на Централно военно окръжие, относно реда за ползването на служебни автомобили, и съответно задължението за изпращане на хартиен носител на копие от платежното нареждане за направеният разход по фактура от “Петрол”. Посочва се, че ищцата не е изпратила необходимите документи за м. март, в заповяданият срок. В заповедта е посочено, че изпращането на тези документи е също част от длъжностната характеристика на ищцата. Посочва се също, че П. е изпратила само ксерокопие от фактурата, без да е изготвила съответното съпроводително писмо и копие от платежното нареждане, доказващ реално извършен разход.

По делото се установява също, че за описаните по т. 1 и т.2 нарушения, работодателят е изискал от ищцата съответните обяснения, по реда на чл.1893 от КТ. В правото на служителя е обаче да даде или не такива обяснения. Законът, в чл.193 от КТ, е предвидил изискването на писмени обяснения от работника или служителя, преди налагането на съответното дисциплинарно наказание, като задължение на работодателя и право на работника. Съответно на това, при неизпълнение на това задължение, е предвидена санкция за работодателя- отмяна на наказанието, без спорът да се разглежда по същество. От друга страна, дали работникът/служителят, ще се възползва от това свое право, е лично негова преценка, и тя не подлежи на контрол. Поради това, не даването на обяснения преди налагането на дисциплинарното наказанието страна на ищцата, не съставлява описаното в заповед № 159/06.06.2012г., нарушение по ч.187, т.7 от КТ –неизпълнение на законните разпореждания на работодателя. Поради това, в тази й част, заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е незаконосъобразна.

По отношение на описаното в пункт 1 от процесната заповед нарушение, съдът намира, че в тази й част заповедта също е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. По делото не е представената нито длъжностната характеристика на ищцата, от която да може да се направи извод за нейните задължения, нито е представена описаната заповед №55/31.01.2012г., респ. доказателства, че П. е запозната с нейното съдържание, каквито твърдения има в тази насока. Не са представени и доказателства, свързани  начина на установяване на това нарушение. Следва да се отбележи също, чл.187, т.3 от КТ, е предвидил три отделни хипотези на нарушение на трудовата дисциплина-неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила. Съобразно изискването за мотивираност на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание-чл.195, ал. 1 от КТ, в същата следва изрично да бъде посочен законовият текст, въз основа на който се налага наказанието. Цитираната разпоредба предвижда също, в заповедта  подробно да е описано нарушението и кога е извършено.

По делото не се събраха доказателства и за извършеното на описаното в пункт 2 от процесната заповед нарушение, свързано със заповед № 39/23.01.2012г. и не изпращането на съответното платежно нареждане за разход на гориво за м. март, без посочена година. От съдържанието на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, не може да бъде установено по кой текст от КТ е наложено наказанието за това нарушение, възприето като такова от страна на работодателя, доколкото в нея са цитирани чл.187 т.3 и т.10 от КТ. Както бе посочено по-горе, чл.187, т.7 от КТ , е посочена с оглед не даването на обяснения от страна на ищцата. Не е посочено в коя от хипотезите на чл.187, т.3 от КТ, съобразно описаното по-горе, попада. Не се посочено също, доколкото нормата на чл.187, т.10 от КТ, е бланкетна, кои  са другите трудови задължения, които ищцата не е изпълнила, и в кои нормативни актове са установени, респ. в правилника за вътрешен трудов ред или колективният трудов договор.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че процесната заповед за налагане на дисциплинарно наказание №159/06.06.2012г. на Началника на Военно окръжие-Плевен, е немотивирана, с което е нарушено изискването на чл.195, ал.1 от КТ, поради същата следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

С оглед направеното искане, следва ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 300лв.-адвокатско възнаграждение, както и сумата от 50лв-държавна такса, по сметка на ПлРС.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника ВОЕННО ОКРЪЖИЕ-ПЛЕВЕН, представлявано от подп.***, за прекратяване на производството поради недопустимост, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

ОТМЕНЯ, на основание чл.358, ал.1,т.2, вр.чл.357 от КТ, заповед №159/06.06.2012г. на Началника на Военно окръжие, с която на П.Б.П., като цивилен служител, ЕГН **********,***, е наложено дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”, поради нарушение на трудовата дисциплина по чл.187, т.3, т.7 и т.10 от КТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ВОЕННО ОКРЪЖИЕ-ПЛЕВЕН, представлявано от подп.***, ДА ЗАПЛАТИ НА  П.Б.П., като цивилен служител, ЕГН **********,***, сумата от 300лв.- адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.6 от ГПК, ВОЕННО ОКРЪЖИЕ-ПЛЕВЕН, представлявано от подп.***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПлРС, сумата от 50лв-държавна такса.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението пред ПлОС.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: