Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 17. 02. 2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, І граждански състав, в публичното заседание на двадесет и пети януари през двехиляди и единадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

при секретаря Р.К. като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 3428 по описа за 2007 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Делба на недвижими имоти, втора фаза по извършване на делбата.

С влязло в сила решение № 308/ 20. 05. 2009 год., постановено по в. гр. дело № 791/ 2008 год. по описа на Плевенския окръжен съд, е изменено решение № 75/                   25. 06. 2008 год., постановено по гр. дело № 3428/ 2007 год. по описа на Плевенския районен съд, като е допусната съдебна делба между наследниците на ****, б. ж. на гр. Пордим, върху земеделски земи и гори в землището на гр. Пордим при 90 равни дяла.

По делото е прието заключение на съдебно- техническа експертиза, изготвена от вещото лице Г.Г., за пазарната цена на имотите, допуснати до делба, и за тяхната поделяемост. Това заключение, ведно с приложените към него скици- проект за делба на процесните недвижими имоти, е одобрено по надлежния ред от Общинска служба „Земеделие” гр. Пордим.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намира, че в конкретния случай не би могло да бъде извършено теглене на жребий, доколкото между квотите на отделните съделители и стойността на отделните имоти има съществено различие /срв. т. 5 от ППВС № 7 от 28. 11. 1973 год./.  При това положение единственият възможен вариант за разпределяне на процесните имоти е по реда на чл. 292 от ГПК /отм./. С оглед на това съдът намира, че разпределението на имотите- предмет на делбата следва да бъде извършено по следния начин:

·        В дял на съделителката М.Д.В. ***, ЕГН **********, следва да бъдат поставени следните недвижими имоти:                                1/ Нива от 3, 048 дка., ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254036 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи:                  № 254031 нива на наследници на ****, № 812155 полски път на Община Пордим, № 254015 нива на „Серес” АД, № 254014 нива на наследници на *** и № 254037 нива на наследници на ****, на стойност 762 лв., и 2/ Широколистна гора от 1, 000 дка., съставляваща имот № 266017 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 266018 широколистна гора на наследници на ****, № 266001 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266014 широколистна гора на ***, № 266015 широколистна гора на ***, № 266016 широколистна гора на ***, № 266012 широколистна гора на наследници на *** и № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 350 лв.

·        В дял на съделителя Д.Ц.В. ***, ЕГН **********, следва да бъде поставен следния недвижим имот: нива от 4, 448 дка.,  ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254037 по картата на землището на гр. Пордим,          при граници и съседи: № 254036 нива на наследници на ****, № 254014 нива на наследници на ***, № 254026 нива на ***, № 254038 нива на наследници на **** и № 254031 нива на наследници на ****, на стойност 1 112 лв.

·        В дял на съделителя В.Ц.В. ***, ЕГН **********, следва да бъде поставен следния недвижим имот: нива от 4, 448 дка.,  ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254038 по картата на землището на гр. Пордим,          при граници и съседи: № 254037 нива на наследници на ****, № 254026 нива на ***, № 254027 нива на „Серес” АД, № 254019 нива на ***, № 254009 нива на *** и № 254031 нива на наследници на ****, на стойност 1 112 лв.

·        В дял на съделителя И.Д.А. ***, ЕГН **********, следва да бъдат поставени следните недвижими имоти: 1/ Нива от 5, 273 дка., ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254031 по картата на землището на гр. Пордим,  при граници и съседи: № 254030 нива на наследници на ****, № 254003 нива на наследници на ***, № 254009 нива на ***, № 254038 нива на наследници на ****, № 254037 нива на наследници на ****, № 254036 нива на наследници на **** и № 812155 полски път на Община Пордим, на стойност 1 318, 25 лв., и  2/ Широколистна гора от 1, 000 дка., съставляваща имот № 266018 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 266017 широколистна гора на наследници на ****, № 266001 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266002 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266019 широколистна гора на **** и № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 350 лв.

·        В дял на съделителката С.В.Ф.-***, ЕГН **********, следва да бъдат поставени следните недвижими имоти: 1/ Нива от 8, 609 дка., ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254030 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи:                   № 254029 нива на наследници на ****, № 254003 нива на наследници на ***, № 254031 нива на наследници на **** и № 812155 полски път на Община Пордим, на стойност 2 152, 25 лв., и  2/ Широколистна гора от 1, 000 дка., съставляваща имот № 266019 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 266018 широколистна гора на наследници на ****, № 266002 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266020 широколистна гора на наследници на **** и № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 350 лв.

·        В дял на съделителя П.В. ***, ЕГН **********, следва да бъде поставен следния недвижим имот: нива от 10, 009 дка.,  ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254029 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 254028 нива на наследници на ****, № 254025 нива на ***, № 254003 нива на наследници на ***, № 254030 нива на наследници на **** и № 812155 полски път на Община Пордим, на стойност                     2 502, 25 лв.

·        В дял на съделителката А.П.Д. ***, ЕГН **********, следва да бъдат поставени следните недвижими имоти: 1/ Нива от 3, 840 дка., ІІІ категория, м. „Горни лозя”, съставляваща имот № 119016 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 119002 нива на ***, № 119015 нива на наследници на ***, № 812242 полски път на Община Пордим и № 812240 полски път на Община Пордим, на стойност 806, 40 лв.; 2/ Нива от 14, 521 дка.,  ІІІ категория, м. „Пред бранището”, съставляваща имот № 179008 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 179012 нива на наследници на ****, № 812120 полски път на Община Пордим, № 179001 нива на „Серес” АД,  № 179002 нива на *** и № 179009 нива на ***, на стойност 3 848, 07 лв., и 3/ Широколистна гора от 1, 000 дка., съставляваща имот № 266020 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 266019 широколистна гора на наследници на ****, № 266002 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266021 широколистна гора на наследници на **** и № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 350 лв.

·        В дял на съделителката С.И.Б. ***, ЕГН **********, следва да бъдат поставени следните недвижими имоти: 1/ Нива от 4, 096 дка., ІІІ категория, м. „Над село”, съставляваща имот  № 128201 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 812253 полски път на Община Пордим, № 128202 нива на Община Пордим, № 128205 нива на *** и № 812241 полски път на Община Пордим, на стойност 901, 12 лв.;  2/ Нива от 20, 474 дка., ІІІ категория, м. „Пред бранището”, съставляваща имот № 179012 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 179008 нива на наследници на ****, № 812120 полски път на Община Пордим, № 812156 полски път на Община Пордим,            № 179006 нива на *** и № 179009 нива на ***, на стойност 5 425, 87 лв., 3/ Нива от 11, 764 дка., ІІІ категория,  м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254028 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 254029 нива на наследници на ****, № 812155 полски път на Община Пордим, № 254035 нива на ***, № 254024 нива на *** и  № 254025 нива на ***, на стойност 2 941 лв.; 4/ Широколистна гора от 1, 998 дка., съставляваща имот № 266021 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи:            № 266020 широколистна гора на наследници на ****, № 266002 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266003 широколистна гора на наследници на ***, № 266010 широколистна гора на наследници на *** и № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 699, 30 лв., и 5/ Ливада от 0, 300 дка., ІІІ категория,  м. „Лачева воденица”, съставляваща имот № 273018 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 812315 полски път на Община Пордим, № 273020 ливада на ***,  № 273019 ливада на *** и № 273016 ливада на ***, на стойност  42 лв.

При този изход на делото съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса върху стойността на дяловете им, както следва:

-М.Д.В., Д.Ц.В. и В.Ц.В.- сумата от 44, 48 лв. всеки един поотделно;

-И.Д.А.- сумата от 66, 73 лв.;

-С.В.Ф.- Д. и П.В.Ф.- сумата от 100, 09 лв. всеки един поотделно;

-А.П.Д.- сумата от 200, 18 лв. и

 -С.И.Б.- сумата от 400, 37 лв.

          По така изложените съображения и на основание чл. 292 от ГПК /отм./ Плевенският районен съд

Р      Е       Ш       И:

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителката М.Д.В. ***, ЕГН **********, следните недвижими имоти: 1/ Нива от 3, 048 дка., ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254036 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 254031 нива на наследници на ****, № 812155 полски път на Община Пордим, № 254015 нива на „Серес” АД, № 254014 нива на наследници на *** и № 254037 нива на наследници на ****, на стойност 762 лв., и            2/ Широколистна гора от 1, 000 дка., съставляваща имот                № 266017 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 266018 широколистна гора на наследници на ****, № 266001 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266014 широколистна гора на ***,  № 266015 широколистна гора на ***,  № 266016 широколистна гора на ***, № 266012 широколистна гора на наследници на *** и № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 350 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя Д.Ц.В. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: нива от 4, 448 дка., ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254037 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 254036 нива на наследници на ****, № 254014 нива на наследници на ***, № 254026 нива на ***, № 254038 нива на наследници на **** и № 254031 нива на наследници на ****, на стойност 1 112 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя В.Ц.В. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: нива от 4, 448 дка., ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254038 по картата на землището на  гр. Пордим, при граници и съседи: № 254037 нива на наследници на ****, № 254026 нива на ***, № 254027 нива на „Серес” АД, № 254019 нива на ***, № 254009 нива на *** и № 254031 нива на наследници на ****, на стойност 1 112 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя И.Д.А. ***, ЕГН **********, следните недвижими имоти:  1/ Нива от 5, 273 дка., ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254031 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 254030 нива на наследници на ****, № 254003 нива на наследници на ***, № 254009 нива на ***, № 254038 нива на наследници на ****, № 254037 нива на наследници на ****, № 254036 нива на наследници на **** и № 812155 полски път на Община Пордим, на стойност 1 318, 25 лв., и 2/ Широколистна гора от 1, 000 дка., съставляваща имот № 266018 по картата на землището на                  гр. Пордим, при граници и съседи: № 266017 широколистна гора на наследници на ****, № 266001 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266002 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266019 широколистна гора на **** и № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 350 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителката С.В.Ф.-***, ЕГН **********, следните недвижими имоти: 1/ Нива от 8, 609 дка., ІІІ категория,                    м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254030 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 254029 нива на наследници на ****, № 254003 нива на наследници на ***, № 254031 нива на наследници на **** и № 812155 полски път на Община Пордим, на стойност 2 152, 25 лв., и 2/ Широколистна гора от 1, 000 дка., съставляваща имот № 266019 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 266018 широколистна гора на наследници на ****, № 266002 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266020 широколистна гора на наследници на **** и  № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 350 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя П.В. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: нива от 10, 009 дка.,  ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254029 по картата на землището на  гр. Пордим, при граници и съседи: № 254028 нива на наследници на ****, № 254025 нива на ***, № 254003 нива на наследници на ***, № 254030 нива на наследници на **** и № 812155 полски път на Община Пордим, на стойност                     2 502, 25 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителката А.П.Д. ***, ЕГН **********, следните недвижими имоти: 1/ Нива от 3, 840 дка., ІІІ категория, м. „Горни лозя”, съставляваща имот № 119016 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 119002 нива на ***, № 119015 нива на наследници на ***, № 812242 полски път на Община Пордим и № 812240 полски път на Община Пордим, на стойност 806, 40 лв.; 2/ Нива от 14, 521 дка., ІІІ категория, м. „Пред бранището”, съставляваща имот № 179008 по картата на землището на  гр. Пордим, при граници и съседи: № 179012 нива на наследници на ****, № 812120 полски път на Община Пордим, № 179001 нива на „Серес” АД, № 179002 нива на *** и № 179009 нива на ***, на стойност 3 848, 07 лв., и 3/ Широколистна гора от 1, 000 дка., съставляваща имот № 266020 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 266019 широколистна гора на наследници на ****,  № 266002 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266021 широколистна гора на наследници на **** и  № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 350 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителката С.И.Б. ***, ЕГН **********, следните недвижими имоти: 1/ Нива от 4, 096 дка., ІІІ категория, м. „Над село”, съставляваща имот № 128201 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 812253 полски път на Община Пордим, № 128202 нива на Община Пордим, № 128205 нива на *** и № 812241 полски път на Община Пордим, на стойност 901, 12 лв.; 2/ Нива от 20, 474 дка., ІІІ категория, м. „Пред бранището”, съставляваща имот № 179012 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи:   № 179008 нива на наследници на ****,    № 812120 полски път на Община Пордим, № 812156 полски път на Община Пордим, № 179006 нива на *** и             № 179009 нива на ***, на стойност 5 425, 87 лв., 3/ Нива от 11, 764 дка., ІІІ категория, м. „Божинов чифлик”, съставляваща имот № 254028 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 254029 нива на наследници на ****, № 812155 полски път на Община Пордим, № 254035 нива на ***,  № 254024 нива на *** и № 254025 нива на ***, на стойност 2 941 лв.; 4/ Широколистна гора от 1, 998 дка., съставляваща имот                  № 266021 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи: № 266020 широколистна гора на наследници на ****, № 266002 широколистна гора на МЗГ- ДЛ/ ДДС, № 266003 широколистна гора на наследници на ***, № 266010 широколистна гора на наследници на *** и № 812102 полски път на Община Пордим, на стойност 699, 30 лв., и 5/ Ливада от 0, 300 дка.,                 ІІІ категория,  м. „Лачева воденица”, съставляваща имот № 273018 по картата на землището на гр. Пордим, при граници и съседи:             № 812315 полски път на Община Пордим, № 273020 ливада на ***, № 273019 ливада на *** и № 273016 ливада на ***, на стойност 42 лв.

ОСЪЖДА съделителите със снета по- горе самоличност да заплатят държавна такса по сметка на Плевенския районен съд както следва: М.Д.В., Д.Ц.В. и В.Ц.В.- сумата от 44, 48 лв. всеки един поотделно, И.Д.А.- сумата от   66, 73 лв., С.В.Ф.- Д. и П.В.Ф.- сумата от 100, 09 лв. всеки един поотделно, А.П.Д.- сумата от 200, 18 лв. и С.И.Б.- сумата от 400, 37 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 14- дневен срок от връчването му на страните.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: