РЕШЕНИЕ

гр. Плевен,  11.07.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ състав, в публично заседание на петнадесети юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНА ИЛИЕВА

 

при секретаря Лилия Димитрова като разгледа докладваното от съдията гр.дело 2593 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Водим от горното и на осн. чл.330, ал.3 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между А.А.Х., ЕГН ********** с адрес *** и Х.Л.Х., ЕГН ********** с адрес ***, за който е съставено Удостоверение за граждански брак, въз основа на Акт за граждански брак №  0081 от 01.03.1997 г. от длъжностното лице по гражданско състояние при гр. Плевен, по взаимно съгласие, на основание чл.50 СК.

УТВЪРЖДАВА на основание чл.51, ал.2 СК споразумението, с което съпрузите уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си, в следния смисъл:

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, *** на молителката А.А.Х. ЕГН **********.

 ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да възстанови предбрачното си фамилно име – П..                                

ОБЯВЯВА,  че след прекратяване на брака молителите не си дължат издръжка един на друг. 

Роденото от брака дете на страните е пълнолетно, поради което съдът не определя кой да упражнява родителските права, дължимата издръжка и режима на лични контакти.     

Неуредените между страните имуществени отношения във връзка с притежаваните от тях недвижими имоти и МПС  ще бъдат разделени в отделно производство.

ОСЪЖДА Х.Л.Х., ЕГН ********** с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПлРС сумата от 15.00 лева, представляваща окончателна държавна такса за прекратяване на брака.         

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 ГПК.

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: