Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Плевен, 10.12.2014год.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

      

                              

 ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ-ти граждански състав, в публично съдебно заседание на 24.11.2014 година в състав:     

                                                                          

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА Н.

 

        при секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдията Н. гр.дело № 2187 по описа за 2014 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

                         

        Производството е по иск с правно основание чл.55 ал.1, пр.2-ро от ЗЗД.

        Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от А.Н.Н., ЕГН **********,*** и Р.Г.Н., ЕГН **********,***, чрез пълномощника дв. Д.Д., ПлАК против Р.Н.И., ЕГН **********,***; И.В.И., ЕГН **********,*** и Н.В.И., ЕГН **********,***, в която се твърди следното: ищците са съпрузи, като на 07.08.2000г. ищецът сключил с *** И. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се в *** /СТАРОТО СЕЛО/, *** и представляващ: дворно място от 1600кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда, летни кухни и стопански постройки за сумата от 4000лв. При сключването на договора била заплатена сумата от 1000лв., а остатъка от 3000лв. бил платен на две вноски до 30 януари 2001г., като цялата сума беше получена от продавача на 27.01.2001г. По силата на уговорките в предварителния договор продавачът трябвало да прехвърли недвижимия имот след заплащането на последната вноска, като осигури присъствието, съгласието и подписа на предишния собственик по нотариален акт; да ги снабди с нотариален акт за имота. След получаването на пълния размер на уговорената цена, ищците се настанили в имота. Периодично до 2006г. ищците разговаряли с продавача във вр. с прехвърлянето на имота, като последният отговарял, че има затруднения и т.н. През 2006г. *** И. починал, като ответниците са негови наследници. ищците посочват, че многократно се срещали и с тях, за да уредят отношенията си, но без успех. През 2011год. предявили  иск на основание чл.19 ал.2 от ЗЗД, по който било образувано гр.д.№22/2011г. по описа на ПлРС. При разглеждането на делото ищците  научили, че имотът вече е прехвърлен на трето лице. Искът бил отхвърлен, вкл. и поради позоваването на ответниците по това дело на изтекла давност.

       Във връзка с изложеното, ищците обосновават наличието на правен интерес да искат връщане на получената от ответниците сума в размер 4000лв., т.к. са се обогатили със същата неоснователно.

       Съдът е сезиран с искане да присъди посочената по-горе сума на основание чл.55 ал.1 пр.2-ро от ЗЗД, ведно със законната лихва.

                               Претендират се и направените по делото разноски.

        В срока по чл.131 от ГПК ответниците са ангажирали становище чрез назначения в хода на делото особен представител - адв.Е.Й., която оспорва иска, като навежда подробни доводи – досежно липса на идентичност между имота, предмет на предварителния договор и възстановения на В.И.; прави възражение и за изтекла погасителна давност.

        В о.с.з. ищците се явяват и се представляват от адв.Д., който поддържа иска и навежда доводи в представена по делото писмена защита.

        Ответниците се представляват от адв.Е.Й., която оспорва иска и навежда доводи в о.с.з.

Съдът като взе предвид доводите на страните, доказателствата по делото и разпоредбите на закона намира предявения иск за допустим, а по същество - за основателен.

Съгласно разпоредбата на чл.55 ал.1, предложение второ от ЗЗД, който е получил нещо с оглед на неосъществено основание, е длъжен да го върне.

        По делото не се спори, а това се установява от представените и приети писмени доказателства, че между  ищците  и наследодателя на  ответниците е сключен на 07.08.2000год. предварителен договор за  покупко-продажба на  следния недвижим имот, находящ се в *** /СТАРОТО СЕЛО/, *** и представляващ: дворно място от 1600кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда, летни кухни и стопански постройки за сумата от 4000лв. Не се спори, че в уговорения срок, а и много след изтичането му, продавачът по предварителния договор не е изпълнил задължението си да го прехвърли  по предвидения в закона ред. Не се спори, а това се установява от приетото решение, постановено по гр.д.№ 22/2011год. по описа на ПлРС, че ищците са предявили през 2011год. иск на основание чл.19 ал.2 от ЗЗД за обявяване на предварителния договор за окончателен, като искът им е бил отхвърлен. Решение е влязло в сила на 03.06.2011год. /справка в САС при ПлРС/. Съдебното решение е постановено на 17.05.2011год. От приетия като доказателство по делото нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 16.04.20008год. се установява, че ответниците по делото са продали на  *** Г. имот, представляващ друга селищна териотрия от 2,076дка, VІ-та категория, находяща се в землището на с.Опанец, общ.Плевен, ЕКАТТЕ 53583, местност Средно старо село, незактроен, съставляващ имот №097002 по плана за земеразделяне, при посочени граници-л.11,12 от делото. От приетото заключение на ВЛ Г.Г. /л.65 от делото/ се установява, че имотът, предмет на предварителния договор и  възстановения  имот  на ***  И. е един и същ. Ответниците не оспорват, че техният наследодател е получил изцяло сумата – продажна цена на имота, предмет на предварителния договор, в размер 4000лв., а това е удостоверено  саморъчно  от *** И. на 27.02.2010год. /на гърба на предварителния договор/. Не се спори, че тази сума не е връщана до момента на ищците. Що се отнася до направеното възражение за погасяване на претенцията на ищците по давонст, съдът приема същото за несъстоятелно. В случая следва да се прецени изтекла ли е 5-годишната давност, от деня в който вземането на ищците е станало изискуемо. Следва да се отбележи, че в практиката и правната доктрина е застъпено становище относно различния момент, от който започва да тече  давността при трите хипотези на чл.55 от ЗЗД. Налице е неоснователно получаване на имуществена облага от страна на продавачите по прекратения предварителен договор поради неосъществено основание - отпадане на възможността за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на процесния апартамент. Неоснователно обогатилите се ответници дължат връщане на получената от тях сума в размер 4000лв.  При неосъществено основание начало на погасителна давност е денят, в който настъпва невъзможността да се осъществи основанието. В случаите на първия фактически състав на чл.55 ал.1 ЗЗД и на чл.59 ал.1 ЗЗД погасителната давност започва да тече от деня на получаването на престацията. При втория фактически състав на чл.55 ал.1 ЗЗД давността започва да тече от настъпване невъзможността да се осъществи основанието – така Решение № 617 от 8.03.2010г. на ВКС по гр.д. № 2640/2007г., I г. о., ГК, докладчик съдията ***; Постановление № 1 от 28.V.1979 г. по гр. д. № 1/79г., Пленум на ВС. Давността започва да тече от момента, в който е съществувала  обективна възможност за ищеца  да предяви претенция за защита на своите права. Неоснователността на преминаване на благата се осъществява при самото преминаване, а не в последващ момент. В случая съдът приема, че началният момент, от който започва да тече давността е дори по-късен от посочения от ищците в писмената защита, а именно - от влизане на решението по гр.д. №22/2011год. по описа на ПлРС в сила. Решението е постановено през 2011год., а претенцията си ищците са предявили на 09.05.2014год., което обосновава извод, че искът им не е погасен по давност. Едва след отхвърлянето на иска на основание чл.19 ал.2 от ЗЗД, пред тях е била открита възможността да искат връщане на даденото по предварителния договор.

          С оглед изложеното, искът следва да бъде уважен, като в полза на  ищците се присъди законна лихва и направените по делото разноски в размер 1210лв. Представен е списък на разноските – л.70 от делото.

          Воден от горното съдът,             

 

Р      Е      Ш     И    :

 

         ОСЪЖДА на основание чл.55 ал.1, пр.2-ро от ЗЗД Р.Н.И., ЕГН **********,***; И.В.И., ЕГН **********,*** и Н.В.И., ЕГН **********,***, представлявани по делото от назначения особен представител адв.Е.Й. от ПлАК ДА ЗАПЛАТЯТ на А.Н.Н., ЕГН **********,*** и Р.Г.Н., ЕГН**********,***, пълномощник адв. Д.Д., ПлАК сумата 4000лв., представляваща получена от ответниците сума, като наследници  на Васил И., с оглед на неосъществено основание - необявен за окончателен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 07.08.2000год., ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба в съда- 09.05.2014год. до окончателното изплащане на сумата.

          ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК Р.Н.И., ЕГН **********,***; И.В.И., ЕГН **********,*** и Н.В.И., ЕГН **********,***, представлявани по делото от назначения особен представител адв.Е.Й. от ПлАК ДА ЗАПЛАТЯТ на А.Н.Н., ЕГН **********,*** и Р.Г.Н., ЕГН **********,***, пълномощник дв. Д.Д., ПлАК направените разноски по делото в размер 1210лв.

            Решението може да бъде обжалвано чрез Плевенски районен съд пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от връчването му.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: