Р Е Ш Е Н И Е

№………………….

гр.П., 17.01.2012г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

П.СКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІ-ти гр.състав в публично съдебно заседание на двадесет и седми декември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ П.

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдия П. *** по описа за 2011г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД във вр. с чл.362 от ГПК.

Пред ПлРС е депозирана искова молба от Ц.И.Б. *** с ЕГН ********** против А.Й.С. *** с ЕГН **********, М.А.П. *** с ЕГН **********, С.Й.К. *** с ЕГН **********, Д.Й. *** с ЕГН ********** за обявяване за окончателен на предварителен договор от 1.09.2008г. за продажба на недвижим имот: дворно място в ****, от 1 810 кв.м., парцел ІІ, № 183, кв.13, по плана на селото, описан в нот.акт № 93, т.ІІ, д.№ 588 от 1970 г. на П.ски нотариус и по нот.Акт № 21, т.ІV, нот.д.№ 1099/70 г. на П.ски нотариус, а по отменен рег.план от 1928 г.– Поземлен имот ІІ-183, кв.13, по плана на с.О., ведно с построената в него жилищна сграда, стопански постройки и гараж за сумата от 15 000.00 лв., която сума твърди, че е изплатена изцяло и в брой на продавача.

Ответникът по делото-А.Й.С. с ЕГН ********** *** не е ангажирал становище по основателността на исковата претенция.

         Ответниците по делото-М.А.П. *** с ЕГН **********, С.Й.К. *** с ЕГН **********, Д.Й. ***, представлявани от адв.Б.П., ангажират становище, че исковата претенция е основателна.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, обсъди доводите и възраженията на ищеца, намира за установено следното от фактическа страна:

         Видно от представения по делото Предварителен договор за покупко-продажба от 1.09.2008г. е, че А.Й.С., като продавач и пълномощник на продавачите М.А.П., С.Й.К. и Д.Й.Н., са се задължили да продадат на  Ц.И.Б.,  недвижим имот- дворно място в ****, от 1 810 кв.м., парцел ІІ, № 183, кв.13, по плана на селото, описан в нот.акт № 93, т.ІІ, д.№ 588 от 1970 г. на П.ски нотариус и по нот.Акт № 21, т.ІV, нот.д.№ 1099/70 г. на П.ски нотариус, а по отменен рег.план от 1928г.– Поземлен имот ІІ-183, кв.13, по плана на с.О., ведно с построената в него жилищна сграда, стопански постройки и гараж.

         Видно от представен по делото договор за покупко-продажба, отразен в нотариален акт  №93, том ІІ, н.д.№588/1970г на нотариус при ПлНС, е, че  Й.С.Ц. е придобил собствеността върху недвижим имот-дворно място от 1910кв.м., парцела ІІ, №183, кв.13.

         От удостоверение за наследници №000418/8.08.2008г. на Й.С.Ц., се установява, че Й.С.Ц. е починал на 23.04.1985г. и е оставил за законни наследници  С.Й.К., Д.Й.Н. и А.Й.С..

         От представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак от 2.12.2011г, издадено от Кметство-с.С., е видно, че Й.С.Ц. и М.А.Х. са сключили граждански брак на 24.05.1956г.

         Видно от представено по делото Удостоверение по гр.д.№775/1977г, издадено на 2.12.2011г, е, че е прекратен бракът между М.А.Х. и Й.С.Ц..

         Видно от Удостоверение за търпимост №ТСУ-94А-1762-1/21.02.2011г. е, че за построените сгради в ПИ №091001, землището на с.О. в м.”Средно старо село” не се съхраняват строителни книжа и строителни разрешения, че едноетажната полумасивна жил.сграда е построена през 1970г, гараж –построен през 1983г, стопанска постройка и два броя навеси, построени през 1970г., са в режим на търпимост и са налице условията на приложимост на пар.16, ал.1 от ЗУТ.

         От представено по делото Удостоверение с изх.№9400-70/23.02.201г /1/ и №9400-69/23.02.2011г /2/, издадено от Областен управител на Област-П. се установява, че за недвижим имот,  находящ се в с.О., представляващ незастроен имот №091002 с площ от 933кв.м. и за недвижим имот- №091001 с площ 712кв.м., заедно с построените в него сгради-съща с ЗП 91кв.м., гараж със ЗП 22кв.м. и сграда с друго предназначение със ЗП 10кв.м., няма съставен акт за държавна собственост.

         По делото са представени удостоверения от НАП-ТД-П., че ответниците нямат непогасени и подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и осигурителни вноски, като само ответникът А.Й.С.  има задължение в размер на 860.77лв. към РСВР-П., въз основа на документ от РС-П..

Съгласно чл.363, ал.1 от ГПК, когато се касае за прехвърляне  правото на собственост върху недвижимия имот, съдът проверява дали са налице предпоставките за прехвърляне собствеността по нотариален ред, включително дали отчуждителят е собственик на имота.От обсъдения по-горе НА за собственост на недвижим имот от 14.03.1970г., удостоверението за наследници на Й.С.Ц., удостоверението за брак и прекратяването му, се установява, че продавачите по предварителния договор-А.Й.С., М.А.П., С.Й.К. и Д.Й.Н. са собственици на недвижимия имот.Съгласно разпоредбата решението на съда замества окончателния договор при условие, че ищецът изпълни задължението си да заплати цената, уговорена в договора.В  предварителният договор от 1.09.2008г. е отразено, че е заплатена изцяло уговорената продажна цена от 15 000лв.Съдът счита, че с оглед на гореизложеното може да се приеме, че са налице условията за обявяване на предварителният договор за покупко-продажба от 1.09.2008г. за  окончателен.

Съгласно чл.364, ал.1 от ГПК ищецът Ц.И.Б.  следва да бъде осъден да заплати разноски по прехвърлянето на имота, както следва:

-на основание чл.47, ал.2 във вр. с чл.46, ал.2, т.1 от ЗМДТ сумата от 375.00лв.

-държавна такса съгласно чл.85 от ЗННД и т. 8 от ТНТ към ЗННД по сметка на П.ски районен съд в размер на 225.50лв.

Следва да бъде вписана възбрана върху недвижимия имот за обезпечаване на събирането на горните такси, както и следва да бъде забранено издаването на препис от решението, докато ищецът не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето и данъчните и други задължения на праводателите му към държавата и към банките по местожителството на праводателите му.

Решението на съда в шестмесечен срок от влизането му в сила следва да бъде вписано, съгл. чл.115, ал.4 от ЗС.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА за окончателен на основание чл.19, ал.3 от ЗЗД във вр. с чл.362, ал.1 от ГПК предварителен договор от 1.09.2008г.,  сключен в гр.П., по силата на който А.Й.С. *** с ЕГН **********, М.А.П. *** с ЕГН **********, С.Й.К. *** с ЕГН **********, Д.Й. *** с ЕГН ********** ПРОДАВАТ НА Ц.И.Б. *** с ЕГН ********** недвижим имот-дворно място в ****, от 1 810 кв.м., парцел ІІ, № 183, кв.13, по плана на селото, описан в нот.акт № 93, т.ІІ, д.№ 588 от 1970 г. на П.ски нотариус и по нот.Акт № 21, т.ІV, нот.д.№ 1099/70 г. на П.ски нотариус, а по отменен рег.план от 1928г.– Поземлен имот ІІ-183, кв.13, по плана на с.О., ведно с построената в него жилищна сграда, стопански постройки и гараж, при съседи-от две страни-улица, УПИІ-182 на С.Х.Т., УПИ ІІІ-184 на Т.Х.Т.,  за сумата от 15 000лв, която сума е изплатена напълно и в брой на продавачите, и същите са заявили, че са я получили.

ОСЪЖДА Ц.И.Б. *** с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавни такси по прехвърляне на имота, както следва:

-на основание чл.47, ал.2 във вр. с чл.46, ал.2, т.1 от ЗМДТ сумата от 375.00лв.

-държавна такса съгласно чл.85 от ЗННД и т. 8 от ТНТ към ЗННД по сметка на П.ски районен съд в размер на 225.50лв.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.364, ал.1 от ГПК вписване на възбрана върху недвижимия имот за обезпечаване на събирането на присъдените държавни такси, като НАРЕЖДА на съдията по вписванията при П.ски районен съд да впише служебно възбраната, за което да се изпрати служебно препис от настоящето решение.

ЗАБРАНЯВА на основание чл.364, ал.2 от ГПК издаване на препис от решението, докато ищецът Ц.И.Б.  не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето и данъците и други задължения на праводателите му към държавата и към банките по местожителството на праводателя.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщението до страните, че същото е обявено пред П.ски окръжен съд.

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: