РЕШЕНИЕ

       

гр. Плевен, 11.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ състав, в закрито заседание на единадесети юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНА ИЛИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 2663 по описа за 2011г. на ПлРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на чл. 250 от ГПК.

Образувано е след постановяване на определение №581/09.05.2017 г. по ч.в.гр.д. № 299/2017 г. по описа на ПлОС, с което е обезсилено решение № 1826/02.12.2014 г., постановено по настоящето дело, в частта, в която е допуснато на основание чл.248, ал.1 ГПК допълване на решение №1400/23.08.2013 г. по гр.д. №2663/2011 г., с което О.П. е осъдена да заплати на СД „К.6.К.и с.“***8,40 лева, представляващо платен ДДС и законната лихва от тази дата до окончателното изплащане на сумата. Със същото определение делото е върнато на първоинстанционния съд за допълване на решението по реда на чл.250 ГПК.

С нарочна писмена молба СД „К.6.К.и с.“*** на основание чл.250 ГПК е отправил искане до съда постановеното по делото решение №1400/23.08.2013 г. да бъде допълнено, като върху присъдената сума да бъде определено и дължимото ДДС. В обстоятелствената част на молбата се излага, че при влизане в сила на решението дружеството ще трябва да начисли и внесе в бюджета на РБ ДДС върху присъдената сума. Прави се уточнение, че отправеното до съда искане е да се присъди сумата от 1192,00 лева, ведно с дължимото ДДС в размер на 238, 40 лева.

В дадения от съда срок е постъпил отговор на депозираната молба от О.П. с която изразяват становище за неоснователност на същата, поради нейното просрочие.

               За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Производството по настоящето дело е приключило с решение, с което на основание чл.236, ал.1 ЗЗД СД „К.6.К.и с.“*** е осъдено да заплати на О.П. сумата от 2891,23 лева, представляваща обезщетение за ползване на общински имот без правно основание, ведно с лихва в размер на 66,19 лева, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното й плащане, ведно със сторените разноски по делото.

С определение от 09.05.2013 г. съдът е открил производство по допълване на решението за произнасяне по депозирания насрещен иск.

С решение №1400/23.08.2013 г. съдът е допълнил постановеното решение № 759/30.05.2012 г., по настоящето дело и е осъдил О.П. да заплати на СД „К.6.К.и с.“*** сумата от 1192 лева, представляваща стойността на 8 проточни бойлера „Юнга“, 8 броя обемни датчици, 8 броя магнитни датчици, 8 броя клавиатури, 2 броя централно външно ел. табло. В решението е посочен и срокът, в който може да се обжалва решението – едноседмичен от постановяването му.

Разпоредбата на чл.250 ГПК предвижда, че срокът, в който може да се иска допълване на решението е едномесечен от връчване на решението или от влизането му в сила.

Решението, с което съдът се е произнесъл по депозирания насрещен иск от  СД „К.6.К.и с.“*** е връчено на страната на 02.09.2013 г. Доколкото с решение №1400/23.08.2013 г. е даден по – кратък срок от законно установеният, съдът счита, че срокът, който следва да се приложи е именно този, регламентиран в чл.250, ал.1 ГПК, с цел ненарушаване правата на страната. Тъй като молбата с правно основание чл.250 ГПК е депозирана на 12.09.2013 г. в едномесечния срок от постановяване на решението съдът приема, че същата е депозирана в срок, поради което е процесуално допустима.

По същество молбата е неоснователна на следните основания.

Страната може да поиска от съда да допълни решението си, ако не се е произнесъл по цялото й искане. Видно е от депозираната по делото насрещна искова молба, че в петитума на същата страната е поискала  О.  П. да й заплати стойността на 8 проточни бойлера „Юнга“, 8 броя обемни датчици, 8 броя магнитни датчици, 8 броя клавиатури, 2 броя централно външно ел. табло. Стойността на същите обаче не е претендирана с ДДС. В такъв смисъл е и произнасянето на съда. Искането за присъждане на ДДС е направено едва с писмената защита, поради което настоящият състав на съда приема, че по настоящето производство липсва своевременно предявено от страната искане, респ. вменено от закона задължително служебно произнасяне по въпрос, по който съдът да е пропуснал да се произнесе. В този смисъл, ПлРС приема, че не е налице непълнота на постановеното решение, а съответно и предпоставките на чл. 250 от ГПК. Депозираната на това основание молба е неоснователна и като такава подлежи на отхвърляне.

Друго самостоятелно основание за оставяне на молбата без уважение и е фактът, че не следва да бъде присъждана сума за обезщетение с включено ДДС, дори и страната да е регистрирано по ЗДДС лице. Съгласно разпоредбата на чл. 2 от ЗДДС данък върху добавената стойност се дължи за всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Обезщетението, което съдът е присъдил, обаче не е цена на предоставена услуга, а компенсация за  стойността на вещите, които  са монтирани в обектите, съответното обезщетението не съставлява приход от облагаема доставка и за него не се дължи ДДС. В този смисъл чл. 26, ал.2 от ЗДДС предвижда, че не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер. Следователно плащанията с обезщетителен характер, каквото е и процесното обезщетение, не са облагаеми доставки по смисъла на ЗДДС, поради което съдът приема, че искането за начисляване на ДДС върху присъдената сума е неоснователно и като такова следва да се остави без уважение.

Мотивиран от така изложените съображения, Плевенския районен съд

 

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна предявената от молба от СД „КИМЕКС -69- К.и и сие“  /понастоящем „КИМЕКС - 69“ ООД/, за допълване на постановеното по делото Решение № 1400 от 23.08.2013 г., на основание чл. 250, ал. 1 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Плевенски окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: