Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 18.02.2011 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІV граждански състав в  открито   заседание, на двадесет и осми януари през две хиляди и единадесета година в състав :

                                                 Районен съдия : Милена Томова

При секретаря : Л.Д.

като разгледа докладваното от съдия Томова гражданско дело № 2899  по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното :

          

           В Плевенският районен съд е постъпила искова молба от Й.К.Й. с ЕГН **********,***, 6 група против ЕТ „ЕЛМА-94 С – Людмил Ангелов”, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.”К.Величков”, №13, вх.Б, представляван от Л. М. А., в която се твърди, че към 02.12.2009г. ищеца изтърпявал наказание „лишаване от свобода” в Затвора-Плевен. Твърди се също, че на сочената дата следвало да бъде конвоиран до гр.София за явяване по съдебно производство с негово участие. Излага се, че тогава друго лице, изтърпяващо наказание „лишаване от свобода” и пребиваващо с него в килия – С. И.Й. откраднал затворническата му карта „Контел” с дебит в размер на 183 лв. и с цялата сума закупил продукти от павилион в Затвора-Плевен, стопанисван от ответния търговец „ЕЛМА-94 С – Людмил Ангелов”, гр.Плевен. Излага се също, че след завръщане на ищеца от гр.София, той потърсил по случая помощта на * – С* И*, като при проверката било само констатирано, че в картата е имало наличност 183 лв., получени с пощенски запис, както и че тази сума била похарчена от С* И.Й. на лавка, за негова собствена облага, против волята на собственика и без негово разрешение. Сочи се, че на затворническата карта имало снимка, ЕГН и име на титуляра, поради което работещото на павилиона лице е могло да разбере, че трето лице пазарува с картата на ищеца, но не е извършило такава проверка. Сочи се също, че ищеца е претърпял имуществени вреди в размер на 186 лв., от които 183 лв., налични в картата и 3 лв. за снабдяване с нова карта. Твърди се, че ищеца е претърпял и неимуществени вреди, т.к. разходването на сумата от картата му станало непосредствено преди Коледните и Новогодишни празници, както и Богоявление и не е могъл да посрещне разноските за отбелязването им, а също така не е могъл да се обади на своята майка по телефон, който бил единствения начин за контакт с нея. Тези неимуществени вреди се оценяват от ищеца на 744 лв. /според уточняваща молба от 31.05.2010г./. Като следствие от изложеното се отправя искане за постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати в полза на ищеца сумата от 186 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди и сумата от 744 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди.

           Ответникът е депозирал писмен отговор, с който оспорва исковата претенция. Твърди, че от м.юни 2008г. има сключен договор с МП за отдаване под наем на обект „лавка”, находящ се в Затвора-Плевен, но нямало установена отговорност в тежест на ответника, ако някой пазарува при него с чужда карта. Сочи, че в обекта имало компютърна система, която е на Затвора-Плевен и се поддържала от трето лице по договор, а в деня, когато лишените от свобода имали право да пазаруват в лавката, те били придружавани от съответни служители, които според ищеца трябвало да проверяват картите, т.к. познавали лицата, пребиваващи в затвора. Моли да се отхвърли исковата претенция.

           Съдът, след като се съобрази със становищата на страните и събраните по делото писмени доказателства прие за установено от фактическа и правна страна следното :

           Между страните е безспорен факта, че ответния търговец е стопанисвал към процесната дата – 02.12.2009г. стопански обект – лавка в Затвора-Плевен.

           Ищецът е представил квитанция към ПКО №8 от 13.01.2010г., от която е видно, че е заплатил сума в размер на 3 лв. за нова карта „Контел”. Други доказателства не са ангажирани по делото.

           Съдът счита, че предявеният от ищеца иск е с правно основание чл. 49 от ЗЗД. Отговорността по чл. 49 от ЗЗД е безвиновна отговорност на възложителя на работата, при и по повод на която е станало увреждането, т. е. това е гаранционно-обезпечителна отговорност на възложителя на работата. За да е налице отговорност по чл. 49 ЗЗД, е необходимо първо да се установи отговорност по реда на чл. 45 ЗЗД на физическо лице, на което е възложена работа, при и по повод изпълнението на която е станало увреждане. Елементите от сложния юридически факт на непозволеното увреждане са противоправно деяние, вреда, причинна връзка между вредите и противоправното деяние, както и наличието на вина. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗД, вината се предполага до доказване на противното. Съдът намира, че в настоящия случай не са налице доказателства за противоправно деяние на физическото лице, което е работело в стопанския обект, в който се твърди, че е разходвана сума от карта на ищеца. Не е налице нормативно установено задължение, нарушено от това лице, за да може да се ангажира отговорността на възложителя за причинени на ищеца вреди. Безспорно при твърдените факти е налице противоправно деяние, но то е извършено от лицето, което е взело картата на лишен от свобода и се разпоредило със сумата по нея. Именно това лице може да носи отговорност за причинените на ищеца вреди, но исковата претенция не е насочена срещу него.

           Предвид изложеното съдът счита, че исковата претенция по чл.49 от ЗЗД, насочена срещу ответника ЕТ „ЕЛМА-94 С – Людмил Ангелов” е неоснователна и недоказана и следва да се отхвърли като такава.

           Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

           ОТХВЪРЛЯ предявеният от Й.К.Й. с ЕГН **********,***, 6 група против ЕТ „ЕЛМА-94 С – Людмил Ангелов”, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.”К.Величков”, №13, вх.Б, представляван от Л.М. А. ИСК с правно основание чл.49 от ЗЗД за сумата от 186 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди и сумата от 744 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.           

 

Районен съдия :