Р     Е    Ш     Е     Н     И     Е  

 

 

 

гр. Плевен, 24.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            

         ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ-ти граждански състав в открито съдебно заседание на 16.02.2011 година в състав:

                                                      

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЯНА НИКОЛОВА

 

         при секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдия НИКОЛОВА гражданско дело 2226 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното :

            

        

                Производството е по иск с правно основание чл.422 от ГПК.

                Делото е образувано въз основа на подадена искова молба от “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГЕРИЯ” АД, ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Средец” ул.“Г.С.Раковски” №140, съдебен адрес: ***, адв. Р.Д. против П.Д.П., ЕГН**********,***,в която се твърди, че ищцовото дружество се намирало в облигационни правоотношения с П.Д.П. /първоначално посочен ответник в исковата молба/, регулирани от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ ЕЛЕТРО БЪЛГАРИЯ” АД-общоизвестни, публикувани в редица издания на периодичния печат и съгласно чл.98а от Закона за енергетиката обвързващи всички абонати на енергийния снабдител, без да е необходимо изричното им приемане от страна на потребителите. Твърди се, че съгласно същите дружеството ищец е изпълнило задължението си за доставка на електрическа енергия за периода 01.04.2004г. до 31.10.2004г., но ответникът не е изпълнил задължението си да заплати доставената ел. енергия по издадените от ищцовото дружество фактури.

Твърди се, че ищцовото дружество е доставчик на електрическа енергия на обособената територия, определена в Приложение 1 към Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-135-11/29.11.2006г. Твърди се, че ищцовото дружество е доставяло на П.Д.П., ЕГН **********, с ИТН ********** електрическа енергия за периода от 01/04/2004 до 31/10/2004г., за което е издало отделни фактури, в които са посочени конкретно дължимите суми, а именно:

 Фактура № Ф0006818065/30.04.2004г. на стойност 169,46лв. за периода 01.04.2004 - 30.04.2004 г.;

1.       Фактура № Ф0006962890/31.05.2004г. на стойност 30,47 лв. за периода 01.05.2004 - 31.05.2004 г.;

2.       Фактура № Ф0007110195/30.06.2004г. на стойност 11,41лв. за периода 01.06.2004 - 30.06.2004 г.;

3.       Фактура № Ф0007260950/31.07.2004г. на стойност 9,55лв. за
периода 01.07.2004 - 31.07.2004 г.;

4.       Фактура № Ф0007363044/31.08.2004г. на стойност 7,22лв. за
периода 01.08.2004 - 31.08.2004 г.;

5.       Фактура № Ф0007557197/30.09.2004г. на стойност 23,15лв. за периода 01.09.2004 - 30.09.2004 г.;

6.   Фактура № Ф0007709594/31.10.2004г. на стойност 17,05лв. за периода 01.10.2004 - 31.10.2004 г.;

             Твърди се, че посочените задължения по различните фактури са станали изискуеми, тъй като съгласно Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД, абонатът разполага с десетдневен срок за плащане на задълженията за консумирана електрическа енергия, през който период от време вземането е ликвидно и изискуемо, а след изтичането на този срок вземането става годно за принудително изпълнение по съдебен ред. Твърди се, че съгласно чл.19 ал.8 от Общите условия неполучаването на съобщението не освобождава потребителя от задължението да заплати в срок дължимата сума.

 Твърди се, че ищцовото дружество е депозирало на основание чл.410 от ГПК на 10.07.2008г. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение срещу ответника за дължимите суми, посочени по-горе; образувано било ч.гр.д. №2785/2008 г. и по същото дело е издадена заповед за изпълнение, срещу която е подадено Възражение от страна на ответника в законоустановения срок.

 Твърди се, че на основание чл.107 от ЗЕ, ищцовото дружество е издало справка за възникналите задължения, обхващаща всички посочени по-горе фактури. Твърди се, че до момента на подаване на Заявлението за издаване на заповед за изпълнение ответникът не е извършил плащане.

Твърди се, че ищцовото дружество е начислило лихва за процесния период, както следва:

 - 88,13лв. за периода от 01.06.2004г. до 20.06.2008г. за фактура № Ф0006818065/30.04.2004 г.;

            - 15,51лв. за периода от 01.07.2004г. до 20.06.2008г. за фактура
№Ф0006962890 от 31.05.2004 г.;

             - 5,67лв. за периода 01.08.2004г. до 20.06.2008г. за фактура №Ф0007110195/30.06.2004г.

              - 4,67лв. за периода от 01.09.2004г. до 20.06.2008г. за фактура № Ф0007260950 от 31.07.2004 г.

            - 3,45лв. за периода от 01.10.2004г. до 20.06.2008г. за фактура № Ф0007363044 от 31.08.2004 г.

            - 10,87лв. за периода от 01.11.2004г. до 20.06.2008г. за фактура №Ф0007557197 от 30.09.2004 г.

              - 7,83лв. за периода от 01.12.2004г. до 20.06.2008г. за фактура № Ф0007709594 от 31.10.2004 г.

              Твърди се, че общата стойност на непогасения паричен дълг на П.Д.П., с ЕГН **********, възлиза към датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 10.07.2008г. – на сумите, както следва: главница по неплатени фактури - 268.31лв., лихва за забава 136.13лв., считано 01.06.2004г. до 20.06.2008 г.

             Съдът е сезиран с искане да постанови решение, с което да осъди ответната страна  да заплати на ищцовото дружество сумите , както следва:

                    -268.31лв.-претендирана главница по незаплатени фактури, посочени по-горе;

                    -136.13лв.-претендирана лихва за забава, считано от 01.06.2004г. до 20.06.2008г.

                    -133лв.–претендирани разноски, направени по Заповедното производство;

              Претендира се и присъждане на законната лихва върху главницата, считано от момента на подаване на Заявлението за  издаване на Заповед за   изпълнение - 10.07.2008г. до окончателното заплащане на главницата;

                    Претендират се и направените по делото разноски.

              Поради настъпила смърт на ответника в хода на делото/отчитайки характера на производството по реда на чл.422 от ГПК и обвързаността му с проведеното преди това запоревдно производство по реда на чл.410 от ГПК/, с Определение  на съда от 12.10.2009год.  производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.2 вр. чл.230 ал.2 от ГПК-л.65 от делото. На ищцовата страна е указано да посочат правоприемниците на починалия ответник.

               С Определение от 30.04.2010год. производството по делото е възобновено-л.70 от делото.

               С определение на съда от 23.06.2010год. съдът е конституирал като ответници по делото наследниците на починалия ответник, а именно лицата С.П.П., ЕГН **********,*** и Д.П.П., ЕГН **********,***.

               Призоваването на конституираните нови ответници по делото е извършено чрез залепване на уведомление по визирания в ГПК ред. Същите не са се явили /лично или чрез представител/ за получаване на съдебните книжа, поради което  им е  назначен особен представител – адв.С.А., ПлАК.

                Особеният представител на ответниците не е депозирал писмен отговор, не се е явил в проведеното последно по делото съдебно заседание, при което е даден ход по същество на делото.

               В о.с.з. ищцовото дружество не се представлява.

               Ответниците се представляват по делото в първото съдебно заседание, при окето е направен доклад по делото от назначения особен представител адв.С.А., която е  изразила становище по допусната  и назначена от съда съдебно-счетоводна експретиза. Особеният представител не се е явил в следващото, последно по делото съдебно заседние, не е изразил и  писмено становище.

               Предявеният  иск е допустим, а по същество - частично основателен с оглед приетото по делото заключение на ВЛ Т.И. - л.104 от делото.

               От приложеното по делото ч.гр.д. № 2785/2008год. по описа на ПлРС се установява, че съдът е издал заповед №214 от 14.07.2008год., с която е разпоредено длъжниктъ П.Д.П.,ЕГН ********** да заплати на ищцовото дружество сумите, както следва: 268,31лв.-главница и 136,13лв. лихва за периода от 01.06.2004год. до 20.06.2008год., ведно със законната лихва от 10.07.2008год. и разноски-88лв. Като обстотятелства, от които  произтича вземането на заявителя е посочено: ползване на ел. енергия за периода от 01.04.2004год. до 31.10.2004год.

               Представените от ищцовата страна писмени доказателства не са осопрени от ответниците чрез назначения им особен представител по делото и в срока, визиран в ГПК. От заключението на съдебно-счетоводната експертиза на ВЛ Т.И., приета от съда като неоспорена от страните, се установява, че в счетоводните регистри на ищцовото дружество по партидата на П.Д.П. ИТН №********** са осчетоводени представените по делото фактури; не е извършено плащане на дължимите суми по тях от ответната страна. От заключението се установява, че дължимите суми по процесните фактури като обща стойност възлизат на 268,31лв. и в тази част искът е изцяло основателен и доказан и следва да бъде уважен.

                По отоншение лихвата за забава ВЛ е дало заключение, че за процесния период възлиза на сумата 136,09лв./разлика с 0,04лв./ и до размера на тази сума  искът следва да бъде уважен, а за разликата – отхвълен като неоснователен и недоказан.

                По отношение направените разноски, предмет на установяване в настоящия исков процес: видно от издадената заповед същите възлизат на сумата 88лв. и до този размер искът е основателен, като за разликата до посочените от ищеца 133лв. искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

                С оглед изхода на производството по делото и на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищцовото дружество направените по делото разноски в настоящето производство  съразмерно уважената част на иска – 224,81лв.

                Направените в заповедното производство разноски са присъдени с издадената заповед за изпълнение и за същите следва да бъде издаден изпълнителен лист въз основа на тази заповед, след влизане в сила на настоящето решение, с което се установява претендираното от ищеца вземане.

                Воден от горното, съдът

 

        Р    Е    Ш    И   :

          

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК, че С.П.П., ЕГН **********,*** и Д.П.П., ЕГН **********,*** /наследници на починалия в хода на делото ответник, конституриани като страни в процеса/ ДЪЛЖАТ на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГЕРИЯ” АД, ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Средец” ул.“Г. С. Раковски” №140, съдебен адрес: ***, адв.Р.Д. сумите, както следва: 268,31лв. – главница, 136,09лв. - лихва за забава за периода от 01.06.2004год. до 20.06.2008год., ведно със законната лихва от 10.07.2008год. и разноски -88лв., за които суми  е издадена Заповед №214 от 14.07.2008год. по ч.гр.д. №2785/2008год. по описа на Плевенски районен съд, като искът за признаване за установено на задължение на ответната страна за лихва за забава за разликата от 136,09лв. до претендираните 136,13лв. и за разноски, направени в заповедното производство за разликата от 88лв. до претендираните 133лв. ОТХВЪРЛЯ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

             ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 вр. ал.3 от ГПК С.П.П., ЕГН **********,*** и Д.П.П., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГЕРИЯ” АД, ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Средец” ул.“Г. С. Раковски” №140, съдебен адрес: ***, адв.Р.Д. разноски по делото съразмерно уважената част на иска 224,81лв.

              решението може да се обжалва с въззивна жалба чрез Плевенски районен съд пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

   

                                                       районен съдия: