Р Е Ш Е Н И Е

№……………........

гр.Плевен, 4.02.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІ-ти гр.състав в публично съдебно заседание на дванадесети януари две хиляди и единадесета  година  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:К. ПЪРВАНОВА

 

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдия Първанова гр.дело №2903 по описа за 2007г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на “ТИХГАЛ” ООД-гр.Плевен, с адрес на управление-ул.”Георги Костадинов” №5, ет.5, ап.16, представлявано от управителя Тихомир П.И. против ЕТ”ПЕПИ-94-КУНКА ИВАНОВА”-с.***, с адрес на управление-ул.”Бузлуджа” №3, представлявано от ***, в която се твърди, че страните по делото са сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти-1.Навес, построен в поземлен имот-парцел 35, от 1-ви *** в с.***, Плевенска област, в местността “***”, землището на с.***, съставляващ имот №037035, описан в НА №153, том І, рег.№591, н.д.№94/05г на нотариус Г. ***, 2.*** от 1.651дка, в землището на с.***, Плевенска област, ЕКАТТЕ 16537 в местността “***”, съставляващ имот №037035 по плана на землището, при граници и съседи: имот №0370034-*** на ДПФ, имот №037036-*** на ДПФ, №1037025-*** на ДПФ и имот №000347-полски път на Община–Д.Дъбник.Сочи се още, че общата продажна цена е определена на 50 000лв., като при подписването на договора ищецът е следвало да заплати капаро от 10 000лв. и той е заплатил тази сума, но продавачът не е прехвърлил собственосттта на имотите по нотариален ред в уговорения срок в предварителния договор-до 1.02.2007г.Моли съда да постанови решение, с което да обяви за окончателен сключеният на 31.01.2007г. предварителен договор за покупко-продажба на горепосочените недвижими имоти.

 ОТВЕТНИКЪТ по делото-ЕТ”ПЕПИ-94-КУНКА ИВАНОВА”-с.***, с адрес на управление-ул.”Бузлуджа” №3, представлявано от ***, ангажира становище, че исковата претенция е неоснователна, тъй като единият имот е собственост на третите лица по делото.Излагат се доводи, че в приключилото гр.д.№2393/2008г по описа на ПлРС е представено и съобразено влязлото в сила решение по гр.д.№1986/2009г по описа на ПлРС, от което се установява, че първоначалната сделка между ответника и третите лица по повод на единия процесен имот е била възмездна.В писмената защита на процесуалния представител на ответника се поддържат възраженията, че ответникът не е собственик на един от имотите, а досежно другият се възразява, че няма посочена самостоятелна цена в предварителния договор относно имота, който е собствен на ответника.

         ТРЕТИТЕ ЛИЦА ПОМАГАЧИ на ответника-К.М.А. с ЕГН ********** *** и Е.Н.М. ***, с ЕГН ********** поддържат възраженията на ответника.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, обсъди доводите и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

         Видно от представения по делото Предварителен договор да покупко-продажба от 31.01.2007г., сключен между ЕТ”ПЕПИ-94-КУНКА ИВАНОВА”-с.*** и ООД”ТИХГАЛ”-гр.Плевен,   е, че е сключен между страните по делото предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти

1.Навес, построен в поземлен имот-парцел 35, от 1-ви *** в с.***, Плевенска област, в местността “***”, землището на с.***, съставляващ имот №037035, описан в НА №153, том І, рег.№591, н.д.№94/05г на нотариус Г. ***, 2.*** от 1.651дка, в землището на с.***, Плевенска област,  ЕКАТТЕ 16537 в местността “***”, съставляващ имот №037035 по плана на землището, при граници и съседи: имот №0370034-*** на ДПФ, имот №037036-*** на ДПФ, №1037025-*** на ДПФ и имот №000347-полски път на Община–Д.Дъбник, като е уговорена обща продажна цена от която при подписването на договора ищецът е следвало да заплати 10 000лв.,  а останалата сума да бъде изплатена при нотариалното изповядване на окончателния договор в срок от един месец, считано от 31.01.2007г.

         Видно от представен по делото договор за дарение от 3.08.2007г. на недвижим имот, отразен в НА №165, том ІХ, рег.№10166, н.д.№1250 от 2007г. е, че ЕТ”ПЕПИ-94-Кунка Иванова” и Н.П.И. са дарили на К.М.А. и на Е.Н.М. недвижим имот-1/10 ид.ч. от навес, находящ се в землището на с.***, местността “***”, построен в държавен поземлен имот, с начин на трайно ползване ***, съставляващ поземлен имот с №037035 по плана на землището, целият поземлен имот с площ от 1.651дка, като с договор за доброволна делба от 3.08.2007г страните по сделката са поделили процесния имот и същият е поставен в дял на К.М.А. и Е.Н.М., които е посочено, че са заплатили на едноличния търговец сумата от 9 000лв.

         С решение, постановено по гр.д.№2393/2008г по описа на ПлРС, е отхвърлен иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, предявен от «Тихгал»ООД против ЕТ»Пепи-94-Кунка Иванова»-с.***, Н.П.И., К.М.А. и ***, ***, а по гр.д.№818/09г. по описа на ПлОС e отменено на основание чл.271 от ГПК решение №1088/27.05.2009г по гр.д.№2393/2008г. на ПлРС в частта, в която е отхвърлен искът, като вместо него е постановено, че се отхвърля предявеният иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване на недействителен спрямо  ищеца на договор за дарение за 1/10ид.ч. от навес, обявен с влязло в сила решение по гр.д.№1986/2009г. за нищожен като привиден и прикриващ договор за покупко-продажба и е потвърдено в останалата част решението на РС-Плевен.

         От представен по делото НА за признаване на право на собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка от 21.03.2005г №153, том І, рег.№591, н.д.№94/2005г. се установява, че ЕТ”Пепи-94-Кунка Иванова”-гр.Плевен е признат за собственик на навес, построен в поземлен имот-парцел №35 от І-ви *** на с.***, в м.”***”, съставляващ имот №037035 по плана на землището целият с площ от 1.651дка.

         От договор от 16.03.2007г, сключен между ЕТ”Пепи-94-Кунка Иванова”-Плевен и Министерство на земеделието и горите се установява, че продавачът МЗГ е прехвърлило на купувача-едноличният търговец собствеността върху недвижим имот-земя-частна държавна собственост, прилежаща към сгради и съоръжения на организациите по пар.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ извън регулация с площ от 1651кв.м. в масив №037, парцел І035 по КВС на с.***, м.”***” срещу сумата от 2 105лв. и със Заповед №РД-14-276/21.12.2007г на Областен управител-Плевен е наредено да се отпише от актовите книги за държавна собственост процесния имот.

         С оглед на обсъдените доказателства съдът намира от правна страна следното:

          Съгласно чл.362, ал.1 от ГПК и чл.363 от ГПК, когато се касае за прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот, съдът проверява дали са налице предпоставките за прехвърляне собствеността по нотариален ред, включително дали отчуждителят е собственик на имота.От обсъдените по-горе доказателства–договор за дарение, обявен частично за нищожен като прикриващ договор за покупко-продажба за 1/10ид.ч, както и  съдебни решения, с които е отхвърлен иск по чл.135 от ЗЗД, се установява, че ответникът по делото е отчуждил един от имотите, посочен в предварителния договор, а именно-навес, построен в поземлен имот-парцел 35, от 1-ви *** в с.***, Плевенска област, в местността “***”, землището на с.***, съставляващ имот №037035, описан в НА №153, том І, рег.№591, н.д.№94/05г на нотариус Г. *** и продавачът по предварителния договор за покупко-продажба не е собственик на посочения недвижим имот.Поради това, че след сключване на предварителния договор за продажба продавачът е продал на други лица имота, то договорът не може да бъде обявен за окончателен, тъй като продавачът не е собственик на имота/Решение №452/22.03.2000 по гр.д.№994/99г V Г.О./Действително по отношение на стопанския двор-вторият посочен в договора имот,  се установи, че няма отчуждителна сделка и ответникът го е придобил след сключване на предварителния договор.Съгласно съдебната практика–Решение №533 от 30.06.1999г по гр.д. №125/99г , ІІ Г.О. предварителният договор не може да се обяви за окончателен само за част от уговорената между страните престация, а съдът е длъжен да възпроизведе клаузите на обещания договор, така, както страните са ги уговорили в предварителния договор./ В този смисъл и Решение №1101 от 1961г по гр.д.№3086/1961г, ІV Г.О./Поради изложените съображения съдът счита, че исковата претенция с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД във вр. с чл.362 от ГПК за обявяване на окончателен на предварителен договор за покупко-продажба от 31.01.2007г. на 1.Навес, построен в поземлен имот-парцел 35, от 1-ви *** в с.***, Плевенска област, в местността “***”, землището на с.***, съставляващ имот №037035, описан в НА №153, том І, рег.№591, н.д.№94/05г на нотариус Г. ***, 2.*** от 1.651дка, в землището на с.***, Плевенска област,  ЕКАТТЕ 16537 в местността “***”, съставляващ имот №037035 по плана на землището, при граници и съседи: имот №0370034-*** на ДПФ, имот №037036-*** на ДПФ, №1037025-*** на ДПФ и имот №000347-полски път на Община–Д.Дъбник, следва да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана, поради липса на условията за обявяване на окончателен на предварителния договор за покупко-продажба.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ  иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД във вр. с чл.362, ал.1  от ГПК, предявен от “ТИХГАЛ” ООД-гр.Плевен, с адрес на управлене-ул.”Георги Костадинов” №5, ет.5, ап.16, представлявано от управителя Тихомир П.И. против ЕТ”ПЕПИ-94-КУНКА ИВАНОВА”-с.***, с адрес на управление-ул.”Бузлуджа” №3, представлявано от ***, с участието на трети лица помагачи-К.М.А. с ЕГН ********** *** и Е.Н.М. ***, с ЕГН **********, за обявяване на окончателен на предварителен договор от  31.01.2007г. за продажба на 1.Навес, построен в поземлен имот-парцел 35, от 1-ви *** в с.***, Плевенска област, в местността “***”, землището на с.***, съставляващ имот №037035, описан в НА №153, том І, рег.№591, н.д.№94/05г на нотариус Г. ***, 2.*** от 1.651дка, в землището на с.***, Плевенска област,  ЕКАТТЕ 16537 в местността “***”, съставляващ имот №037035 по плана на землището, при граници и съседи: имот №0370034-*** на ДПФ, имот №037036-*** на ДПФ, №1037025-*** на ДПФ и имот №000347-полски път на Община–Д.Дъбник, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН  и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА “ТИХГАЛ” ООД-гр.Плевен, с адрес на управление-ул.”Георги Костадинов” №5, ет.5, ап.16, представлявано от управителя Тихомир П.И. ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ”ПЕПИ-94-КУНКА ИВАНОВА”-с.***, с адрес на управление-ул.”Бузлуджа” №3, представлявано от ***, сумата от 100.00лв. за разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщението до страните, че същото е обявено пред Плевенски окръжен съд.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: