О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

№ ……

Гр. Плевен, 30.12.2014 г.

Плевенският районен съд  ІІ гр. състав, в открито заседание на четвърти декември  през две хиляди и  четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. ДИЛОВА
 

При участието на секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдията Дилова  гр.д №  2870 по описа за 2006 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 64, ал.2 от ГПК.

По делото е постъпила молба  от Ц. В. Е. за възстановяване на срок за обжалване на определение от 11.12.2009г. постановено по делото. В молбата се твърди, че на 28.07.2014г. молителят е получил покана за доброволно изпълнение и съобщение за образувано срещу него изп. Дело № 315/2014г. по описа на ЧСИ ***. Твърди се, че изпълнителното производство е образувано въз основа на издаден изпълнителен лист по делото, с който е осъден да заплати сумата 305 лв, сумата 650 лв разноски и пропорционална такса 36,66 лв или общо 991,60 лв.Твърди се, че на молителят не е бил уведомен за определението, с което е изменено решението в частта за разноските. Твърди се, че определението е постановено след изтичане на срока по чл. 250 от ГПК. Моли съда да възстанови срок за обжалване на определението, с което е изменено решението в частта за разноските.

Ответникът  по делото  не е е изразил становище.

Съдът след като се съобрази с доводите на страните и като взе предвид представените писмени доказателства и закона,  приема следното:

Видно от определение постановено по делото е, че на осн. чл. 192 ал.4 от ГПК / отм/ съдът е изменил решението в частта за разноските, като е осъдил Ц.Е. да заплати по сметка на НББ сумата 300 лв представляваща възнаграждение за особен представител.      Видно от приложените по делото съобщения е, че молителят не е бил намерен на адреса, поради което съобщението за определението е било връчено на особения му представител адв. ***.

Молителят твърди, че  живее в с. Костенец и адресната му регисграция е сменена през м. ноември 2009г. Твърди, че постоянният му адрес е бил в Плевен, но не е пребивавал там, тъй като е бил в командировки. От показанията на св. Е. *** се установява, че от 2003г. молителят живее в с. Костенец.

         Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.2 от ГПК страната, която е пропуснала установения от закона срок или определения от съда такъв, може да поиска неговото възстановяване, ако докаже, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Молбата се подава в едноседмичен срок от съобщението за пропускането, като в молбата следва да се посочат всички обстоятелства, които я обосновават, както и всички доказателства за основателността й. В ал.2 на чл. 65 от ГПК е предвидено, че към молбата за възстановяване се подават и онези книжа, за подаването, на които се иска възстановяването на срока.От събраните по делото доказателства е видно, че от 2003г. ответникът по делото и молител в настоящото производство не е пребивавал на постоянния си адрес, където е бил адресно регистриран, което е наложило в производството по делото да бъде представляван от назначен от съда особен представител. Молителят твърди, че е адресно регистриран в с. Костенец, но както от неговите обяснения, така и от показанията на св. *** е видно, че това е станало през 2009г., според молителя през м. ноември, когато си е купил къща. Видно от приложената по делото молба от ответника е, че е поискал препис от решението за делба и като адрес е посочил този в ***, а не  този, на който където според неговите твърдения е пребивавал по това време в с. Костенец. Промяната на адреса на молителя е станала в хода на производството по делото, а той не е изпълнил задължението си да уведоми съда за това. Съдът намира, че в случая не са представени доказателства за наличие на особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее за да изпълни разпореждането на съда.  Практиката на ВКС на РБ определя, като особени, непредвидени обстоятелства само обстоятелствата, които имат изключителен и изненадващ характер и след като са настъпили в срока, обективно са попречили на страната да предприеме дължимото процесуално действие.  Такива обстоятелства в случая  не се сочат, а освен това страната не е изпълнила задължението си да регистрира  настоящия си адрес за да може да бъде открит, нещо повече в подадена молба до съда през 2008г. като адрес е посочил адреса в гр. Плевен. С оглед на изложеното съдът намира, че не са налице основания за възстановяване на срок за обжалване на определението постановено на 11.12.2009г. и искането следва да се остави без уважение.

Водим от горното,  Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Ц.В.Е. за възстановяване на срок за обжалване на определение постановено на 11.12.2009г. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението подлежи на  обжалване пред  ПлОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.  

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ