РЕШЕНИЕ

         

22.08.2018 г., гр.Плевен

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесети август през две хиляди и осемнадесета в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТЕОДОРА НАЧЕВА

При секретаря Тинка Гюрецова и  в присъствието на прокурора …… като разгледа докладваното от съдия Начева АНД № 1879 по описа на същия съд за 2018г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е жалба от Й.М.Д. ***,  против електронен фиш за налагане на глоба Серия "К" № 2097897 на ОДМВР за нарушение установено с автоматизирано техническо средство - мобилна система АТСС СПУКС /ARH CAM S1/ № 11743 cd, н.О.н.М. с което на жалбоподателя за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДП е наложено административно наказание: глоба в размер на 100 лв. Твърди се, че електронния фиш е незаконосъобразен поради което се моли неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Излага писмено становище по съществото на делото.

Ответникът по жалбата - О.н.М. редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, становището на жалбоподателя, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО, СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА.

 

Електронен фиш Серия  "К" № 2097897 e бил издаден на жалбоподателя Й.М.Д. ***, съгласно чл.188 от ЗДП, като за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т. 3 от ЗДП било наложено административно наказание: глоба в размер на 100 лв. Било прието, че на 26.05.2018 г. в 15:20 часа извън населено място, първокласен път I-3 /Бяла-Ботевград/ км. 98+733 с посока на движение към гр. *** с МПС „Ауди А 6“ с рег. № *** – собственост на Й.М.Д., жалбоподателя се движел със скорост различна от допустимата 90 км/ч., а именно със 111 км/ч., като бил заснет с автоматизирано техническо средство – АТСС СПУКС /ARH CAM S1/ № 11743 cd.

 В издадения ЕФ са изпълнени в пълна степен законовите предписания, от гледна точка на реквизити, като следва да се посочи за пълнота че със закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, ДВ, бр. 10 от 2011 г.  се създават алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 8 в чл.189, като се въвежда понятието “електронен фиш”, с който се налага глоба за нарушение, установено с технически средства и системи за видеонаблюдение, записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на превозното средство. Разписани са изискванията към електронния фиш – задължителните реквизити и съдържанието му, както и административнопроцесуалните правила за неговото издаване и изпращане на собственика на превозното средство, с което е извършено нарушението. Така съгласно чл.189, ал 4 от ЗДП „…Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.”Т.е. в конкретния е посочено както мястото на нарушението – извън населено място, първокласен път I-3 /Бяла-Ботевград/ км. 98+733 с посока на движение към гр. Долни Дъбник, така и подлежащото на наказване лице, което е законния представител на собственика на когото е регистрирано превозното средство, ако не е посочил съобразно разпоредбата на чл.188, ал.1от ЗДП че е предоставил управлението на превозното средство на друго лице, което в конкретния случай не е сторено. В достатъчна степен според съда са описани и обстоятелствата на нарушението. Указани са начинът на уведомяване, сроковете за уведомяване, възможността да правят възражения и предвидения за това срок. Посочени са основанията, на които може да бъде анулиран електронният фиш, както и срокът за неговото обжалване. Чрез установяването на нарушенията чрез технически средства, записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство на практика отпада възможността за субективното тълкуване и интерпретиране на обстоятелствата, при което е извършено нарушението.  Със закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, ДВ, бр. 19 от 2015 г.  се допълва ал.8 на чл.189 от ЗДП като се предвижда че в 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.

 Посочените изменения имат за цел повишаването на ефективността на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата.   Тук следва да се посочи, че специалните правила за налагане на глоби с електронен фиш облекчават и съкращават бавната и неефективна административна процедура по налагането и обжалването на наказанията, свързани  с нарушения на Закона за движението по пътищата.

Съгласно чл.189, ал.15 ЗДП изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес. Следователно клип № 11743 CD от 26.05.2018 г. представлява годно доказателствено средство за констатираното нарушение.

А съгласно ал.3 на с.чл.165 от ЗДП (Нова – ДВ, бр. 19 от 2015г.) Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. В конкретния случай това е Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

Не на последно място, с оглед прецизност и сигурност е създаден § 6, т.65 от ДР на ЗДП/ДВ бр.19/2015г./ в който се съдържа определение за "Автоматизирани технически средства и системи" като те са определени като уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; и б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

ЕФ следва да бъде отменен като незаконосъобразен поради следните съображения:

В ДВ бр.36/2015г. е обнародвана цитираната по-горе Наредба №8121з-532/12.05.2015г. за условията и реда за използване  на автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от  министъра на  вътрешните работи. Съгласно чл.11 ал.1 от Наредбата, за измерване  на скоростта от мобилно АТСС се използват служебни автомобили или мотоциклети, движещи се в пътнотранспортния поток, или  работещи  на място за контрол. Съгласно ал.2, в случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение, нарушителите се спират на място и се предприемат действия за реализиране на административнонаказателна отговорност за извършеното нарушение. За нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни  фишове не се издават. По аргумент от посочената разпоредба  следва извод, че с подзаконовият  нормативен акт  е регламентирана възможност, при установяване на нарушения  с мобилно АТСС,  което работи на място, да бъде издаден електронен фиш, тъй като забраната се отнася само до констатирани нарушения, установени от мобилно АТСС във време на движение.

         При  съпоставяне  на чл.189 ал.4 от ЗДП, според който  електронен фиш се издава при констатирано  с АТСС нарушение  в отсъствие на контролен орган с разпоредбата на §6, т. 65, б. „б” от ДР на ЗДП, според която мобилните  системи установяват нарушение  в присъствие на контролен орган  /независимо дали превозното средство, към което са прикрепени  е в движение, или спряло/,  следва, че  при установени  с мобилни АТСС нарушения на скоростта  е недопустимо издаване на  електронен фиш, и следва административнонаказателната отговорност да се реализира по общия ред със съставяне на АУАН и издаване на НП.

        От горното следва  извод, че е налице противоречие между разпоредбите  на Наредба №  8121з-532 за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата и тези  на Закона за движение по пътищата относно  възможността да бъде издаван електронен фиш при установяване и заснемане на  нарушение с мобилни АТСС, като  според Наредбата това е възможно при монтирано върху спрял автомобил мобилно АТСС, а според закона, това е невъзможно, тъй като  при всички случаи мобилното АТСС  установява нарушението в присъствие на контролен орган.

При  установения в чл.15 ал.3 от ЗНА  принцип за  приложимост на  по-високия по степен нормативен акт, когато  постановление, правилник, наредба или инструкция  му противоречат, следва извод, че приложим е установеният със ЗДП  режим на установяване и заснемане с АТСС на нарушения, при които се съставят електронни фишове, а именно - при установяване на такива с АТСС в отсъствие на контролен орган, каквито са само стационарните. В този смисъл е и издаденото /макар и преди изменението на ЗДП и издаването на Наредба №  8121з-532 /2015г./ Тълкувателно решение № 1/2014 г.на ВАС.

Ето защо при установено в конкретния случай нарушение с мобилно АТСС СПУКС /ARH CAM S1/ № 11743 cd е следвало административно наказателната отговорност да се реализира по общия ред със съставяне на АУАН и издаване на НП.

С оглед на гореизложените съображения съдът счете, че обжалвания електронен фиш е незаконосъобразен и следн.да бъде отменен.

 

РЕШИ:

ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане н.глоба Серия "К" № 2097897 на ОДМВР за нарушение установено с автоматизирано техническо средство - мобилна система АТСС СПУКС /ARH CAM S1/ № 11743 cd на О.на М. с което на Й.М.Д. ***, с ЕГН ********** съгласно чл.188 от ЗДП, за нарушение на чл.21 ал. 1 от ЗДП и на основание чл. 189 ал.4 във връзка с чл. 182 ал.2 т. 3 от ЗДП е наложено административно наказание: глоба в размер на 100 /сто/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд - гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: