О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр. Плевен, 24. 02. 2011 год.

 

Плевенският районен съд, І граждански състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през двехиляди и единадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 1142 по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от П.Х.Д. ***, в която моли съда да установи факт с правно значение, а именно: че молителят разкрива спектрите на сложни атоми с пример Хелий като последица от резонанс на осцилация на процесен електрон за дадена спектрална линия към протоните на ядрото на атома, свързано със силата на Кулон и хармоничния характер на осцилациите, които влизат в резонанс.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира, че така депозираната молба се явява недопустима. Фактът, който релевира молителят, представлява научен резултат /респ. откритие/ и единственият компетентен орган, който следва да установи и удостовери същия със съответния документ, е Патентното ведомство на Република България. По делото има данни, че молителят е подал заявка за патент с рег. № 110237 с наименование „Метод за получаване на спектрите на сложни атоми чрез аритметични действия”, по която е налице произнасяне от Патентното ведомство. При несъгласие на молителя с така постановения административен акт редът за защита е бил чрез обжалването му пред съответния административен съд. Това е било сторено, но видно от приложеното определение № 470/ 02. 02. 2011 год. по дело № 9156/ 2010 год. по описа на Административен съд София- град, жалбата на молителя е била оставена без разглеждане. Следователно към настоящия момент са изчерпани всички правни средства за удостоверяването по надлежния ред на твърдения от ищеца факт. Недопустимо е същият да бъде установяван в охранителното производство по чл. 542 от ГПК, което има различен предмет и намира приложение в други предвидени от закона хипотези.

С оглед на гореизложеното се налага изводът, че молбата на П.Х.Д. *** е процесуално недопустима и не следва да се разглежда по същество, а производството по делото следва да се прекрати.

По изложените съображения Плевенският районен съд

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1142/ 2011 год. по описа на Плевенския районен съд поради процесуалната недопустимост на подадената от П.Х.Д. *** молба за установяване на факт с правно значение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Плевенския окръжен съд в 7- дневен срок от връчването му на молителя.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: