ПРОТОКОЛ

Година 2015                                                 Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                       пети граждански състав

На осемнадесети септември                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БИЛЯНА ВИДОЛОВА  

Секретар Г.Н.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ВИДОЛОВА

Гр.д.№ 1714 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

На второ четене в     часа.

ИЩЦАТА: К.В.Д. – редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.  Н.,  преупълномощен от адв.К. с пълномощно от по-рано. 

ОТВЕТНИКЪТ: „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” – редовно призован. Представлява се от адв. С. с пълномощно към отговора.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: по делото е постъпила молба от ищцата със становище по чл.143 от ГПК, към което има приложени писмени доказателства. Същата молба е в 2 екз., поради което съдът връчва в днешното съдебно заседание молбата с препис от доказателствата на ответника.

АДВ.Н.: Нямаме нови фактически твърдения. Получили сме сумата. Сега поддържаме иска в частта за разноските, които са направени. Оттегляме за лихвата и главницата иска изцяло. Поддържаме само за разноските, които сме направили и, за които сме представили доказателства. Да се приемат доказателствата към молбата. Нямаме възражения по доклада.

АДВ.С.: Оспорвам предявените искове в цялост по съображения подробно изложени в отговора. Нямам други доказателствени искания. Нямам възражения по доклада на съда. Моля да приемете доказателства за плащане по делото. Не възразявам за оттеглянето на иска.

След като изслуша изявленията на двете страни по делото съдът намира, че следва да измени доклада си по делото като допълни новите фактически твърдения на ищеца по делото и утвърди доклада в останалата му част.

 

 

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПЪЛВА фактическите твърдения на ищеца с твърденията в молба от 11.09.2015 г., че след завеждане на делото е извършено плащане от страна на ответника на дължимата главница и лихви като плащането е извършено на 23.04.2015 г., но плащането е извършено след завеждане на делото и се дължат направените от ищеца разноски за водене на процеса.

УТВЪРЖДАВА доклада в останалата му част.

С оглед направеното изявление от страна на ищеца в днешното съдебно заседание, че оттегля искането си за главница и за лихви и, че желае прекратяване на производството по делото в тази му част, но желае произнасяне на съда в частта за разноските съдът намира, че следва да прекрати делото на основание чл. 232 от ГПК.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на претенцията за главница в размер на 4487.22 лв. и лихви в размер на 368.53 лв.

ПРОДЪЛЖАВА делото в частта относно претендираните от двете страни разноски.

Определението за прекратяване на производството по исковете за главница и лихви подлежи на обжалване пред ПлОС в 1-седмичен срок от днес.

ПРИЕМА представените с молбата от 11.09.2015 г. от ищцата доказателства.

ПРИЕМА представения от ищцата списък с разноски.

ПРИЕМА представен разходен касов ордер за плащане на адвокатско възнаграждение на процесуалния представител на ответника.

АДВ.Н.: Нямаме нови искания. Да се приключи делото.

АДВ.С.: Нямаме нови искания. Да се приключи делото.

С оглед изявленията на страните, че нямат нови доказателствени искания съдът намира , че следва да приключи съдебното дирене и да даде ход по същество.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

АДВ.Н.: Моля да присъдите направените от ищцата разноски в настоящето производство, за което сме представили списък с разноските и договор за правна помощ. По същество тук възражението е налице ли е причина виновно поведение от страните по делото във връзка с предявяването на иска. Видно от събраните по делото доказателства ответника се явява в забава тъй като съгласно разпоредбата на КТ при прекратяване на трудовия договор поради пенсиониране какъвто е настоящия случай те би следвало да изплатят това възнаграждение на пенсионира, тъй като договора е прекратен на 01.07.2014 г.,  а въпросната сума е изплатена от ответника е от 26.06.2015 г. налице е забавено изпълнение след като вече иска е заведен. Още повече, че преди завеждане на иска са изпратени покани с показания и предупреждения за изплащането на това обезщетение. При това положение следва да се приеме, че ответника с поведението си е станал причина за завеждане на делото, поради което следва да бъде осъден да заплати разноски. Във връзка с изпратено платежно нареждане и представената към делото заповед на директора от 17.04.2015 г. взимаме становище, че тази заповед е илеревантна по отношение на ищцата тъй като се касае за заповед по смисъла на КТ, а тя към този момент не е била вече техен служител. Така, че тя не може да се отнася и служи като някакво доказателство за добросъвестност от страна на ответника. Считам, че той не би могъл и не следва да се възползва от собственото си неправомерно поведение и не плащайки това обезщетение при прекратяване на договора към  01.07.2014 г., а едва на 26.06.2015 г.

АДВ.С.: Моля да отхвърлите претенцията за разноски. На основание чл.78, ал.5 следва прекратяване на производството, от което произтича главници и лихви. Алтернативно на основание чл.78, ал.5 Ви моля да намалите претендираните разноски до размера за минимално адвокатско възнаграждение и да ни присъдите в пълен размер направените от ответника предприети разноски с оглед представените писмени доказателства за фактическото им изплащане в днешното съдебно заседание. С оглед чл.78, ал.4 Ви моля за отхвърляне на претенцията.

Съдът намира, че по отношение на останалата част от делото подлежаща на разглеждане от настоящия състав не следва да се произнася с решение тъй като предмета на делото, а именно исковете за главница и лихви вече не стои като въпрос, който съдът следва да разрешава поради оттеглянето на исковете от ищеца и прекратяване на производството в днешното съдебно заседание.

Поради горното съдът следва да се произнесе с определение само по отношение на разноските направени от страните, за които има претенции и от двете страни. В случая съдът не е разгледал по същество претенциите за главница и лихва тъй като същите са оттеглени в днешното съдебно заседание. Поради горното съдът не може да се произнася дали те са били основателни или не. Разноски за ищеца се дължат на основание чл.78, ал.1 от ГПК единствено съразмерно с уважената част от иска. В случая обаче няма уважена част от иска тъй като исковете не са разглеждани и съдът не се е произнесъл при предявяването им дали те са били основателни или не. В случая е налице произнасяне на съда за прекратяване на производство каквато хипотеза в чл. 78 е разгледана в ал. 4, а именно ответника има право на разноски и при прекратяване на делото. Тъй като в настоящия казус се намираме именно в тази хипотеза на чл. 78, ал. 4 от ГПК съдът намира, че следва да присъди единствено разноските направени от ответника като задължи ищеца да му ги заплати. При тези изводи съдът не следва да разглежда направеното искане от страна на ответника за редукция на разноските на ищеца.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА К.В.Д. с ЕГН ********** от ***, *** да заплати на „Български спортен тотализатор” ДП с ЕИК 202766380 направените по делото разноски в размер на 620 лв. на основание чл. 78, ал. 4 от ГПК.

Определението подлежи на изменение на основание чл. 248 от ГПК в указания срок.

Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 10.52 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: