О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ .......

гр. Плевен, 23.02.2011 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІХ-ти граждански състав, в закрито заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и единадесета година, в състав :

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : ВЕРА НАЙДЕНОВА

 

          като взе на доклад гр.д. № 1069 по описа на съда за 2011 г., констатира  следното :  

          В Плевенския районен съд е постъпила молба от П.Х.Д., ЕГН **********,***, с която е отправено искане за заличаване на грешка за факт от правно значение – за 177,50 лева вреди, от Акт за прихващане или възстановяване № 1870/15.05.2010 г. на ТД на НАП - гр.Велико Търново, офис Плевен, Сектор “Услуги за клиенти”, като моли съдът “да обяви, че удостоверителните изявления на процесния документ съдържат единствено и само факти за действие на вреди за 181,75 лева и за 20,00 лева.

           Съдът намира, че така депозираната молба се явява процесуално недопустима. По реда на чл.547 от ГПК подлежат на поправяне грешки в документите по чл.542 от ГПК, когато закон не предвижда друг ред за поправянето им. Сочените от молителя грешки не представляват такива на факти с правно значение, удостоверявани с документ по реда на чл.542 от ГПК и не може да бъде водено производство по реда на чл.547 от ГПК за поправянето им.  

           Предвид изложеното, съдът намира, че следва да прекрати производството по делото, поради недопустимост на молбата.

            Водим от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 1069/2011 г. по описа на РС Плевен поради недопустимост на молбата, депозирана от П.Х.Д. по реда на чл.547 вр.чл.542 от ГПК.

          Определението подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: