ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Плевен, 15.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Плевенски районен съд, VІ-ти гр.състав в закрито съдебно заседание на девети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:                                         

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

 

 като разгледа докладваното от съдия Първанова гр.дело №1102 по описа за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на М.О.М. с ЕГН ********** ***, против Д.Д.А. с ЕГН ********** *** в която се твърди, че страните по делото са живели на съпружески начала, като от съвместното им съжителство имат родени четири деца-С.М.О., О.М.О., Н.М.О. и М.М.О..Твърди още, че само той полага грижи за децата, а ответницата не живее с тях, а е в Г..Ищецът сочи доводи, че е безработен, получава социални помощи и е предяви иск по чл.59 за предоставяне на упражняването ан родителските права и присъждане на издръжка за децата.В съдебното заседание заявява, че не поддържа исковите си претенции, ако съдът не му определи издръжка за всяко едно от децата в размер на 150.00лв, че иска децата да се настанят в социален дом.

         При изслушване на главен експерт В.П. от СП-Отдел закрила на детето същият заявява, че с оглед изразеното от бащата на децата становище в съдебно заседание ще се предприемат действия за извеждане на децата от неговото семейство.

         С оглед изявлението на ищеца в съдебното заседание на 9.02.2011г. съдът счита, че същият не поддържа исковите си претенции да му се предоставят за упражняване родителските права върху децата, а поставя искането си в зависимост от исковите претенции за издръжка, които предявява, заявява, че иска децата да бъдат настанени в социален дом за отглеждане, а не при него.С оглед направеното изявление от ищеца съдът счита, че следва да бъде отменено определението за даване ход по същество и производството по делото следва да бъде прекратено поради   изявлението на ищеца, което има характер на оттегляне на исковите претенции.

         Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

         ОТМЕНЯ определение за даване ход по същество на делото, постановено в о.с.з. на 9.02.2011г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1102/2010г по описа на ПлРС поради оттегляне на искови претенции с правно основание чл.59 от СК, предявени от М.О.М. с ЕГН ********** ***, против Д.Д.А. с ЕГН ********** *** за предоставяне упражняването на родителските права върху децата С.М.О., О.М.О., Н.М.О. и М.М.О. и по искови претенции с правно основание чл.143 от СК и чл.149 от СК определяне на издръжка в размер на 150.00лв. за всяко едно от децата

Определението за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: