РЕШЕНИЕ

№.............

гр. П., 07.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

П.СКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ граждански състав, в публично заседание на осми юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДИЛОВА

при секретаря  Анета Х. като разгледа докладваното от съдията Дилова гр.дело № 1683 по описа за 1996 година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производство по чл.288, ал.7 от ГПК/ отм/.

Постъпила е молба от  Л.Н.К. ***, в която моли съда на осн. ч 288 ал. 7 от ГПК/ отм/ да прогласи настъпилото обезсилване  по право на възлагателното решение по посоченото по-горе дело поради неплащане от страна на ответниците на парично задължение за уравнение на дяловете, както и да изнесе на публична продан имот обособен като дял ІІІ възложен като общ дял на съделителите длъжници, ведно с построената в имота четириетажна жилищна сграда. В молбата се твърди , че съделителите С.Х.М.З.И.Н., В.Г.П., Х.Й.Х., А.В.Г., Д.Н.Ч., П.Ч.Г., М.Д.С., С.Ц.Д.,Г.Д.Т., Р.Н.Х., А.Г.Б., С.С.М.,К.А.К., Д.В.Б., Р.И.Д., Н.Н.Д., Б.А.А., К.М.Н., П.А.Д., Б.Т.Н.,М.И.П., Т.Г.Г., Д.Н.Д., Т.М.Б. – Т., Л.М.Б., Л.И.М., Д.П.К., М.П.Б., Т.М.Н., М.Ц.Д., И.К.Х. са осъдени  да заплатят на Л.Н.К. *** ЕГН **********  за уравнение на дела сумата 387 950 лв.Твърди се, че срокът за изплащане на паричното уравнение е изтекъл на 02.01.2013г. , паричното уравнение не е изплатено изцяло и в посочения срок, поради което решение № 715/21.02.2012г. постановено по делото е обезсилено по право. Твърди се, че по банковата сметка на молителката на 10.03.2017г. е постъпила сумата 64682,01 лв с вписано основание остатък от задължение с прихващане по дело 1183/1996г. от бившите член кооператори, като заявява че при разпореждане молителката е готова да върне изцяло посочената сума.

Ответниците по молбата Д.К. и М.  К. –В. не изразяват становище по молбата.

 Ответниците К.К. и Д.К.  редовно призовани изразяват становище, че молбата е неоснователна.

Останалите ответници се представляват от адв. А., който изразява становище че молбата е неоснователна.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите на страните, намира за установено следното:

           Не се спори по делото, че с решение  постановено по настоящото дело,П.ският районен съд,II гр.състав е  разпределил на осн. чл. 292 от ГПК /отм./ допуснатите до делба недвижими имоти, като Д.Л.К. от гр. В.Т. ЕГН ********** и М.Л.В.-*** ЕГН ********** са получили  в общ  дял – ДЯЛ  ІІ включващ поземлен имот с проектен идентификатор 56722.667.993 секонд с площ 1179 ,60 кв.м. на стойност 110 450 лв., Л.Н.К. *** ЕГН ********** е получила в дял – ДЯЛ І от заключението включващ  поземлен имот с проектен идентификатор 56722.667.993 прим с площ 774,76 кв.м. на стойност 82 300 лв., а останалите съделители са получили дял ІІІ съставляващ поземлен имот с проектен идентификатор 56722.667.992 с площ 983,32 кв.м. ведно с построената в имота четириетажна  жилищна сграда, находяща се в ****”  построена в УПИ целия от 2 950 кв.м. находяща се в строителните граници на гр. П. в м. „Чаира”, парцел ІІ пл.№ 10327 в кв. 8 по плана на гр. П.. С решението съдът е осъдил съделителите получили дял ІІІ да заплатят на Д.К. и М.К. сумата  359 300 / по 179 650 лв./ на всеки един от тях и на Лиляна К. сумата 387 950 лв за уравнение на дела.

          Решението на ПлРС, с която е извършена делбата по реда на чл. 292 от ГПК/ отм/ не е обжалвано и е влязло в сила.

          Възлагателно решение при условията на  чл. 288, ал. 7 във вр. чл. 288, ал. 2 и ал. 3 ГПК (отм.) е това съдебно решение за извършване на делбата, диспозитивът на което съдържа поставяне/възлагане в дял на съсобствения имот на един от съделителите, осъждането му да заплати уравнение в определен размер, когато същото е парично, съответно е постановен шестмесечен срок за изплащането му, считано от влизане на решението в сила, дори да липсва позоваване на законов текст и извод за материалните условия на чл. 288, ал. 2 и ал. 3 от ГПК (отм.) в мотивите. За да прогласи настъпилото по право обезсилване на мъзлагателно решение и извършване на делбата по друг способ  следва да се установи, че са налице условията на закона предвид на безспорно установения факт на неплащане в срок от страна на получилия възлагане имота съделител на дължимата сума за уравняване на дяловете. От друга страна в чл. 288 ал. 7 от ГПК/ отм/ е установено, че съделителят, в чиито дял е поставен имота по реда на чл. 288 ал. 2 и 3 от ГПК става негов собственик след като изплати в срока по ал. 6 от влизане на решението в сила определеното парично уравнение заедно със законната лихва,ако обаче задължението не бъде изпълнено в този срок, решението за мъцзлагане по чл. 288 ал. 2 и 3 ГПК / отм/ се обезсилва по право и имота се изнася на публична продан. Видно от посоченото по-горе решение е,  че в случая делбените имоти не са възложени в дял на съделителите по реда на чл. 288 ал. 2 и 3 ГПК / отм./, а делбата  е извършена чрез разпределение на делбените имоти по реда на чл.292 от ГПК/ отм/. Поради това съдът приема, че в случая нормата на чл. 288 ал.7/отм/ е неприложима доколкото се касае за неизпълнение на парично задължение за доуравнение на суми  между собствениците на дялове.С разпределението по чл. 292 от ГПК /отм./ всеки от съделителите е станал собственик на дела който е получил.     

          С оглед гореизложеното, съдът намира, че молбата за обезсилване на решението по извършване на делбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Следва да бъде оставено без уважение  и искането за изнасяне на имота па публична продан като неоснователно.

         

          Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

         

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ МОЛБАТА НА Л.Н.К. ***  ЕГН **********  за обезсилване на решение    715/21.02.2012г. по гр.д 1183/1996г. по описа на РС П., с което са разпределени на осн. чл.292 от ГПК/ отм/ допуснатите до делба недвижими имоти като неоснователна.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ МОЛБАТА НА Л.Н.К. ***  ЕГН **********  за изнасяне на имота поставен в ДЯЛ ІІІ съставляващ поземлен имот с проектен идентификатор 56722.667.992 с площ 983,32 кв.м. ведно с построената в имота четириетажна  жилищна сграда, находяща се в ****”  построена в УПИ целия от 2 950 кв.м. находяща се в строителните граници на гр. П. в м. „Чаира”, парцел ІІ пл.№ 10327 в кв. 8 по плана на гр. П. на публична продан като неоснователна.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред П.ски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: