Р Е Ш Е Н И Е

 

1187

 

гр.Плевен, 17,07,2017 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІХ-ти граждански състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРА НАЙДЕНОВА

 

при секретаря Цецка Симеонова, като разгледа докладваното от съдията ВЕРА НАЙДЕНОВА гр.д. №1753 по описа на съда за 2017 година, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Пред ПлРС е постъпила искова молба от Н.Т.Ц., ЕГН **********,***, против ***. С ИМ ищецът сочи, че на 08,03,2017 г. е проведено ОС на ЕС, на което са взети решения, които ищецът твърди, че са незаконосъобразни. Сочи се, че не е спазен редът за свикване и провеждане на ОС, като са изброени редица нарушения на ЗУЕС. В заключение ищецът моли съда да постанови решение, С КОЕТО ДА ОТМЕНИ РЕШЕНИЯТА НА ОС НА ЕС на адрес гр.***, проведено на 08,03,2017 г., КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. Към ИМ и с молба от 20,03,2017 г. са приложени писмени доказателства по опис. В с.з. ищцата се явява лично, като моли съда да уважи иска. В писмена защита, депозира в с.з., ищцата развива съображения, подобни на изложените в ИМ и в становище от 12,06,2017 г. 

В срока по чл.131 от ГПК ответникът, чрез представляващия етажната собственост – К.В.Й., депозира писмен отговор, в който сочи, че искът по чл.40, ал..1 от ЗУЕС е допустим, но е неоснователен. Сочи се, че освен представените от ищцата съдебни решения има и определение на ВКС от 03,04,2017 г., с което е оставена без разглеждане като недопустима молба от ищцата за отмяна на влязлото в сила решение по р.д.№5599/2014 г. на ПлРС, на което се е наложило двукратно тълкуване. Сочи се, че с действията на ищцата по подаване на искови молби и жалби се осуетява изпълнението на взетите решения за ремонт на хидроизолацията на блока и други. Сочи се, че атакуваното ОС е поведено при спазени законови изисквания – поставено искане от собствениците /22,22 % от ид.ч./, покана за ОС, насрочено на 07,03,2017 г. от 18,00 ч., поставена на таблото на 27,02,2017 г., за което е съставен протокол, неприсъствия на 07,03,2017 г. в 18,00 ч. и в 19,00 ч. на необходимия брой собственици, провеждане на събранието на 08,03,2017 г. в 18,00 ч. в присъствието на 18 собственици, гласуване на решенията по предварително обявения дневен ред. В с.з. представляващият ЕС – К.Й., сочи, че поради непрекъснатите жалби от ищцата, блокът е в окаяно състояние, не може нито да се направи ревизия, нито да се вземе решение, тъй като Н.Т. постоянно обжалвала. Сочи се, че събранието е проведено законосъобразно и не следва да бъдат отменяни решенията му.

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Не се спори между страните по делото, че ищцата е собственик на недвижим имот в гр.***, ап.21. 

От представеното в заверено копие /на л.44 от делото/ “искане за свикване на общото събрание на блок” се установява, че на 22,02,2017 г. осем собственика на самостоятелни обекти в ЕС с общ дял от ЕС в размер на 22,22 %, на основание чл.12, ал.2 от ЗУЕС са поискали от домоуправителя свикването на ОС на ЕС. В искането са посочени поименно и с подпис лицата, поискали свикването на ОС, като са посочени апартаментите, които обитават, и съответните им дялове от ЕС. Към искането е приложено и съобщение за свикване на събранието в десетдневен срок от датата на съобщението, като е посочен и дневен ред от три точки.

От представената в заверено копие „Покана“ от 27,02,2017 г. е видно, че управителя на ЕС е свикал ОС на собствениците в ЕС в отговор на искане по чл.12, ал.2 от ЗУЕС, на 07,03,2017 г. от 18,00 ч., с посочено място – общата част на мазата на ЕС, и с посочен дневен ред от четири точки. В поканата са цитирани е разпоредбите на чл.14, ал.1 и чл.15 от ЗУЕС относно реда за провеждане на ОС на ЕС. Поканата е подписана от управителя на ЕС К.Й.. В долната част на поканата е отразен протокол за поставянето й на таблото за публични съобщения на входа на бл.***на дата 27,02,2017 г. в 08,00 ч. Като свидетел на поставянето е посочено лицето ***.

По делото е представено /на л.48 от делото/ и копие от нарочен протокол по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗУЕС за поставеното съобщение за свикване на ОС на ЕС на 07,03,2017 г. от 18,00 ч., съставен и подписан от управителя на ЕС и от собственика ***.

Видно от представеното копие от Регистрационна карта на сграда в режим на ЕС, намираща се в гр.***, рег.№1686/06,01,2015 г., заверена от дл.лице при Община Плевен Ц.Д.на 14,02,2017 г., като председател на ЕС е посочен К.В.Й..

Видно от представеното копие от Протокол №5/08,03,2017 г. от проведено ОС на ЕС на адрес гр.*** /съдържащо освен печатен текст и ръкописен такъв/, същото е проведено на 08,03,2017 г. в 18,00 ч. в мазата на блока, и е проведено съгласно чл.15, ал.3 от ЗУЕС, след като на 07,03,2017 г. в 18,00 ч. и на 07,03,2017 г. в 19,00 ч. не е събран изискуемия от закона кворум. Посочено е, че на събранието присъстват 20 собственика /лично или чрез упълномощени представители/, които съставляват 55,56 % от дяловете в ЕС; избран е протоколчик на събранието; гласуван е предварително обявения дневния ред. В протокола от проведеното ОС подробно са отразени изказванията и предложенията по отделните точки от дневния ред, като след всяка точка има посочване на гласувалите „за“, „против“ и „въздържал се“ за конкретното предложение и съответно – взето ли е съответното решение. Събранието е закрито в 19,45 ч. поради изчерпване на дневния ред, като протоколът е подписан от председателстващия събранието и от протоколчика. В „забележки“, посочени в края на протокола, е отразено наличието на Приложение №1 – списък на присъствалите лица на ОС, Приложение №2 – таблица с размер на такси за поддръжка на общите части и такса асансьор и Приложение №3 – пълномощни за представителство пред ОС за Д.Д., Ч.М.., А.Н., Ц.Й., П.Т.и устно упълномощаване на М.Д.от Р.П..   

  В Списък на присъствалите на ОС, проведено на 08,03,2017 г. по дневен ред от 07,03,2017 г. съгласно чл.15, ал.3 от ЗУЕС, са отразени поименно присъствалите собственици на ОС /лично или чрез пълномощник/ с посочване в проценти на съответния им дял от ЕС. В приложението е посочено, че същото, заедно с приложените към него пълномощни, са неразделна част от протокола от проведеното ОС на ЕС на адрес гр.***.

  От приложеното копие от пълномощно от 07,03,2017 г. от Ч.Ч. – собственик на ап.27, е видно, че същият на основание чл.14, ал.1 от ЗУЕС е упълномощил К.Й. да го представлява и участва в гласуването на ОС на ЕС, което ще се проведе на 08,03,2017 г., като гласува със „за“ по предварително обявения дневен ред.

  От приложеното копие от пълномощно от 07,03,2017 г. от А.Н. – собственик на ап.7, е видно, че същият на основание чл.14, ал.1 от ЗУЕС е упълномощил К.Й. да го представлява и участва в гласуването на ОС на ЕС, което ще се проведе на 08,03,2017 г., като гласува със „за“ по предварително обявения дневен ред.

  От приложеното копие от пълномощно от 07,03,2017 г. от Д.Г.- собственик на ап.15, е видно, че същата на основание чл.14, ал.1 от ЗУЕС е упълномощила *** да я представлява и участва в гласуването на ОС на ЕС, което ще се проведе на 08,03,2017 г., като гласува със „за“ по предварително обявения дневен ред.

  От приложеното копие от пълномощно от 07,03,2017 г. от Ц.Й. – собственик на ап.2, е видно, че същата на основание чл.14, ал.1 от ЗУЕС е упълномощила К.Й. да я представлява и участва в гласуването на ОС на ЕС, което ще се проведе на 08,03,2017 г., като гласува със „за“ по предварително обявения дневен ред.

  От приложеното копие от пълномощно от 07,03,2017 г. от П.Г.- собственик на ап.22, е видно, че същата на основание чл.14, ал.1 от ЗУЕС е упълномощила *** да я представлява и участва в гласуването на ОС на ЕС, което ще се проведе на 08,03,2017 г., като гласува със „за“ по предварително обявения дневен ред.

  От представеното копие от Протокол №6/11,03,2017 г. е видно, че същият е изготвен за удостоверяване поставянето на съобщение за изготвен протокол №5/08,03,2017 г. от проведено ОС на ЕС, копие от същия протокол и Приложение №2 – Таблица с размер на такси за поддръжка на общи части. От съдържанието му се установява, че съобщението за изготвения протокол и самия протокол са поставени на 11,03,2017 г. в 08,00 ч. на таблото за съобщения на входа на ЕС. Протокола е изготвен и подписан от К.Й. и ***.

Съдът не обсъжда представените от ищцата с ИМ Протокол №1/11,02,2017 г. и Протокол №3/22,02,2017 г., както и два броя съдебни решения, като неотносими към спора.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Като собственик на жилище в режим на етажна собственост и съгласно чл.40 от ЗУЕС, ищцата има право да участва в управлението на сграда-етажна собственост, както и да обжалва решенията на Общото събрание. Доколкото не се спори между страните относно факта, че ищцата е собственик на ап.21 във бл.7 на ***, съдът приема, че същата е активно процесуално легитимирана за предявяване на иска, а пасивно процесуално легитимирани по иска са етажните собственици, които се представляват от управителя. Независимо, че ЕС не е юридическо лице, то няма пречка да бъде представлявана от управителя, което е законно представителство, въведено с цел улесняване процедурата по движение на делата, тъй като при етажни собствености с множество различни собственици на отделните обекти в сградата, тяхното отделно призоваване и връчване на съобщения по делото би забавило процеса. В съдебната практика се приема за достатъчно условие за редовност на исковата молба посочването на името и адреса на председателя на управителния съвет или на упълномощеното от него лице.

Исковата молба е подадена в съда на 10,03,2017 г., събранието е проведено на 08,03,2017 г., а съобщението за изготвянето му, заедно със самия протокол, е поставено на общодостъпно място на 11,03,2017 г. Ето защо съдът приема, че ИМ е подадена в срок, тъй като разпоредбата на чл.16, ал.7 от ЗУЕС въвежда краен срок за обжалване на решенията на ОС на ЕС - 30-дневен от получаването на решението по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС, но не и начален такъв.

От обсъдените по-горе писмени доказателства е видно, че ОС е свикано от управителя на ЕС по инициатива /отправено искане по реда на чл.12, ал.2 от ЗУЕС/ на собственици, които имат най-малко 20 % ид. от общите части. Съдът счита, че отправеното искане представлява валидно действие на част от собствениците в ЕС – същото е направено в изискуемата от чл.12, ал.2 от ЗУЕС писмена форма и при спазване на изискването за минимално представителство от 20 % от ид., поради което същото има сезиращ управителя на ЕС характер и го задължава да свика ОС на ЕС в десетдневен срок от получаването му.

Съдът счита за необходимо да отбележи, че са неоснователни доводите на ищцата, въведени в Становище от 12,06,2017 г., за незаконосъобразно отправено искане от съсобствениците: 1/на първо място, неоснователни са доводите, че липсва подпис на лицето, поставило съобщението с искане за свикване на ОС – от една страна, разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗУЕС не предвижда съставянето на отделно съобщение за искането за свикване на ОС, а от друга страна – самото искане е подписано от лицата, които са посочени с име, презиме и фамилия, № на апартамент и дял от ЕС; 2/на второ място, неоснователни са доводите на ищцата, че липсва протокол, от който да се установи кой, кога и в чие присъствие е поставил съобщението с искане за свикване на ОС на ЕС, и самото исканекакто бе посочено и по-горе, разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗУЕС не предвижда съставянето на нарочен протокол в случая, а освен това съгласно чл.12, ал.3 от ЗУЕС искането се отправя до управителя на ЕС, и никъде не е посочено, че следва и останалите съсобственици да бъдат уведомени за отправеното искане /което в случая въпреки това е направено/; 3/на трето място, НЕДОКАЗАНИ и неоснователни са доводите, че лицата, подписали искането за свикване на ОС под №1, 2 и 7 не са еднолични собственици на посочените имоти и поради тази причина не се събира изискуемия от ЗУЕС дял от поне 20% от ид. в ЕС. От една страна ищцата не сочи НИКАКВИ доказателства в подкрепа на твърденията си, че лицето М.Г./посочена под №1 в искането/ е собственик на 3/4 ид. от имота, а С.И./посочен под №2 в искането/ е собственик на 1/4 ид.ч. от имота. Освен това, дори и да се приеме хипотетично, че М.Г.е собственик само на 3/4 ид., то същата има право да управлява общата вещ по нейно усмотрение, тъй като съгласно чл.32, ал.1 от ЗС общата вещ се използува и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ, а М.Г.притежава 3/4 от апартамента /повече от половината/. По аналогични разсъждения, дори Ч.Ч. действително да притежава и да е собственик само на 1/4 ид.ч. от ап.27, то съответстващия му дял от ЕС е 0,695 %, и общо процента на собствениците, поискали свикване на ОС, отново надвишава 20 на сто /20,135 %/. Освен всичко друго следва да се отбележи, че съобразно нормата на чл.16, ал.9 от ЗУЕС, всеки член на Общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред Управителния съвет (управителя), в 7-дневен срок от съобщението по ал.7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят, отсъства. Съдържанието на процесния Протокол №5/08,03,2017 г. не е оспорено съобразно горепосочената норма, поради което съдът приема, че протоколът /включващ отразените проценти от общите части за всеки и с положени подпис на присъстващи/, с обвързваща доказателствена сила доказва обстоятелствата, вписани в него.

Общото събрание е свикано с покана от 27,02,2017 г. /в десетдневен срок от искането на собствениците с поне 20 на сто ид.ч. от ЕС/ от Управителя на ЕС. Неоснователно е възражението на ищцата, че събранието е свикано от лице, извън посочените в ЗУЕС, тъй като съгласно представеното копие от Регистрационна карта на сграда в режим на ЕС, намираща се в гр.***, рег.№1686/06,01,2015 г., заверена от дл.лице при Община Плевен Ц.Д.на 14,02,2017 г., като председател на ЕС е посочен К.В.Й.. Посоченото писмено доказателство НЕ Е ОСПОРЕНО ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД от ищцата.

Спазено е и изискването за поставяне на поканата за ОС на ЕС на видно и общо достъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. 

Неоснователни са възраженията на ищцата за нарушения при упълномощаването на лица за участие в ОС на ЕС. Съгласно разпоредбата на чл.14 от ЗУЕС, собственик или ползвател, който не може да участва в ОС, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на ЕС, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде устно направено на същото или предходното заседание на ОС, или в писмена форма. Законът не изисква да е нотариално заверено пълномощното. Това изискване е предвидено в ал.3, ако се упълномощи друго лице, което не попада в категорията на ал.1. Видно от представените по делото и обсъдени по-горе изрични пълномощни по чл.14, ал.3 от ЗУЕС, собствениците Ч.Ч., А.Н. и Ц.Й. са упълномощили собственика в ЕС К.Й. за участие в ОС на ЕС на 08,03,2017 г., а собствениците Д.Г.и П.Г.са упълномощили собственика ***. В протокола от проведеното ОС е отразено и устното упълномощаване на М.Д.от Д.Д.и Р.П.. Въз основа на така обсъдените доказателства съдът приема, че са спазени разпоредбите на ЗУЕС във връзка с представителството на част от собствениците на ОС от други собственици. Само за пълнота следва да се отбележи, че напълно разбираемо е и житейски логично, с оглед непровеждането поради липса на кворум на ОС на ЕС на 07,03,2017 г. и отлагането му /съгласно поканата за ОС/ за 08,03,2017 г. в 18,00 ч., част от собствениците да упълномощят някой друг собственик да ги представлява, тъй като общоизвестно е, че на датата 8 март се празнува Международния ден на жената. Пак за пълнота следва да бъде коментирана и забележката, маркирана от ищцата чрез поставянето в скоби на думата „празник“, във връзка с отлагането на събранието за дата 08,03,2017 г. Чл.13, ал.8 от ЗУЕС забранява свикването на ОС в дни, обявени за официални празници и в дни, обявени от Министерския съвет за почивни, за какъвто ден Международния ден на жената не е обявяван.  

Неоснователно е възражението на ищцата, че събранието е незаконосъобразно, тъй като обявеният в поканата дневен ред се различава от посоченият в поканата за свикване на ОС дневен ред, тъй като ЗУЕС не предвижда такова изискване. Необходимо е обаче, взетите от ОС на ЕС решения да са по въпроси по предварително обявения дневен ред, с оглед забраната, посочена в разпоредбата на чл.16, ал.3 от ЗУЕС, според която Общото събрание на собствениците не може да приема решения по въпроси извън предварително обявения дневен ред, освен в неотложни случаи. При съпоставка между предварително обявения в поканата дневен ред и протокола от проведеното ОС съдът констатира, че всички разисквания и взети решения са именно по четирите точки от предварително обявения дневен ред, като в протокола изрично е отбелязано след всеки от разискваните въпроси колко от присъстващите са гласували „за“, „против“ и „въздържал се“, съответно – приети или не е съответното предложение. От така посочените цифри може да се направи извода, че е спазено и изискуемото мнозинство от 50 на сто от представените ид.части за вземане на решения.

Правомощията на съда са ясно дефинирани. Отмяната на решението на етажната собственост може да се иска при нарушаване на процедурата и при неспазване на императивни правни норми. Предмет на отмяна могат да бъдат само позитивни решения, т.е. такива с които е прието позитивно решение.

С оглед всичко изложено, съдът счита, че ОС на ЕС на адрес гр.***, проведено на 08,03,2017 г., е законосъобразно свикано и проведено в съответствие с изискванията на ЗУЕС. Конкретни оплаквания срещу самите приети решения не са въведени с ИМ, а едва в писмено становище от 12,06,2017 г. Дори и в него обаче възраженията на ищцата са бланкетни и изразяващи нейното лично отношение към решенията, но не и конкретно посочено нарушение на императивна правна норма при взимане на решението. Въпреки това съдът следва да подчертае, че всички решения са приети с изискуемото по закон мнозинство, съгласно чл.17, ал.3 от ЗУЕС, а именно повече от 50 % от представените идеални части от общите части на етажната собственост, поради което са законосъобразни.

По тези съображения съдът счита, че исковата претенция се явява неоснователна  и недоказана и следва да се отхвърли като такава.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.Т.Ц., ЕГН **********,***, против ***, иск с правно основание чл.40, ал.1 от ЗУЕС за отмяна на решенията на ОС на ЕС на адрес гр.***, проведено на 08,03,2017 г. като незаконосъобразни, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: