Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 10. 09. 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, I граждански състав, в закрито заседание на десети септември през двехиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 1957 по описа за 2015 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 247 от ГПК.

С определение от 02. 09. 2015 год., постановено по в. гр. дело             № 691/ 2015 год., Плевенският окръжен съд е прекратил въззивното производство и е върнал делото на Плевенския районен съд за произнасяне по молбата на РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН” гр. Плевен при „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД гр. София за поправка на очевидна фактическа грешка в първоинстанционното решение, касаеща имената на ищцата.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намира за установено следното:

Молбата се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

За да е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 247 от ГПК следва да е налице несъответствие между формираната воля на съда и нейното външно изразяване в съдебното решение.                 Конкретният случай не е такъв. От данните по делото е видно, че съдът се е произнесъл по претенцията на Г.М.М. от  ***, като е изложил изводите си относно спора в диспозитива на решението. Обстоятелството, че в мотивите към решението на две места бащиното име на ищцата е изписано *** вместо М. не съставлява грешка в самото съдебно решение. Това е така, доколкото мотивите не са част от решението, макар и да са материализирани заедно с него в един и същи документ- срв. т. 18 от ТР № 1 от 04. 01. 2001 год. по т. гр. дело № 1/ 2000 год., ОСГК, и по арг. от чл. 235 ал. 4 и чл. 236 ал. 2 от ГПК. Оттам следва изводът, че на поправка подлежи самото решение, т. е. диспозитивът /който в случая е коректен и имената на ищцата са изписани правилно/, а допусната техническа грешка в мотивите на съдебното решение не подлежи на поправка и молба в такава насока е недопустима /така опр. № 699- 2013- ІV г. о./.

По изложените съображения Плевенският районен съд

 

Р      Е      Ш      И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН” гр. Плевен при „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД гр. София, ЕИК 1213961230151, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Хан Крум” № 3, представлявано от директора ***, за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1053 от 15. 07. 2015 год., постановено по гр. дело № 1957/ 2015 год. по описа на Плевенския районен съд.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 14- дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: