Р Е Ш Е Н И Е №

гр. Плевен  23.12.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

          Плевенски районен съд ІІ гр. състав в публичното заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател-ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

при секретаря С.Ц., като разгледа докладваното от съдията ДИЛОВА гр. дело № 1737 по описа за 2014г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Иск с правно основание чл.108 от ЗС.

          В Плевенски районен съд е постъпила искова молба от  Д.Д.М. като председател на УС на ЕС *** против “Атон-2” АД представлявано от М.Г., в която се твърди,  ответникът владее помещение- канцелария, което е обща част на сградата. Твърди се, че при извършена проверка от служители на Община Плевен е установено,че в помещението със заповед на управителя на ответното дружество е настанено  лице, което го ползва за живеене. Твърди, че ЕС е собственик на помещението, поради което моли съда  да бъде признато за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственик на помещението, както и да бъде осъден ответника да  върне собствеността и  владението на канцелария находяща се на първия етаж в северозападната част на блок “Тотлебен” № 31 обозначено на плана като канцелария с № 6 с размери 6,64/2,51 кв.м. 

В срока по чл.131 от ГПК ответника е депозирал писмен отговор, в който изразява становище, че предявения иск е недопустим. Моли съда да прекрати производството по делото.Прави възражение за придобиване на имота по давност.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите на страните, намира за установено следното:

Видно от представения протокол от 30.04.1991г. е, че между фирма „Старт” Плевен, правоприемник на Автокомбинат Плевен и директорите на новосъздадените автотранспортни  фирми и фирма „Жилфонд” Плевен е съставен протокол за предаване и приемане на жилищна сграда- общежитие на Автокомбинат Плевен в кв. „Ст.Гара”, ул.”Тотлебен” № 31.Видно от протокола е,  че УС на фирма „Старт”, правоприемник на Автокомбинат гр. Плевен е взел решение жилищата в общежитието на *** да бъдат продадени на живущите, а за ведомствени нужди на фирма „Старт” е останал І етаж на сградата, който се ползва от електронния център на фирмата. Видно от т.1  на решенията е,  „Жилфонд Плевен” гр.Плевен да предаде от 1991г., а фирма „Старт” Плевен, да приеме І етаж на Общежитието си в кв. „Ст.гара” на *** с 313 кв.м. площ и припадащата се част от общите помещения представляващи 6,444% от цялата стойност на сградата.

Видно от представената по делото заповед № 562/10.07.1996г е, че В.Х. е настанен във ведомствено жилище в ж.к. „Сторгозия”, *** състоящо се от стая и сервизни помещения, считано от 01.07.1996г. Представено е писмо от Община Плевен до „Атон 2” , с което е поискано от ответното дружество да представи документи за собственост на помещението „Канцелария”, както и строителни книжа за извършено преустройство .Представено е и писмо от Община Плевен до С. М. председател на УС на ЕС, от което е видно че в Община Плевен за жилищния блок на *** има първоначален одобрен проект, по който е издадено разрешение за строеж № 196/13.08.1975ж. на ДАП Плевен за Общежитие на ДАП Плевен, включващ помещение – канцелария с размери 6,64/2.51.50.м. В одобрения проект помещението е канцелария. По делото е представено удостоверение от „Плевенинвест” ЕООД гр.Плевен, от което е видно че през 1991г. по искане на фирма „Старт” и въз основа на одобрени проекти е извършено остойностяване на общежитието находящо се на ***, същото е преустроено в жилищна страда и прието с протокол от 28.01.1991г. на експертен съвет при ОбНС Плевен.В удостоверението е посочено, че съгласно приложените проекти сградата се състои от шестнадесет етажа, от което първият представлява административна част, на петнадесетия етаж в дясно от стълбището е обособено самостоятелно помещение без санитарен възел, което е включено в общите части на сградата. Впоследствие част от първия етаж е преустроен в жилищен, като са обособени допълнително още пет бр. жилища през 1992г.  и 1994г., за които са приложени одобрени проекти, проекти за други преработки, както и за преустройство на помещението вдясно от стълбището на ХV етаж в дружеството не са представени. По делото е представено постановление на прокурор от РП Плевен, с което е отказано да се образува досъдебно производство по преписка № В 3141/2013г.Постановлението е потвърдено с постановление на прокурор от ОП Плевен от 11.11.2013г.

Видно от представеното по делото писмо от Председателя на УС на ЕС до Топлофикация Плевен ЕАД и „ВиК” ЕООД е , че  считано от 01.10.2010г. председателя на УС на ЕС е поискал от Топлофикация Плевен ЕАД да закрие партидите на помещението.Представен е протокол от 31.10.2013г., от който е видно че комисия от етажната собственост е установила, че в процесното помещение се извършват ремонтни работи.

          По делото е представено писмо от гл. архитект на Община Плевен, от което е видно, че видно от проекта одобрен от 23.07.1992г. помещението е канцелария с размери 6,64/2.51.50 м.Представено е и разпределение на част от І етаж на блока, от който е видно, че съседното помещение на ап. 115 е обозначено като канцелария.Представен е приемо- предавателен протокол от 22.05.2006г., от който е видно че представляващия „Жилфонд” ЕООС е предал на „Атон -2 ” АД недвижими имот находящ се в гр. Плевен, на *** ет.1 ап.1 стопанисван от Жилфонд ЕООД. Представена е и заповед № Ф-14/18.03.1991г. от която е видно, че на осн. чл. 11 ал.3 т.1 б. „А” от Указ № 56  е прекратена фирма „Старт” Плевен и като правоприемници на прекратената организация са образувани фирми с държавно имущество. Видно от приложеното по делото решение постановено по  ф.д.№ 85/1989г. е, че е регистрирана държавна фирма „Старт”. Видно от представения по делото протокол е, че  между фирма „Старт” правоприемник на Автокомбинат Плевен и новосъздадените автотранспортни фирми е , че жилищната сграда построена от инвеститор Автокомбинат Плевен  в кв. „Ст.гара” *** на 16 етажа със 115 апартамента и балансова стойност 87298 лв е предадена  за ремонт, стопанисване и поддържане от  „Жилфонд” Плевен.  Видно от същото е, че с протокол № 25/29.01.1991ж. УС на фирма „Старт” плевен е взел решение жилищата да бъдат продадени на живущите и процедурата по продажбата е започнала. За ведомствените нужди на фирма „Старт” е останал първия етаж на сградата, който се ползва от Електронния център на  фирмата. Видно от представеното по делото доказателство е, че  на осн. чл. 1 ал.1 от ЗОЕТДДИ е образувано еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Атон” 2 ООД. Капиталът на дружеството е 2571 хил. лв разпределен в дялове и поема всички активи и пасиви на фирмата „Атон-2” по баланса и към 30.06.1991г. От представения по делото приватизационен меморандум е видно, че на „Атон” 2  ЕООД е предадена собствеността върху три броя апартаменти.Видно от извлечението по сметка 203 е, че в баланса на ответното дружество под № 3000007 е заведена канцелария.По делото е представен протокол  от заседание на УС на АТС Плевен от 11.05.1995г., от който е видно, че с В.Х. е  сключен договор за извършване на преустройство и ремонт на ведомствено помещение  находящо се в общежитието на транспорта, като след завършване на ремонта семейството на Х. да го стопанисва безвъзмездно до 30.06.1997г., а след изтичане на определения срок УС на АТС да определи наем.По делото е представен договор за наем сключен между жилфонд и  В.Х., от който е видно че въз основа на заповед за настаняване № 562/10.07.1996г. в апартамент находящ се от помещения- стая и сервизно помещение с 10 кв.м. жилищна площ е сключен договор за наем с В.Х..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В съдебната практика се приема, че за успешното провеждане на иск по чл. 108 ЗС е необходимо да са налице три  предпоставки:да се докаже, че ищецът е собственик на вещта, предмет на иска;че вещта се намира във владение или държане на ответника; че ответникът владее и държи вещта без правно основание. Съгласно чл.77 от ЗС правото на собственост се придобива чрез правна сделка,по давност или по други начини определени в закона. При придобито със сделка право на собственост меродавно е уговореното между страните по тази сделка относно обекта на разпореждане. Изключение от това правило е налице в случаите, когато прехвърлянето на собствеността настъпва по силата на закона, като например при общите части на етажната собственост -  чл. 38, ал. 1 ЗС. Прехвърлянето за тези части настъпва по разпореждане на закона заедно с прехвърлянето на самостоятелния обект. Ищците твърдят, че помещението на първия етаж на сградата, което ответникът владее е обща част на сградата, поради което следва да бъде предадено на етажната собственост. От събраните по делото доказателства се установява, че процесното помещение се води като „канцелария”. По делото няма представени доказателства, че същото е преустроено в жилище. От събраните по делото доказателства се установява, че  жилищния блок на *** е бил построен от Автокомбинат Плевен за общежитие. Впоследствие след създаването на фирми с държавно участие, блокът е бил предаден на фирма „Старт”, след което е извършено преустройство и са обособени жилища, които са продадени, а през 1991г. въз основа на одобрени проекти е извършено остойностяване на общежитието, като изрично е посочено, че първия етаж на сградата представлява административна част. От представения протокол от 30.04.991г. е видно,че за ведомствените нужди на фирма „Старт е останал І етаж на сградата, който се е ползвал от електронния център на фирмата.  От издаденото удостоверение от „Плевен инвест” е видно, че впоследствие част от първия етаж на сградата е преустроен в жилищен, като са обособени допълнително още 5 жилища.  От представените доказателства съдът намира, че може да се направи извода, че целия първи етаж на сградата е останал в собственост на фирма „Старт”, правоприемник на „Автокомбинат” Плевен, и след преустройството на останалите помещения е останало едно помещение, което се води като „канцелария”. Разпоредбата на  чл. 38, ал. 1 ЗС изброява примерно кои части по естеството си или по предназначение служат за общо ползуване на всички собственици. Общите части в етажната собственост са два вида - такива по естеството си и по предназначение. По делото не са представени доказателства, че процесната канцелария е служила за общо ползване, напротив представени са доказателства, че за помещението е сключван договор за наем с трети лица, които са го обитавали. Помещението се води в баланса на ответното дружество като канцелария, независимо че е било преустроено вероятно без съответните разрешения в жилище и е ползвано като такова. С оглед на изложеното съдът приема, че помещението по естеството и предназначението не служи за общо ползване, не е обща част на сградата и не е налице първата предпоставка за уважаване на иска по чл. 108 от ЗС, а именно ищецът не е доказал че е собственик на помещението наречено „канцелария”, находящо се на първия етаж на сградата, поради което предявеният иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.   

          При този изход на делото ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника  направените от последния деловодни разноски в размер на 1 000 лв.

          Водим от горното, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

          ОТХВЪРЛЯ предявения от  УС на ЕС на жилищен блок на *** представлявано от Д.Д.М. против „Атон” АД  иск с правно основание чл. 108 от ЗС, с който се иска ответникът „Атон 2”  АД да предаде владението върху помещение, находящо се на първия етаж  в северозападната част на сградата на *** под № 6 с размери 6,64/2,51 кв.м. обозначено като канцелария като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА  на основание чл.78 ал.2 от ГПК ищеца ЕС на *** в гр. Плевен представляван от Д.М. да  заплати на „Атон 2” АД сумата 1000 лв направени разноски по делото.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: