Р Е Ш Е Н И Е №

гр.Плевен, 2.12.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Плевенски районен съд, II гр. състав  в публично заседание на шести ноември през  две хиляди и  четиринадесета година в състав:                                         

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

при секретаря Р.К. като разгледа докладваното от съдия Дилова гр.дело  № 1408 по описа за 2013г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  Иск за делба ІІ-ра фаза.

              С решение №  603-ІІ/16.04.2014г. съдът е  допуснал на осн. чл.34 от ЗС да се извърши делба между Е.Н.Б. ЕГН **********, С.П.Б. ЕГН **********, М.Д.Б. ЕГН **********, Б.Д.Б. ЕГН **********,  И.Д.С. ЕГН **********, К.К.Й. ЕГН **********, М.Ц.Й. ЕГН **********, Ц.  Ц.Й. ЕГН **********, В.Д.Х. ЕГН ********** и М.Д.Х. ЕГН ********** върху останалите в наследство от *** Х. ***, починал на *** недвижими имоти  находящи се в землището на ***: Пасище, мера от 1, 000 дк в м. “****” имот № 204116 по плана за земеразделяне при граници и съседи : имот 204116 по плана за земеразделяне, имот № 000146 полски път на ****, имот № 000159 изоставено тр. нас. на ****, имот № 204117 пасище, мера на насл. на *** Б.Х., имот № 204115 пасище, мера на ***,Пасище, мера от 4,000 дк в м. “****”, имот № 204121 по плана за земеразделяне при граници и съседи : емат № 204119 пасище , мера на ***, имот №204122 пасище, мера на насл.на *** Х., имот № 204123 пасище, мера на *** ***, имот № 000985 полски път на ****, имот № 204120 пасище, мера та Г. ****, имот № 000148 полски път на ****  ,Зеленчукова култура от 0,500 дк в м. “****” имот № 206037 по плана за земеразделяне при граници и съседи : имот № 206038 зел. култура на насл.на *** Д., имот № 206022 зел. култура на *** ***, имот № 206022 зел. кулутра на ***, имот № 206036 зел. култура на насл. на *** Х. и имот № 000122 полски път на ****, Нива от 31,170 дк м. “****” имот № 015003 по картата на землището при граници и съседи 015007 нива на насл. на *** Х., имот 015010 нива на ***, имот № 015013 нива на ***, имот № 015014 нива на ***, имот №015014 нива на *** и имот № 001209 полски път на ****, изоставено трайно насаждение ОТ 4,800 дк  в м. “****” имот № 306010 по картата на землището, при граници и съседи : имот 001203 полски път на ****, имот № 306009 изоставено трайно насаждение на насл. на ***, имот № 306021 пасище, мера на ****, имот № 306022 пасище, мера на ***, имот № 001002 полски път на ****, нива от 0,806 дк  в м. “****”, имот № 505007 по картата на землището при граници и съседи имот № 505006 нива на ****, имот № 505012 нива на ****, имот № 505018 нива на **** и имот № 003048 полски път на ****.С решението съдът е постановил от  допуснатите до делба имоти да се образуват осемнадесет равни дяла, от които по един за С.П.Б., М.Б., Б.Б., К.Й., М.Й. и Ц.Й., по три за Е.  Б., И.С., В.Х. и М.Х..

Във втората фаза на производството страните изрязяват становище, че съдът следва да разпредели имотите съобразно заключението на вещото лице и насрочи делото за теглене на жребий.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност съгл.чл.188 ал.1 от ГПК,обсъди доводите и възраженията на страните,намира за установено следното:

                  От заключението на вещото лице Г. М. Г., което не е оспорено от страните и съдът приема като вярно, обективно и компетентно, се установява, че действителната пазарната цена на процесните имоти е 17 764,78лв., а стойността на един дял е 986,93 лв. Вещото лице е съставило проект за разделяне на делбените имоти, който съдът кредитира, като съобразен с правата на страните и изискванията на земеразделянето,както и поради това, че е одобрен от ОбС”земеделие и гори” гр.**** и съгласно който:

Дял първи включва :

1. Пасище, мера от 2 ,000 дк в м. „****” имот № 204133  в землището на ****,  при граници и съседи : имот №204134 пасище, мера на  насл. на *** Й., имот № 204122 пасище, мера на М.Б., имот № 204119 пасище, мера на ****, имот № 000148 полски път на ****, имот № 204113 пасище, мера на ****, имот № 204113 пасище, мера на Г. ****, имот № 204120 пасище, мера на ****  на стойност 300 лв

                   2. Нива от 5,543,дк в м. „****” имот №  015017 по КВС на землище *** при граници и съседи  имот № 015018 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015013 нива на ***, имот № 015014 нива на „****” ЕООД, имот № 001209 полски път на **** - на стойност  2 660,64  лв – на обща стойност 2 960,64 лв.

                   Дял втори включва

                   1.Изостав. тр. насаждение от 1,600 дк в м. „****” имот № 306027 по КВС на  землище *** при граници и съседи имот № 306028 изостав. Тр. нас. на насл. на *** Й.,  306009 изостав.тр.нас на насл. на ***, имот № 001203 полски път на ****, имот № 001002 полски път на **** на стойност 480 лв,

                   2.Нива от 5,168 дк в м. „****” поземлен имот № 015018  по КВС на землище *** при граница и съседи  имот № 015017 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015019 нива на насл. на *** Й., имот № 001209 полски път на **** на стойност 2480,64 лв

Обща стойност на дела 2 960,64 лв

                   Дял трети включва :

1.Пасище, мера от 2,000 дк в м. „****”,  поземлен имот № 204134  по КВС на землище *** при граници и съседи : имот № 204133 пасище, мера на насл. на *** Й., имот № 204122 пасище, мера на М.Б., имот № 204123 пасище, мера на *** ***, имот № 000985 полски път на ****, имот № 204120 пасище, мера на ****  на стойност 300 лв

      2.Зел. Култура от 0,500 дк в м. „****”, поземлен имот № 206037 по КВС на землище **** при граници и съседи : имот № 206038 зел. култура на насл. на Д. Д., имот № 206022 зел. култура на Д.***, имот № 206023 зел. култура на ***, имот № 206036 зел. култура на насл. на Н.Х. и имот №  000122 полски път на ****  на стойност 250 лв,

3.Нива от 5,023 дк в м. „****”  поземлен имот № 015019   по КВС на землище *** при граници и съседи имот № 015018 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015020 нива на насл. на *** Й. и имот № 001209 полски път на ****- на стойност 411,04 лв.    

         Обща стойност на дела 2 961,04 лв

Дял четвърти включва :

1.Изоставено трайно насаждение от 1,600 дк в м. „****”, поземлен имот №  306028  по землище на **** при граници и съседи имот № 306027 из.тр. нас. на насл. на *** Й., имот № 306009 изостав.тр.нас. насл. на ***, имот № 306029 изост. тр.нас. на насл. на *** Й., имот № 001002 полски път на ****.

 на стойност 480 лв

2. Нива от 5,168 дк в м. „****” поземлен имот № 015020 по КВС на *** при граници и съседи : имот № 015019 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015021 нива на насл. на *** Й. и имот № 001209 полски път на **** на стойност 2 480, 64 лв.

Обща стойност на дела 2 960,64лв

Дял пети  включва :

1.Пасище, мера от 1,000 дк в м. „****” поземлен имот № 204116 по КВС на землище ***  при граници и съседи имот № 000146 полски път на ****, имот № 000159  из. тр. нас. на ****, имот № 204117 пасище, мера на насл. на *** Х., имот № 204115 пасище, мера на ***  на стойност 150 лв

2. Нива от 0,806 дк в м. „****” поземлен имот № 505 007 по КВС на землище *** при граници и съседи имот № 505006 нива на ****, имот № 505012 нива на **** имот № 505018 нива на ****, имот № 003049 полски път на **** на стойност 362,07 лв

3. Нива от 5,101 дк в м. „****” поземлен имот № 015021 по КВС на землище **** при граници и съседи : имот № 015020 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015022 нива на насл. на Б.Й. и имот № 001209 полски път на **** на стойност 2 448,48лв.  Общо на стойност 2 961,18

ДЯЛ  шести  включва :

1. Изоставено трайно насаждение от 1,600 дк в м.”****” поземлен имот №  306029по КВС на землище *** при граници и съседи : имот № 306028 из. Тр.нас. на насл. на *** Х.Й., имот № 306009 из.тр.нас. на насл. на **** имот № 306021 пасище, мера на ****, имот № 306022 пасище, мера на **** и имот № 001002 полски път на **** на стойност 480 лв,                 

2. Нива от 5,168 дк в м. „****” поземлен имот №015022  по КВС на землище *** при граници и съседи имот № 015021 на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015015 нива на **** Х. имот № 015016 нива на Б.Б. и имот № 001209 полски път на **** на стойност 2 480,64 лв. Обща стойност на дела 2 960,64 лв 

                  В съдебно заседание е предявен проект за разделителен протокол, съгласно заключението на вещото лице, който е одобрен от ОбСЗГ ****.

Двете основни правила са за съставяне на разделителния протокол са- право на дял в натура- произтичащо от чл. 69 ал.2 от ЗН и равноправие на страните. По силата на чл. 69 ал.2 от ЗН всеки съделител може да иска своя дял в натура доколкото това е възможно. В закона е предвидено, че проектът за разделителен протокол се съставя от районния съдия, въз основа на заключение на вещото лице и се обявява за окончателен с решение на съда.Съдът намира, че в настоящото производство делбените имоти са разпредени в заключението от ВЛ като от тях са шест дяла. В съдебно заседание съделителите К.Й., М.Й., Ц.Й. и съделителите С.Б.М.Б. и Б.Б.  са заявили, че желаят да получат имотите в общ дял.

 Страните не са изразили становище относно разпределението то на осн. чл. 350 от ГПК съдът намира, че следва да бъде обявен за окончателен съставения от ВЛ проекто разделителен протокол за допуснатите до делба недвижими имоти, като след влизане на решението в сила делото следва да бъде насрочено за теглене на жребие между всяка от групите от съделителите.

По отношение на разноските:

Ищецът Е.Б. е претендирал сумата 754 лв вкл.разноски за адвокатско възнаграждение, за които е представен списък с разноските. Съделителите И.Д. и С.Б., М.Б. и Б.Б. чрез процесуалните си представители също отправят искане за заплащане на разноски по делото, но не са представили списък на разноските. Разноски в делбеното производство се присъждат по правилото на чл. 293а ГПК (отм.), респ.  чл. 355 ГПК, обн. Дв. бр. 59/2007 г., съгласно което страните заплащат разноски съобразно стойността на дяловете им и само по присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по общите правила. Съгласно  чл. 355 ГПК, при делбени дела страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им, а по присъединените искове разноските се определят по чл. 78 ГПК. В практиката на ВКС се приема, че при липса на оспорване на правата на съделителите, както и на способа за извършване на делбата, всеки съделител понася сам направените разноски за процесуално представителство на адвокат. При наличието на спор за правата на съделителите, при оспорване на самия факт на съсобствеността, начина на извършване на делбата и по присъединените искове, както и при обжалване на първоинстанционното или въззивното решение, намират приложение разпоредбата на чл. 64 ГПК (отм.), сега чл. 78 ГПК - в този смисъл определение № 4/06.01.11 г. по ч. гр. д. № 542/10 г. на ВКС, II ГО, което детайлизира т. 9 на ППВС № 7/1973 г. В настоящия случай  по делото няма присъединени искове, както и не е имало спор относно това между кои лица и за кои имоти следва да бъде допусната делбата, поради което разноските за адвокат следва да бъдат понесени от страните така както са ги направили. Разноските за ВЛ, издаване на скици и одобрение на протокола за делба съдът намира, че следва да бъдат разпределени между страните съобразно правата им, поради което С.Б.,  М.Б.,Б.Б., К.Й., М.Й. и Ц.Й.  следва да бъдат осъдени да заплатят на съделителя Е.Б.  по 19, 66 лв всеки един от тях, а съделителите  В.Х., М.Х. и И.С. следва да бъдат осъдени да заплатят на съделителя Е.Б. по 59 лв всеки един от тях.

На осн. чл. 355 от ГПК страните следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ПлРС д.т. както следва : С.Б.,  М.Б. и Б.Б., К.Й., М.Й. и Ц.Й. всеки един    по 50 лв, Е.Б., В.Х. и М.Х. и И.С. 118,93 лв.

Водим от горното, съдът:

                              

РЕШИ:

ОБЯВЯВА НА ОСН. ЧЛ. 350 от ГПК ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН съставения от ВЛ проект за разделителен протокол за допуснатите до делба недвижими имоти находящи се в землището на *** общ.****  обл. ***, съобразно който от тях са образувани  шест  дяла както следва :

 Дял първи включва :

1. Пасище, мера от 2 ,000 дк в м. „****” имот № 204133  в землището на ****,  при граници и съседи : имот №204134 пасище, мера на  насл. на *** Й., имот № 204122 пасище, мера на М.Б., имот № 204119 пасище, мера на ****, имот № 000148 полски път на ****, имот № 204113 пасище, мера на ****, имот № 204113 пасище, мера на Г. ****, имот № 204120 пасище, мера на ****  на стойност 300 лв

                   2. Нива от 5,543,дк в м. „****” имот №  015017 по КВС на землище *** при граници и съседи  имот № 015018 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015013 нива на ***, имот № 015014 нива на „****” ЕООД, имот № 001209 полски път на **** - на стойност  2 660,64  лв – на обща стойност 2 960,64 лв.

                   Дял втори включва

                   1.Изостав. тр. насаждение от 1,600 дк в м. „****” имот № 306027 по КВС на  землище *** при граници и съседи имот № 306028 изостав. Тр. нас. на насл. на *** Й.,  306009 изостав.тр.нас на насл. на ***, имот № 001203 полски път на ****, имот № 001002 полски път на **** на стойност 480 лв,

                   2.Нива от 5,168 дк в м. „****” поземлен имот № 015018  по КВС на землище *** при граница и съседи  имот № 015017 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015019 нива на насл. на *** Й., имот № 001209 полски път на **** на стойност 2480,64 лв

Обща стойност на дела 2 960,64 лв

                   Дял трети включва :

1.Пасище, мера от 2,000 дк в м. „****”,  поземлен имот № 204134  по КВС на землище *** при граници и съседи : имот № 204133 пасище, мера на насл. на *** Й., имот № 204122 пасище, мера на М.Б., имот № 204123 пасище, мера на *** ***, имот № 000985 полски път на ****, имот № 204120 пасище, мера на ****  на стойност 300 лв

      2.Зел. Култура от 0,500 дк в м. „****”, поземлен имот № 206037 по КВС на землище **** при граници и съседи : имот № 206038 зел. култура на насл. на Д. Д., имот № 206022 зел. култура на Д.***, имот № 206023 зел. култура на ***, имот № 206036 зел. култура на насл. на Н.Х. и имот №  000122 полски път на ****  на стойност 250 лв,

3.Нива от 5,023 дк в м. „****”  поземлен имот № 015019   по КВС на землище *** при граници и съседи имот № 015018 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015020 нива на насл. на *** Й. и имот № 001209 полски път на ****- на стойност 411,04 лв.    

         Обща стойност на дела 2 961,04 лв

Дял четвърти включва :

1.Изоставено трайно насаждение от 1,600 дк в м. „****”, поземлен имот №  306028  по землище на **** при граници и съседи имот № 306027 из.тр. нас. на насл. на *** Й., имот № 306009 изостав.тр.нас. насл. на ***, имот № 306029 изост. тр.нас. на насл. на *** Й., имот № 001002 полски път на ****.

 на стойност 480 лв

2. Нива от 5,168 дк в м. „****” поземлен имот № 015020 по КВС на *** при граници и съседи : имот № 015019 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015021 нива на насл. на *** Й. и имот № 001209 полски път на **** на стойност 2 480, 64 лв.

Обща стойност на дела 2 960,64лв

Дял пети  включва :

1.Пасище, мера от 1,000 дк в м. „****” поземлен имот № 204116 по КВС на землище ***  при граници и съседи имот № 000146 полски път на ****, имот № 000159  из. тр. нас. на ****, имот № 204117 пасище, мера на насл. на *** Х., имот № 204115 пасище, мера на ***  на стойност 150 лв

2. Нива от 0,806 дк в м. „****” поземлен имот № 505 007 по КВС на землище *** при граници и съседи имот № 505006 нива на ****, имот № 505012 нива на **** имот № 505018 нива на ****, имот № 003049 полски път на **** на стойност 362,07 лв

3. Нива от 5,101 дк в м. „****” поземлен имот № 015021 по КВС на землище **** при граници и съседи : имот № 015020 нива на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015022 нива на насл. на Б.Й. и имот № 001209 полски път на **** на стойност 2 448,48лв.  Общо на стойност 2 961,18

ДЯЛ  шести  включва :

1. Изоставено трайно насаждение от 1,600 дк в м.”****” поземлен имот №  306029по КВС на землище *** при граници и съседи : имот № 306028 из. Тр.нас. на насл. на *** Х.Й., имот № 306009 из.тр.нас. на насл. на **** имот № 306021 пасище, мера на ****, имот № 306022 пасище, мера на **** и имот № 001002 полски път на **** на стойност 480 лв,                

2. Нива от 5,168 дк в м. „****” поземлен имот №015022  по КВС на землище *** при граници и съседи имот № 015021 на насл. на *** Й., имот № 015010 нива на ***, имот № 015015 нива на **** Х. имот № 015016 нива на Б.Б. и имот № 001209 полски път на **** на стойност 2 480,64 лв. Обща стойност на дела 2 960,64 лв 

ОСЪЖДА  С.П.Б. ЕГН **********, М.Д.Б. ЕГН **********, Б.Д.Б. ЕГН **********, К.К.Й. ЕГН **********, М.Ц.Й. ЕГН ********** и Ц.  Ц.Й. ЕГН ********** да заплатят на съделителя  Е.Н.Б. ЕГН ********** по 19,66 лв / всеки един от тях/ представляваща направени разноски по делото съобразно правата им.

ОСЪЖДА И.Д.С. ЕГН **********, В.Д.Х. ЕГН ********** и М.Д.Х. ЕГН ********** да заплатят на съделителя  Е.Н.Б. ЕГН ********** по 59 лв /всеки един от тях/  представляваща направени разноски по делото съобразно правата им.

ОСЪЖДА на осн. чл. 355 от ГПК съделителите да заплатят по сметка на ПлРС държавна такса както следва :  С.П.Б. ЕГН **********, М.Д.Б. ЕГН **********, Б.Д.Б. ЕГН **********, К.К.Й. ЕГН **********, М.Ц.Й. ЕГН ********** и Ц.  Ц.Й. ЕГН ********** по 50 лв, Е.Н.Б. ЕГН **********, И.Д.С. ЕГН **********, В.Д.Х. ЕГН ********** и М.Д.Х. ЕГН ********** по 118,43 лв.

След влизане в сила на решението, делото да бъде насрочено за теглене на жребие.

РЕШЕНИЕТО   може да се обжалва Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

        

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: