Р Е Ш Е Н И Е

 

        

 11.12.2014г., гр. Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в открито съдебно заседание на тринадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДИЛОВА

 

          При секретаря   Д.М. , като разгледа докладваното от съдия Дилова гр.д.№ 1353/2011г. по описа на ПлРС, за да се произнесе, намери за установено следното:

         Иск с правно основание чл.422, ал.1, вр.чл.415, ал.1 от ГПК, вр.чл.79, ал.1 от ЗЗД.

Производството по делото е образувано по подадена искова молба от   „Булленд инвестмънтс” АД със седалище и адрес на управление гр. София представлявано от В. *** против „Евро Си Комерс” ООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен, представлявано от ***, в която се твърди че между страните е сключен нотариално заверен договор за аренда на земеделска земя, по силата на чл.2 от който ищецът е предоставил под аренда на ответника общо 150, 627 дк ниви, като в чл. 7 на договора за стопанската 2009/2010г. страните са договорили арендно плащане в размер на 17 лв на дк.Твърди се, че на 15.05.208г. ищецът  в качеството  на арендодател и ответника в качеството на арендатор са подписали втори договор за аренда на зем. зем по силата на който ищецът е предоставил на ответника под аренда зем.земя- ниви с обща площ 187,481 дк, като в чл. 7 от договора са уговорили за стопанската 2009/2010г. арендно плащане в размер на 19 лв/ дк.Твърди се, че на 30.10.2008г. страните са сключили трети договор за аренда на зем. земя, по силата на който   ищецът е предоставил на ответника под аренда 156,393 дк зем земи срещу арендно плащане в размер на 24 лв на дк за стопанската 2009/2010г.На 14.04.2009г. между страните е сключен договор за аренда на 65,456 дк зем.земи срещу 20 лв дк арендно плащане за стопанската 2008/2009г. и увеличени от 20% за всяка следваща стопанска година или за стопанската 2009/2010г. арендното плащане е в размер на 24 лв.          На 14.04.2009г. между страните е сключен нотариално заверен договор за аренда на 373,124 дк зем. земи срещу арендно плащане в размер на20 лв на дк за стопанската 2008/2009г. увеличени от 20% за всяка следваща стопанска година или за стопанската 2009/2010г. арендното плащане е в размер на 24 лв.,  а за имоти № 58020, 060012,079009 и 107006 арендното плащане е в размер на 11 лв за дк за стопанската 2009/2010г. Твърди се, че с нотариална покана № 3905/19.11.2010г. на нотариус Д.*** , връчена на ответника на 30.11.2010г. „Булленд инвестмънтс” АДСИЦ е поканил ответното дружество в срок от три дни от получаването на поканата за доброволно изпълнение да заплати сумата от 19 508,57 лв, представляваща сбора  на дължимите арендни плащания за стопанската 2009/2010г. по петте отделни договора, в срок от три работни дни, считано от датата на получаване на поканата.  Твърди се, че по гр.№ 8758/2010г. на ПлРС е подадено искане за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ и е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Твърди се, че срешу заповедта за изпълнение е подадено възражение в срока по чл. 415 от ГП Моли съда да признае за установено, че  вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по ч. гр.д.№ 8758/2010г. по описа на ПлРС съществува, както и да му присъди направените по делото разноски.

         Ответникът, в срока на чл.131 от ГПК е представил писмен отговор, в която оспорва предявения иск.Твърди, че изпълнението на задължението за заплащане на арендна вноска е обусловено от изпълнението на задължението на арендодателя за предоставяне ползването на имотите описани в посочените договори за аренда. Твърди се, че с ответникът не е ползвал недвижимите имоти- зем. земи през цялата стопанска 2009/2010г. Моли съда да отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан.

         Съдът, като съобрази становищата на страните, на основание събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

         Видно от представеното по делото ч. гр.д.№ 8758/2010г. е, че срещу ответника е издадена заповед за изпълнение по силата на която длъжникът “ЕВРО СИ КОМЕРС” ООД, с ЕИК 114682569, с адрес на управление – гр. Плевен, ул.”Бъкстон” №5, офис №22, представлявано от ***, да заплати на кредитора Буленд инветстмънтс” – АДСИЦ, с БУЛСТАТ 131471738, гр. София, адрес на управление - район “Триадица”, бул. “Витоша” №56, ап.3, представлявано от В. *** ***, чрез пълномощник адв. В.И. от ПлАК, сума в размер на 19508,57 лв., представляваща главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата 20.12.2010 г. до окончателното й изплащане, както и сума в р-р на 1164,17 лв., представляваща направени по делото разноски. С определение на ПлОС разпореждането на съда в частта на незабавно изпълнение инкорпорирано в заповед № 6252/2010г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ  по чл. 417 от ГПК  е отменено и издадения изпълнителен лист е обезсилен.

         От представения по делото нотариално заверен договор за аренда е видно, че на 10.10.2007г. между „Булленд инвестмънт” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София и „Евро си комерс ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен е сключен договор за аренда на зем. земи находящи се в землището на с. Ленково общ.Гулянци,  по силата на който арендодателят- „Булленд инвестмънт” е предоставил на „Евро си комерс ” ООД  за временно ползване 150,627 дк. зем. земи за срок от 4 стопански години, считано от стопанската 2007/2008 г. до 2010/1011г. вкл., срещу заплащане на арендна вноска както следва : сумата от 13 лв на дк за стопанската 2007/2008г., сумата 15 лв на дк за стопанската 2008/2009г. , сумата 17 лв за стопанската 2009/2010г., и в размер на 19 лв за стопанската 2010/2011г. Съгласно договора дължимата рента следва да бъде заплатена по банков път в първия работен ден след изтичане на стопанската година, но не по-късно от 5 работни дни след изтичане на стопанската година.

От представения по делото нотариално заверен договор за аренда е видно, че на 15.05.2008г. между  Булленд инвестмънт” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София и „Евро си комерс ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен е сключен договор за аренда на зем. земи находящи се в землището на с. Ленково общ.Гулянци,  по силата на който арендодателят- „Булленд инвестмънт” е предоставил на „Евро си комерс ” ООД  за временно ползване 187, 481 дк. зем. земи за срок от 4 стопански години, считано от стопанската 2007/2008 г. до 2010/1011г. вкл., срещу заплащане на арендни вноски както следва : сумата от 15 лв на дк за стопанската 2007/2008г., сумата 17 лв на дк за стопанската 2008/2009г. , сумата 19 лв за стопанската 2009/2010г., и в размер на 21 лв за стопанската 2010/2011г. Съгласно договора дължимата рента следва да бъде заплатена по банков път в първия работен ден след изтичане на стопанската година, но не по-късно от 5 работни дни след изтичане на стопанската година.

От представения по делото нотариално заверен договор за аренда е видно, че на 30.10.2008г. между  Булленд инвестмънт” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София и „Евро си комерс ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен е сключен договор за аренда на зем. земи находящи се в землището на с. Ленково общ.Гулянци,  по силата на който арендодателят- „Булленд инвестмънт” е предоставил на „Евро си комерс ” ООД  за временно ползване 156,393 дк. зем. земи за срок от  5 стопански години, считано от стопанската 2008/2009 г. до 2012/1013г. вкл., срещу заплащане на арендни вноски както следва : сумата от 20 лв на дк за стопанската 2008/2009г. и увеличени от 20 % за всяка следваща стопанска година. Съгласно договора дължимата рента следва да бъде заплатена по банков път в първия работен ден след изтичане на стопанската година, но не по-късно от 5 работни дни след изтичане на стопанската година.

От представения по делото нотариално заверен договор за аренда е видно, че на 14.04.2009г. между  Булленд инвестмънт” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София и „Евро си комерс ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен е сключен договор за аренда на зем. земи находящи се в землището на с. Ленково общ.Гулянци,  по силата на който арендодателят- „Булленд инвестмънт” е предоставил на „Евро си комерс ” ООД  за временно ползване 65,459дк. зем. земи за срок от 5   стопански години, считано от стопанската 2008/2009 г. до 2012/1013г. вкл., срещу заплащане на арендни вноски както следва : сумата от 20 лв на дк за стопанската 2008/2009г. и увеличени от 20 % за всяка следваща стопанска година. Съгласно договора дължимата рента следва да бъде заплатена по банков път в първия работен ден след изтичане на стопанската година, но не по-късно от 5 работни дни след изтичане на стопанската година.

От представения по делото нотариално заверен договор за аренда е видно, че на 14.04.2009г. между  Булленд инвестмънт” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София и „Евро си комерс ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен е сключен договор за аренда на зем. земи находящи се в землището на с. Ленково общ.Гулянци,  по силата на който арендодателят- „Булленд инвестмънт” е предоставил на „Евро си комерс” ООД  за временно ползване373,124 дк. зем. земи за срок от 5   стопански години, считано от стопанската 2008/2009 г. до 2012/1013г. вкл., срещу заплащане на арендни вноски както следва : сумата от 20 лв на дк за стопанската 2008/2009г. и увеличени от 20 % за всяка следваща стопанска година, а за имоти № 58020, 060012, 079009 и 107006 арендното плащане е в размер на 10 лв за стопанската 2008/2009г. и увеличение с 1 лв за всяка следваща стопанска година. Съгласно договора дължимата рента следва да бъде заплатена по банков път в първия работен ден след изтичане на стопанската година, но не по-късно от 5 работни дни след изтичане на стопанската година.

От заключението на ВЛ Т. И. прието в съдебно заседание по делото е видно, че по договор от 10.10.2007г. за 150,627 дк арендното плащане за стопанската 2009/2010г. е в размер на 2560,66 лв., по договор от 15.05.2008г. за 187,481 дк арендното плащане за стопанската 2009/2010г. е в размер на 3 562,14 лв, по договор от 30.10.2008г. за 156,393 дк за стопанската 2009/2010г. арендното плащане е в размер на 3 753,43 лв, по договор от 14.04.2009г. да 65,456 дк арендното плащане за стопанската 2009/2010г. е в размер на 1570,94лв, по договор от 14.04.2009г. за 68,74 дк  арендното плащане е в размер на 756,14  лв, по договор от 14.04.2009г. за 304,384 лв арендното плащане е  на стойност 7 305,22 лв за стопанската 2009/2010г.ВЛ е установило, че посочените суми не са отразени в счетоводството на ищеца тъй като не е издадена данъчна фактура. Издадена е била проформа фактура №  00004/11.10.2010г. на стойност 19 508,57 лв издадена от Булленд инвестмъндс и получател „Евро си комерс” ООД  с основание  5договора за аренда, която не следва да се осчетоводява при страните по делото, тъй като не е данъчен документ. По смисъла на ЗДДС и З Счетоводството. ВЛ е установило, че ответникът също не е осчетоводил в своето счетоводство задължения по процесните договори за аренда и в заключение не са установени плащания  по процесните договори за аренда за стопанската 2009/2010г. от страна на ответника към ищеца.

В писмения отговор ответникът е възразил, че не дължи плащане по договорите за аренда, тъй като ищецът не е осигурил безпрепятственото ползване на имотите. Твърди се, че договорите за аренда са прекратени от ищеца с нотариална покана връчена на ответника на  21.04.2010г, от която дата дружеството ищец счита договорите за аренда за прекратени и прекратяването е вписано в службата по вписванията с на 22.06.2010г., поради което ответникът не дължи арендно възнаграждение за цялата стопанска 2009/2010г., а само до датата на прекратяване на договорите.

От представените справки от МЗ Разплащателна агенция е  видно, че имотите предмет на договорите за аренда за стопанската 2009/2010г. са регистрирани от  „Евро си комерс ” ООД, както и че „Евро си комерс” ООД е подала заявление за подпомагане до ОРА Плевен чрез ОСЗ Плевен .  Видно от приложеното дело № 16/2013г. по описа на ПлОС е, че предявения от „Евро си комерс” ООД гр.Плевен против  „Булленд инвестмънтс” АД СИЦ гр. София иск с правно основание чл. 79 ал.2 от ЗЗД вр. Чл. 82 от ЗЗД с петитум да бъде осъден ответника да заплати в полза на ищеца сумата 46 992,24 лв, от които 22805,90 лв като обезщетение за пропуснати ползи за нереализирана през стопанската 2009/2010г. чиста  печалба, формирана като разлика между приходите от реализацията на реколтата и разходите за добиването и в резултат на неизпълнение от страна на ответника на процесните договори за аренда на зем.земя и сумата от 24 186,34 лв като обезщетение за пропуснати от ищеца ползи – нереализирана през стопанската 2010/2011г. чиста печалба в резултат на неизпълнение от страна на ответника на договорите за аренда е отхвърлен като неоснователен и недоказан. Решението на ПлОС е оставено в сила с решение на ВтАС постановено по гр.д.№ 70/2014г.

Видно от приетата като доказателство по гр.д. № 605/2010г. по описа на НРС /стр30/, приложено към гр.д.№1353/2011г. по описа на ПлРС нотариална покана е, че „Булленд инвестмънт” е упражнил правото си да развали процесните договори за аренда поради неизпълнение, като е изпратил до ответника „Евро си комерс”ООД нотариална покана, с която уведомява ответника, ме договорите за аренда са развалени поради неизпълнение на задължение на ответника. Видно от приложената по делото разписка № 66 А /21.04.2010г. съставена от служител в кантората на нотариус Д.*** е, че на 21.04.2010г. на адреса на  дружеството е бил управителя, който е отказал да получи поканата, поради което е било залепено уведомление по чл. 47 от ГПК. Съдът намира, че нотариалната покана е била надлежно връчена на ответника  по реда на чл. 50 ал.4 вр. Чл. 47 ал.1 от ГПК, поради което процесните пет договора за аренда са прекратени на осн. Чл. 28 ал.1 изр. 1 от  ЗАЗ на 21.04.2010г.Видно от решаващите мотиви на ПлОС по дело № 70/2014г. е, че ответникът е лишен от фактическото ползване на имотите след 01.10.2010г.т.е. след края на стопанската 2009/2010г., следователно възражението че ищецът не е осигурил спокойното ползване на имотите до приключване на стопанската 2009/2010г. е неоснователно и недоказано.

Предявената искова претенция намира правното си основание в разпоредбите на чл. 422 във вр. с чл. 415 от ГПК, вр.чл.79, ал.1, вр.чл.99 ЗЗД.В настоящето производство, ищецът трябва да докаже факта, от който произтичат вземанията.  От представените доказателства се установява, че между страните са сключени пет договора за аренда по силата на които ищецът е предоставил на ответника за временно ползване собствените му земеделски земи находящи се в землището на с.Ленково общ. Гулянци срещу арендна вноска  дължима в първия работен ден след изтичане на стопанската година, но не по-късно от 5 работни дни след изтичането и. От заключението на ВЛ е видно, че размерът на дължимото плащане по посочените 5 договора за аренда за стопанската 2009/2010г. е 19 508,53 лв. От заключението на ВЛ е видно, че не са установени плащания по договорите за аренда за стопанската 2009/2010г., както и не са представени доказателства, че ответникът е изпълнил задължението си по представените по делото 5 броя договори за аренда за заплащане на арендни вноски в сроковете предвидени в договорите.  Съдът приема, че договорите за аренда са развалени, но ответникът е продължил да ползва имотите до края на стопанската 2009/2010г., поради което дължи плащане за цялата стопанска 2009/2010г. Поради изложеното съдът приема че предявеният иск с правно основание чл. 124 вр. чл.  422 от ГПК се явява изцяло основателен и следва да бъде уважен за сумата 19 508,57 лв., ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумата.

         С оглед изхода на спора ответникът следва да бъде осъден да заплати на осн. чл. 78 ал.1 от ГПК направените от ищеца разноски в исковото производство в размер на  1242,17 лв., както и сумата 1164,17 лв. представляваща направени разноски по ч. гр.д.№ 8758/2010г. по описа на ПлРС .

             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.124, ал.1 от ГПК вр. чл. 422 ал.1 от ГПК, че длъжникът “ЕВРО СИ КОМЕРС” ООД, с ЕИК 114682569, с адрес на управление – гр. Плевен, ул.”Бъкстон” №5, офис №22, представлявано от ***, дължи на кредитора Буленд инветстмънтс” – АДСИЦ, с БУЛСТАТ 131471738, гр. София, адрес на управление - район “Триадица”, бул. “Витоша” №56, ап.3, представлявано от В. *** ***, чрез пълномощник адв. В.И. от ПлАК, сумата в размер на 19508,57 лв., представляваща главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата 20.12.2010 г. до окончателното й изплащане, за която е издадена заповед за изпълнение по ч. гр.д.№ 8758/2010г. по описа на ПлРС.

 ОСЪЖДА на осн. чл. 78 ал.1 от ГПК ЕВРО СИ КОМЕРС” ООД, с ЕИК 114682569, с адрес на управление – гр. Плевен, ул.”Бъкстон” №5, офис №22, представлявано от ***  да заплати на ищеца Буленд инветстмънтс” – АДСИЦ, с БУЛСТАТ 131471738, гр. София, адрес на управление - район “Триадица”, бул. “Витоша” №56, ап.3, представлявано от В. *** ***  сумата от  1164,17 лв. представляваща направени разноски по ч. гр.д.№ 8758/2010г. по описа на ПлРС.

                  ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ЕВРО СИ КОМЕРС” ООД, с ЕИК 114682569, с адрес на управление – гр. Плевен, ул.”Бъкстон” №5, офис №22, представлявано от ***  да заплати на ищеца Буленд инветстмънтс” – АДСИЦ, с БУЛСТАТ 131471738, гр. София, адрес на управление - район “Триадица”, бул. “Витоша” №56, ап.3, представлявано от В. *** ***  сумата от  1242,17 лв представляваща направени разноски по делото.

решението подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

 

 

                                                            районен съдия: