Р Е Ш Е Н И Е

№……………........

гр.П., 9.02.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

П.СКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІ-ти гр.състав в публично съдебно заседание на четиринадесети януари две хиляди и единадесета  година  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдия Първанова гр.дело №1540 по описа за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Пред ПлРС е депозирана искова молба от М.Г.М.,***, ЕГН ********** против И.Г. ***, ЕГН **********, К.Г.Ц.,***, ЕГН ********** и Д.П.Ц.,***, ЕГН ********** за обявяване за окончателен на предварителен договор от 21.03.2000г за продажба на недвижим имот: НЕРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ–ОВОЩНА ГРАДИНА, находящ се в м.”Момин геран” в землището на гр.П., с площ от 760 кв.м., съставляващ масив 1, № 521, парцел 34 по плана за земеразделяне на гр.П., а след приемане на кадастралния план на гр.П., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.383.41, по кадастралната карта на гр.П., одобрена със Заповед РД-18-71/06.06.2008 г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в гр.П., м.”Момин геран”, с площ от 867 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градина, пета категория, при съседи: 56722.383.52; 56722.383.34; 56722.383.35; 56722.383.40 и 56722.383.51.Ищецът твърди, че е заплатил на Г.Т.Г., наследодател на ответниците И.Г.Я. и К.Г.Ц., сумата от 400.00лв. при подписване на договора.Твърди още, че след закупуването на имота, ответниците И.Г.Я. и К.Г.Ц. са отказали да му го прехвърлят с окончателен договор и на 05.06.2009г.  са извършили извънсъдебна делба със своята майка –Д.М.Г. на която са й заплатили  парично уравнение на дела. Сочи се, че на 17.06.2009 г., с нотариален акт № 91, т.ІІ, рег.№ 2390, н.д.№ 192/2009 г. на Нотариус Р.И. с рег.№ 083 на НК, ответницата К.Г.Ц. е дарила на дъщеря си Д.П.Ц. своята част от процесния имот.Моли съда на основание чл.19, ал.3 от ГПК да обяви за окончателен  предварителен договор от 19.03.2000г. спрямо И.Г.Я. и К.Г.Ц., като наследници на продавача по предварителния договор Г.Т.Г., при което  се съобрази трансформирането на имота в два самостоятелни отделни имота.Претендира присъждане на направените по делото разноски.

         Ответниците по делото ангажират становище, че наследодателят им не е сключвал предварителен договор на 21.03.2000г, че не е подписвал такъв договор с такова съдържание.Сочат доводи, че предварителният договор е нищожен, тъй като има невъзможен предмет.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, обсъди доводите и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

         Видно от представено по делото ксерокопие от предварителен договор да покупко-продажба от 21.03.2000г. е, че в него е посочено, че Г.Т.Г. се е задължил да прехвърли на М.Г.М. собствеността върху недвижим имот-овощна градина, находяща се в м.”Момин геран”, землището на гр.П., с площ от 760кв.м., съставляващ масив1, №521, парцел 34 по плана за земеразделяне на гр.П..

         От представен по делото договор за доброволна делба на наследствен недвижим имот от 5.06.2009г се установява, че извършена делба на процесния имот между К.Г.Ц. и И.Г.Я., а от представен по делото договор за дарение, отразен в НА №91, том ІІ, рег.№2390, н.д.№192 от 2009г.  се установява, че К.Г.Ц. е дарила на  дъщеря си Д.П.Ц. недвижим имот-поземлен имот с идентификатор 56722.383.41, по кадастралната карта на гр.П., одобрена със Заповед РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в гр.П., м.”Момин геран”, с площ от 867 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градина, пета категория, при съседи:56722.383.52; 56722.383.34; 56722.383.35; 56722.383.40 и 56722.383.51.

         От представено по делото решение №1106/8.06.2010г., постановено по гр.д.№7175/2009г. по описа на ПлРС, оставено в сила от ОС-П., се установява, че е отхвърлен като неоснователен предявен от М.Г.М. против К.Г.Ц. и Д.П.Ц. иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване на недействителен спрямо М.Г.М. на договор за дарение на недвижим имот, обективиран в НА №91, том ІІ, рег.№2390, н.д.№192/2009г., като в мотивите на решението е посочено, че от изслушаната съдебно-графическа експертиза е установено, че подписът в предварителния договор от 21.03.2000г не е на Г.Г..

С оглед на обсъдените доказателства съдът намира от правна страна следното:

          Съгласно чл.362, ал.1 от ГПК и чл.363 от ГПК, когато се касае за прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот, съдът проверява дали са налице предпоставките за прехвърляне собствеността по нотариален ред, включително дали отчуждителят е собственик на имота.От обсъдените по-горе доказателства–договор за дарение, както и съдебно решение, с което е отхвърлен иск по чл.135 от ЗЗД, се установява, че ответницата по делото К.Г.Ц. е прехвърлила на дъщеря си Д.П.Ц. собствения си недвижим имот, като сделката не е обявена за недействителна по отношение на ищеца.Освен това в производството по гр.д.№7175/2009г. по описа на ПлРС е установено, че наследодателят на ответниците не е подписвал предварителен договор, поради което съдът счита, че макар и мотивите на обсъденото по-горе съдебно решение да нямат задължителна сила, то следва да се отчетат при постановяване на настоящето решение, тъй като се установява, че няма действителен  сключен предварителен договор, който да съдържа волеизявление на наследодателя на ответниците.Поради изложените съображения съдът счита,  че исковата претенция с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД във вр. с чл.362 от ГПК за обявяване на окончателен на предварителен  договор за покупко-продажба от 21.03.2000г. следва да бъде отхвърлена като неоснователна  недоказана.

С  оглед изхода на спора и на основание чл.78, ал.3 от ГПК следва да бъде осъден ищеца да заплати на ответниците И.Г.Я. и Д.Ц. направените по делото разноски за адвокатсок възнаграждение  в размер на 100лв.

 

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ  КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН  иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД във вр. с чл.362, ал.1 от ГПК, предявен от М.Г.М.,***, ЕГН ********** против И.Г. ***, ЕГН **********, К.Г.Ц.,***, ЕГН ********** и Д.П.Ц.,***, ЕГН ********** за обявяване за окончателен на предварителен договор от 21.03.2000г за продажба на недвижим имот: НЕРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ–ОВОЩНА ГРАДИНА, находящ се в м.”Момин геран” в землището на гр.П., с площ от 760 кв.м., съставляващ масив 1, № 521, парцел 34 по плана за земеразделяне на гр.П., а след приемане на кадастралния план на гр.П., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.383.41, по кадастралната карта на гр.П., одобрена със Заповед РД-18-71/06.06.2008 г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в гр.П., м.”Момин геран”, с площ от 867 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градина, пета категория, при съседи: 56722.383.52; 56722.383.34; 56722.383.35; 56722.383.40 и 56722.383.51.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК М.Г.М.,***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на И.Г. ***, ЕГН ********** и Д.П.Ц.,***, ЕГН ********** сумата от 100.00лв. за разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщението до страните, че същото е обявено пред П.ски окръжен съд.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: