Р Е Ш Е Н И Е

№……………….

гр. Плевен, 17.02.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІ-ти граждански състав, в публично съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

 

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдията  Първанова гр.дело №1449 по описа за 2010година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на  “ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ЕООД-ПЛЕВЕН, с адрес на управление-ул.”Кичево” №4, представлявано от управителя-****, чрез адв.Е.Й. против ЕТ“БИСЕР-БИСЕР АТАНАСОВ”-гр.В.Т., с адрес на управление ул.”Г.Семинаров” №1, вх.Г, ет.1  по искови претенции с правно основание чл.232, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД за неизплатен наем и консумативи.Твърди се,  че между страните е бил сключен договор за наем на 3.01.2009г за ползване на работно място в Център за продажба на билети, находящ се в гр.Плевен, ул.”Дойран” №43, като е уговорен месечен наем в размер на 360лв и наемателят се е задължил да заплаща консумативите.Твърди се, че ответникът дължи наем в размер на 1350лв. за периода м.август 2009г до 15.12.2009г и консумативни разходи 494.19лв. за периода м.юли 2009г до м.ноември 2009г и ДДС върху двете суми в размер на 368.84лв., като от тази сума е приспадната сумата от 400лв.-депозит, внесен при сключване на договора.Претендира присъждане на направените по делото разноски.

         Ответникът  по делото-“БИСЕР-БИСЕР АТАНАСОВ”-гр.В.Т., с адрес на управление ул.”Г.Семинаров” №1, вх.Г, ет.1, не е ангажирал становище по исковите претенции.

         Съдът, като прецени доказателствата по делото, взе предвид доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:

         От представения по делото за наем от 3.01.2009г се установява, че “Тролейбусен транспорт”ЕООД, като наемател е предоставило за временно и възмездно ползване на ЕТ”Бисер-Бисер Атанасов”-В.Търново, като наемател, място в помещение с обща площ от 128кв.м., находящо се в гр.Плевен, ул.”Дойран” №43, като е уговорен наем в размер на 360лв. с ДДС, който да се заплаща авансово до 15число на текущия месец.В т.10 и 11 от договора е уговорено, че консумативните разходи за отопление, ел.енергия, вода, телефон и охрана ще де заплащат от наемателя на наемодателя в размер на 1/10 от общите разходи за помещението, в тридневен срок след представяне на фактура за дължимата сума.

         По делото са представени фактура №977/12.08.2009г. за сумата от 478.55лв., №1014/11.09.2009г. за сумата от 477.94лв., №1035/8.10.2009г за сумата от 479.06лв., №1064/13.11.2009г. за сумата от 479.42лв., №1090/9.12.2009г за сумата от 298.06лв., издадени от ищцовото дружество за задължения на наемателя за наем и консумативни разходи за периода м.август 2009 до м декември 2009г.

         От ангажираните по делото свидетелски показания, чрез разпит на свидетелката  ****, се установява, че същата дава показания, че между страните по делото са налице договорни отношения за ползване на едно работно място в офиса на дружеството на ул.”Дойран” №41 , като до края на м.декември 2009г ответникът е ползвал същото.Дава показания, че са издавани фактури за дължимите консумативни разходи, както е уговорено в договора, че са проведени разговори с представител на ответника относно задълженията за потвърждаване на салдата по сметките.

         С оглед на обсъдените доказателства съдът намира от правна страна следното:

         По исковите претенции с правно основание чл.232, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл.79, ал.1 о ЗЗД.

         От обсъдените по-горе писмени доказателства се установи, че между страните са налице договорни отношения по договор за наем, сключен на 3.01.2009г.По делото се установи от ангажираните свидетелски показания, че наемателят е ползвал частта от недвижимия имот до м.декември 2009г., което е довело до възникването на задължението на наемателя да  заплаща наемна цена и консумативни разходи.Твърдението, че не е заплатена наемната цена и консумативни разходи представляват отрицателен факт, като тежестта на доказване, че са заплатени дължимите суми е на ответника по делото.От обсъдените по-горе договор за наем и фактури се установи размерът на задължението на наемна цена -1620лв. с ДДС за периода м.август 2009г. до 15.12.2009г и консумативни разходи за ел.енергия, охрана, ТЕЦ за периода м.август 2009 до 15.12.2009г. в размер на 593.03лв.,  които са изчислени на база 1/10 от общите разходи за целия имот.Ответникът  по делото не представи доказателства, че  е заплатил  същите, поради което следва да се приеме, че ги дължи.Следва да се отчете и приспадне посочената от ищеца сума от 400лв. от дължимата сума за наем, която е предварително внесен депозит от наемателя, поради което дължимата наемна цена се явява в размер на 1220лв.С оглед гореизложеното съдът намира, че исковите претенции с правно основание чл.232, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД се явяват основателни и доказани, като следва да бъде осъден ответника-наемател да заплати наемна цена за периода наемна цена-1220лв. с ДДС за периода м.август 2009г. до 15.12.2009г и консумативни разходи за ел.енергия, охрана, ТЕЦ за периода м.август 2009 до 15.12.2009г. в размер на 593.03лв, ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на подаване на исковата молба-2.03.2010г. до окончателното изплащане на сумите.

         При този изход на процеса и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъдат осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер 72.52лв. за държавна такса и сумата от 220.00лв. за разноски за адвокатско възнаграждение.

         Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

         ОСЪЖДА ЕТ“БИСЕР-БИСЕР АТАНАСОВ”-гр.В.Т., с адрес на управление ул.”Г.Семинаров” №1, вх.Г, ет.1, ДА ЗАПЛАТИ на “ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ЕООД-ПЛЕВЕН, с адрес на управление-ул.”Кичево” №4, представлявано от управителя-**** наемна цена за периода наемна цена-1220лв. с ДДС за периода м.август 2009г. до 15.12.2009г и консумативни разходи за ел.енергия, охрана, ТЕЦ за периода м.август 2009г. до 15.12.2009г. в размер на 593.03лв по договор за наем от 3.01.2009г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на подаване на исковата молба-2.03.2010г. до окончателното изплащане на сумите.

         ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ЕТ“БИСЕР-БИСЕР АТАНАСОВ”-гр.В.Т. /с  горепосочен адрес на управление/ ДА ЗАПЛАТИ на “ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ЕООД-ПЛЕВЕН / с горепосочен адрес на управление/ сумата от 72.52лв. за разноски за държавна такса и сумата от 220.00лв. за разноски за адвокатско възнаграждение.

         Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Плевенска окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: