ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VIII - наказателен състав в закрито заседание на 16.02. две хиляди и петнадесета година и в състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ПОПОВ

Изслуша докладваното от съдията ПОПОВ ЧНД дело № 307 по описа за 2016 г. на Плевенски районен съд и на основание данните по делото и закона констатира следното:

Първоинстанционният съд е сезиран с жалба по реда на чл. 243 ал. 3 от НПК от М.С., против постановление на Районна прокуратура - гр. Плевен от 26.01.2016г, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 2531/2015г. по описа на РП-Плевен, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 330 ал. от НК. В жалбата се изразява становище за незаконосъобразност на така посоченото по горе постановление на наблюдаващият прокурор.

СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становището на страните, приема за установено следното :

Жалбата е подадена в срок, поради което е допустима, но е неоснователна.

Видно от материалите досъдебно производство № 2531/2015г. по описа на РП-Плевен е, че са извършени своевременно и адекватно необходимите процесуално-следствени действия след момента на извършване на деянието от страна на разследващите органи, вследствие на което към настоящият момент, според съда не е възможно събирането на такива, които да доведат до изготвяне на обвинение срещу което и да е лице, тъй като към настоящият момент от събраните по делото доказателства не може да се направи обоснован извод за извършено престъпление от когото и да било. Не може и не следва да се задължава от съда прокурора да внася обвинение срещу лице, за което самият прокурор счита, че липсват достатъчно доказателства за повдигане на обвинение и да се образува съдебен процес, който от събраните до момента доказателства може да завърши единствено с оправдателна присъда. В тази връзка е правилен и законосъобразен крайният извод на прокурора за необходимост от прекратяване на наказателното производство, поради липса на престъпление. Доводите на жалбоподателя, че постановлението е незаконосъобразно, според съда са неоснователни, и не се подкрепят се от събраните доказателства. Представителят на РП-Плевен обстойно и подробно се е спрял на доказателствата по делото и липсата на възможност за изготвяне на ОА. Изводите му се споделят напълно от настоящия състав. В хода на разследването са разпитани множество свидетели. От заключението на пожаро-техническата експертиза е видно, че най-вероятната причина за възникване на пожара е техническа неизправност, липсват данни за умишлен палеж. Видно от събраните до момента доказателства, единственият възможен извод е за липса на извършено престъпление.

Ето защо, според съда, законосъобразно представителят на РП- Плевен е счел, че следва да се прекрати наказателното производство, поради което следва да се потвърди изцяло постановление от постановление на Районна прокуратура - гр. Плевен от 26.01.2016г, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 2531/2015г. по описа на РП-Плевен, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 330 ал. от НК.

Въз основа на изложеното и на основание чл.243 ал.5 от НПК,

Съдът

 

ОПРЕДЕЛ И:

 

Потвърждава постановление на Районна прокуратура - rp. Плевен от 26.01.2016г, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 2531/2015г. по описа на РП-Плевен, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 330 ал. от НК.

Определението подлежи на жалба и протест в седемдневен срок от получаването на съобщението от страните пред ПлОС.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на Районна прокуратура - Плевен и М.С..

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: