ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                             Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                              ХІ-ти наказателен състав

 

На трети февруари  през                          две хиляди и шестнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НАЧЕВА

                                    

Секретар Т.Г.

И прокурора ………..

Сложи за разглеждане докладваното от съдия НАЧЕВА

АНД № 15 по описа за 2016 година.

 

         На именното повикване в 10:00 часа се явиха: 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАНИЯТ Х.Т.З., редовно призован, не се явява.

ЖАЛПОДАТЕЛЯТ ** Т.З., уведомен  в предходно заседание, не се явява.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗВАЩИЯТ ТД на НАП – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис – гр. ПЛЕВЕН, уведомена в предходно съдебно заседание, представлява се от юрк. ***  с пълномощно от днес.

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ Б.Г.Т., уведомен в предходно съдебно заседание, явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ Ю.Г.Г., уведомена в предходно съдебно заседание, явява се лично

СВИДЕТЕЛЯТ С.Н.Г., уведомена в предходно съдебно заседание, явява се лично

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ЮРК. *** – Уважаема госпожо съдия, моля да се даде ход на делото, тъй като имам становище по отношение на жалбата.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за давене ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА жалбата на ** Т.З. ***-F175603/04.11.2015 г., на Директор на Офис - Плевен в  ТД на НАП – Велико Търново.

ЮРК. *** - Считам жалбата, за недопустима, тъй като е подадена от лице което няма а представителна вляст спрямо на санкционираното лице, поради коте моля да се прекрати. В конкретния случай е търсена адмистративнонаказателна отговорност на управителя на юридическото лице, а именно Х.Т.З., жалбата е подадена от ** Т.З., който няма качество на представител спрямо санкционираното лице Х.Т.З..

Като изслуша становището на процесуалният представител на административнонаказващия орган съдът констатира следното:

Жалбата срещу наказателно постановление № 169709-F175603/04.11.2015 г., на Директора на Офис - Плевен при ТД на НАП – Велико Търново е депозирана от ** Т.З. с ЕГН **********. Същият видно от приложената на л. 5 разписка е получил НП цитирано по-горе на 18.12.2015 г. Видно от самото НП същото е издадено по отношение на друго лице, а именно на Х.Т.З.. Пак видно от НП същото е издадено на Х.Т.З. в качеството на физическо лице, а не като управител на юридическо такова. По делото липсва приложено пълномощно за депозиране на жалба от друго лице от името на Х.Т.З., което да го представлява, а същият /** Т.З., като брат на Х.Т.З./ е извън кръга от лицата по чл. 91 ал. 2 от НПК с оглед прилагане на НПК субсидиарно на основание чл. 84 от ЗАНН. С оглед на това съдът намира, че не само че не е валидно цитиран от лице което има правен интерес, но и самото НП не е връчено надлежно на лицето което е вписано в него като административнонаказано. Поради тези съображения съдът намира, че следва да прекрати съдебното производство, а не да прекрати наказателното и да остави жалбата без разглеждане и след като прекрати съдебното производство следва да изпрати административнонаказателната преписка на административнонаказващият орган, който да връчи надлежно НП на лицето което е вписал като административнонаказан - Х.Т.З..

По изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 15/2016 г. по описа на Районен съд – Плевен.

ВРЪЩА административнонаказателна преписка на административнонаказващият орган за надлежно връчване на наказателно постановление № 169709-F175603/04.11.2015 г., на подписания Директор  Офис /дирекция/ за обслужване - Плевен при  ТД на НАП – Велико Търново на Х.Т.З. с ЕГН **********.

Определението не подлежи на обжалване.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10:04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: