О   П   Р  Е   Д   Е  Л   Е   Н   И   Е

               

                               гр.ПЛЕВЕН, 10.04.2013 год.

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, девети наказателен състав, в закрито заседание на десети април, две хиляди и тринадесета година, в състав :

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : Н. РАЙКОВА

 

при участието на секретаря ***, като изслуша докладваното от съдията ЧНД №825 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази :

 

          Производство с правно основание чл.243 от НПК.

          С постановление от 07.02.2012 год. *** – Прокурор в РП-гр.Плевен е прекратил наказателното производство по досъдебно производство №Д-2095/2011 год. по описа на РП-гр.Плевен, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”а” от НК.

          Недоволна от това постановление останала жалбоподателката Н.П.Т. ***, която няма претенции за физически увреждания спрямо водача на товарен автомобил *** ДК№*** с авторемарке рег.№В 11 27 ЕК, собственост на “***, управляван от Ц.И.Д.. Претенцията й е единствено към неговия застраховател за смачкания автомобил “***” с ДК №***.

          Съдът като се запозна с приложените по досъдебно производство №Д-2095/2011 год. по описа на РП-гр.Плевен материали и обсъди доводите на жалбоподателката, приема, че жалбата е подадена в преклузивният срок по чл.243, ал.3 от НПК, предвид факта, че прекратителното постановление е връчено на Н.Т. по пощата с известие за доставяне на 03.04.2013 год., а жалбата е подадена чрез РП-гр.Плевен до РС-гр.Плевен на същата дата - 03.04.2013 год.

           Предвид компетентността на съда в настоящото производство, а именно да извърши пълна проверка на обжалвания акт за неговата законосъобразност и обоснованост, след запознаване с всички материали по досъдебно производство №Д-2095/2011 год. по описа на РП-гр.Плевен, съдът приема следното :

          Съдебният контрол върху досъдебното производство в хипотезата на чл.243 от НПК е всеобхватен – съдът следва да прецени, както доказателствената стойност на събраните доказателства, така и дали са събрани по надлежния ред, съответно спазени ли са всички принципи на процеса, включително и охранени правата на участниците в процеса в тази фаза на наказателното производство.     

          В конкретният казус наказателното производство е образувано срещу неизвестен извършител за това, че на 31.08.2011 год. на пътен участък между ***-*** при управление на МПС нарушил правилата за движение и при станалото ПТП между т.а.*** ДК№ *** с авторемарке рег.№***, собственост на  “***, управляван от Ц.И.Д., л.а. “***” с ДК№ ***, собственост на Н.П.Т., управляван от П.Г.П. и комбайн клас *** с ДК №***, собственост на К.Г.Д. и управляван от баща му Г.К.Д., по непредпазливост причинил значителни имуществени щети на трите МПС – престъпление по чл.343, ал.1, б.”а” от НК.

          В хода на проведеното разследване е установена следната фактическа обстановка : На 31.08.2011 год. около 20.15 часа Г.К.Д. се прибирал с комбайна си от земеделски блок към дома си в ***, управлявайки го по главен път в отсечката града и ***. Тъй като машината е извънгабаритна, той отбил и спрял към банкета, за да се размине с движещ се в насрещното пътно платно ТИР. Големият камион бил видян и от П.П., който спрял автомобила си зад комбайна в изчакване разминаването си в насрещния ТИР. Междувременно зад спрените МПС-та се приближавал с камиона си и Ц.Д., който след разминаването си с ТИР-а предприел ***евра “изпреварване” на автомобилите на Д. и П.. В този момент и П. се изнесъл, за да изпревари комбайна, в резултат на което автомобила му бил блъснат от този на Д., а при последвалото им завъртане бил ударен и комбайна.

          Видно от експертното заключение по съдебно-автотехническата експертиза на в.л.инж.В.П. пътната отсечка в района на станалото ПТП не била обозначена с пътни знаци, а платното било с ширина 6,30 м, за двупосочно движение, в мястото на произшествието с прекъсната линия от надлъжната пътна маркировка. Банкетите на нивото на платното били необработени, затревени и непроходими.

          В хода на проведеното разследване са разпитани свидетели-очевидци, между които и Г.К.Д., който заявява, че ясно е възприел в огледалото за задно виждане товарния автомобил на Д., който след като се разминал с насрещния ТИР, продължил изпреварвайки и комбайна му и той останал на мястото в изчакване на ***еврата му, но в този момент и водача на лекия автомобил “***” започнал да се изнася към насрещното платно и въпреки употребените спирачки от товарния автомобил последвал удар между трите МПС и увреждането им.

          Показания е дал и св.П.П., който пояснява, че по това време се смрачавало, нямало видимост и всички автомобили се движили на светлини, но комбайна бил без такава, нито обозначен като извънгабаритен. Спрял на необозначено място и единствено при бързата му реакция след като внезапно го видял в тъмното и ударил спирачки спрял на 5 метра зад него. Поради тази причина се усъмнил, че приближаващият го отзад товарен автомобил ще забележи автомобила му и комбайна и ще има възможност да спре като него и за да не бъде сплескан между двете тежки машини, непосредствено след разминаване с ТИР-а, предприел с подаден мигач изпреварването на комбайна, но погрешно бил преценил отстоянието си до изпреварващия ги вече товарен автомобил и възможностите на автомобила си, поради което последвал сблъсък между трите МПС.

          Н.Т. като собственик на ударената кола в показанията си посочила, че няма имуществена претенция спрямо участниците в ПТП.

          Процесуалният представител на “***, като собственик на ударената товарна кола *** с ремарке в показанията си посочва, че нямат имуществени претенции спрямо останалите участници в ПТП.

          К. Д. като собственик на комбайна въпреки изискването на вещото лице да разглоби устройството за раздробяване на сламата “***”, за да се направи дефектовка и оценка на щетите при претенции за причинени такива, към м.февруари 2012 год. не било разглобено устройството според показанията на Г.К.Д. и не били предявени искове на нанесени им щети на значителна стойност, което да обуслови съставомерността на деянието по чл.343, ал.1, б.”а” от НК.

          Съобразявайки доказателствата и доказателствените средства, както и експертното заключение, наблюдаващият прокурор е приел, че и тримата водачи при станалото ПТП са допринесли с несъобразените си с конкретната пътна обстановка действия за настъпилия противоправен резултат относно причинените увреждания на управляваните от тях МПС-та, но при липсата на изрично предявени претенции за конкретна вина и най-вече относно размера на щетите – значителни, съобразно представени от тях документи и неизготвена експертиза за щетите при изричното им волеизявление за липса на подобни претенции към останалите участници в станалото ПТП, няма осъществен от когото и да било от тях престъпен състав на чл.343, ал.1, б.”а” от НК.

          Настоящият съдебен състав приема, че постановлението на РП-гр.Плевен, с което е прекратено    наказателното производство по досъдебно производство №Д-2095/2011 год. по описа на РП-гр.Плевен, провеждано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”а” от НК, е законосъобразно и обосновано. Същото е издадено при преценка на всички доказателства при извършеното и проведено разследване, в съответствие с разпоредбите на процесуалния закон за обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. Право на прокурора е да прекрати наказателното производство в два лимитивно посочени в НПК случая : 1/.когато установеното деяние не съдържа признаците на престъпление; 2/.когато във връзка с обстоятелствата по чл.102, т.1 от НПК обвинението не е доказано. В обжалваното постановление на РП-гр.Плевен като основание за прекратяване на наказателното производство се сочи текста на чл.24, ал.1, т.1 от НПК. За да се прекрати наказателното производство поради това, че деянието не съдържа признаците на престъпление не е необходимо само и единствено деянието да не съдържа признаци на престъплението, за което е повдигнато обвинение, респективно образувано наказателното производство, а това деяние изобщо да не съдържа признаците на нито едно предвидено в специалната част на НК престъпление. В тази насока РП-гр.Плевен с постановлението за прекратяване на наказателното производство законосъобразно и правилно е приела, че не е осъществен от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343, ал.1, б.”а” от НК, тъй като нито един от участниците в ПТП не е предявил претенции за конкретна вина и най-вече относно размера на щетите, за да се изготви и експертиза, която да изчисли точният им размер.

          Доказателства са налице, най-вече, че за станалия инцидент са допринесли и тримата водачи на МПС, които не са съобразили конкретната пътна обстановка и с действията си са способствали за настъпване на противоправния резултат. В този смисъл съдът намира претенцията на жалбоподателката за изцяло неоснователна, тъй като  в нея Н.Т. отново, както и в досъдебното производство е изтъкнала, че няма никакви претенции за физически увреждания спрямо водача на товарен автомобил *** ДК№В 2593КА, управляван от Ц.И.Д.. Единствената й претенция е към неговия застраховател, която обаче е предмет на друго дело от гражданско правен характер, но не и на настоящото наказателно производство по чл.243 от НПК.

          Водим от тези съображения и на основание чл.243, ал.5, т.1 от НПК, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА постановление от 07.02.2012 год. на РП-гр.Плевен, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство №Д-2095/2011 год. по описа на РП-гр.Плевен, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.”а” от НК.

          Определението може да се обжалва и протестира пред ОС-гр.Плевен в 7-мо дневен срок от съобщаването му, на основание чл.243, ал.6 от НПК.

         

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :