РЕШЕНИЕ

 

№ ………..

гр.Плевен, 22.05.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публичното съдебно заседание на девети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

 

При секретаря З.П., като разгледа докладваното от съдията Кирилов НАХД № 814 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.59 от ЗАНН.

 

         Постъпила е жалба от „СВЕТЛИННИ РЕКЛАМИ-НЕОН” ООД, представлявано от П.П.Г. - управител  срещу НП №41095-0075992/04.03.2013г., издадено от Директора на офис на НАП гр. Плевен при ТД на НАП гр. Велико Търново, с което на дружеството са наложени 14 броя  имуществени санкции в размер всяка една по  500 лева на основание чл. 179 от ЗДДС.

В съдебно заседание жалбоподателя редовно призован не се явява лично. Представлява се от адвокат *** от ПАК. Упълномощеният защитник поддържа жалбата. Моли съда да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно.

         Ответникът по жалбата – ТД на НАП- офис Плевен при ТД на НАП- В. Търново редовно призован, представлява се от юрк. ***. Пледира наказателното постановление  да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         Съдът, като прецени доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид доводите на жалбоподателя, констатира следното:

         Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и от лице, имащо правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

         Разгледана по същество жалбата е основателна.

         Съдът, счита за установено следното от фактическа страна:

         Дружеството „Светлинни реклами- НЕОН“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202054900 е учредено през май месец 2012г., като целия му капитал от 737000,00 лв. представлявала непарична вноска с вносител  ЕТ „Г. -65- Красимир Г.“ с ЕИК по БУЛСТАТ 114048554. На 30.11.2012г. дружеството е подало Заявление за регистрация по ЗДДС вх. № 153911200026706/30.11.12г. с правно основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. В хода на проверката относно регистрацията органите на ТД на НАП гр. В. Търново- офис Плевен установили, че е следвало още през месец май да бъде направена задължителна регистрация на правно основание чл. 132 от ЗДДС, за което е  съставен АУАН- 0065122 от 13.12.2012г., а в последствие НП- 32246-0065122/09.01.2013г. с правно основание чл. 178 от ЗДДС.

           С акт за регистрация по ЗДДС № 150421000022540/13.12.2012г. дружеството било регистрирано по ЗДДС на основание чл. 132, ал. 1 от същият закон. На 15.12.2012г. била отправена покана към жалбоподателя, с която се е изискало в 7- дневен срок да подаде справки- декларации по ЗДДС за месеците май - ноември 2012г. в салона на ТД на  НАП. На 18.12.2012г. непосредствено след внасяне на изисканите справки - декларации бил им съставен АУАН № 0075992/18.12.2012г. за нарушение на чл.125, ал.1 и чл.125, ал.3 от ЗДДС - за неподадени справки- декларации и отчетни регистри към тях за посочените по- горе месеци. В последствие било издадено НП № 41095-0075992/04.03.2013г., с което на дружеството са наложени 14 бр. имуществени санкции от по 500 лв.

           Изложената фактическа обстановка се изведе, като безспорно установена, в хода на съдебното производство, за което съдът изцяло кредитира показанията на разпитаните свидетели – М.В.К., В.В.Ц., считайки ги обективни, непротиворечиви и правдиво звучащи, същите взаимно се допълват, кореспондиращи са и с писмените доказателствени източници, приети по делото.

          При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

          Между страните няма спор, че  жалбоподателят не е подал справка-декларация по ЗДДС за данъчния период м. Май - ноември 2012 год. Спорът между тях се свежда до това бил ли е регистриран жалбоподателят по ЗДДС към съответния данъчен период, респективно – към момента на извършване на  нарушението съществувало ли е за жалбоподателя задължение да подаде процесната справка-декларация в ТД на НАП, неизпълнението на което задължение да обуслови санкционирането му с обжалваното НП.

            По същество разпоредбата на чл.125, ал.1 от ЗДДС предвижда, че за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, с изключение на случаите по чл.157 от ЗДДС. Според чл.125, ал.5 от ЗДДС декларациите по ал.1 и 2 на същата разпоредба и отчетните регистри по ал.3 се подават до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.

            Санкционната норма на чл.179, ал.1 от ЗДДС предвижда, че регистрирано по този закон лице, което като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл.125, ал.1, декларацията по чл.125, ал.2, отчетните регистри по чл.124, декларацията по чл.157, ал.2 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.

             В случая жалбоподателят е бил регистриран по ЗДДС с акт за регистрация по ЗДДС № 150421000022540 от 13.12.2012 год., връчен му на 15.12.2012 год., т.е. към процесния данъчен период, жалбоподателят не е бил регистрирано по ЗДДС лице, поради което отговорността му по чл.179 във връзка с чл.125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС за данъчния период м. май- ноември 2012 год. не може да бъде ангажирана на легитимно основание.

            Вярно е, че регистрацията на жалбоподателя по ЗДДС е била извършена на основание чл.132, ал.1, във връзка с чл.10, ал.1 от ЗДДС – жалбоподателят е новоучредено търговско дружество, чийто капитал е бил образуван чрез внесена непарична вноска от регистрирано по ЗДДС лице – ЕТ „ Георги-65-Красимир Г.”, поради което съгласно чл.132, ал.3 от ЗДДС за дата на регистрацията му по ЗДДС следва да се приеме датата на вписване на обстоятелството по чл.10 от ЗДДС в търговския регистър, т.е. 07.05.2012 год. според приетите писмени доказателства по делото. Разпоредбата на чл.132, ал.3 от ЗДДС обаче, с която се придава обратно действие на датата на регистрацията по ЗДДС, има отношение към определянето на данъчните задължения на регистрираното лице към един изминал вече период с цел защита на държавните интереси, да не бъде ощетен републиканския бюджет на държавата от неизпълнението на задължението на лицето по чл.132, ал.2 от ЗДДС, обуславящо от своя страна санкционирането му по чл.178 от ЗДДС, но не би могла да доведе до ангажиране на отговорността на жалбоподателя по чл.179, във връзка с чл.125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС със задна дата – за период, към който той не е бил регистриран по ЗДДС, понеже от една страна регистрацията по ЗДДС е формален акт, а от друга страна – санкционните разпоредби, каквато е и разпоредбата на чл.179 от ЗДДС, не могат да бъдат тълкувани разширително и прилагани с ретроактивно действие. 

         Именно поради изложените съображения със ЗИДДВ законодателят е изменил разпоредбата на чл. 179, от ЗДДС, като е променил името на субекта от „регистрирано лице”, на „лице, което, като е длъжно”, като тази промяна е била необходима, за да бъдат обхванати от нормата на чл.179 от ЗДДС и данъчно-задължените лица, които след акта за регистрация по ЗДДС не са подали справка-декларация.

         АУАН и Наказателното постановление са съставени при спазване на изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като съдържат основните реквизити, посочени там, т.е. същите са изправни от формална страна.

         Определяйки този размер съдът не счита, че административното нарушение представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

РЕШИ:

 

    ОТМЕНЯ  НП №41095-0075992/04.03.2013 г. издадено от Директора на офис на НАП гр. Плевен при ТД на НАП гр. Велико Търново с което на дружеството „СВЕТЛИННИ РЕКЛАМИ-НЕОН” ООД, представлявано от П.П.Г. – управител,  са наложени 14 броя  имуществени санкции в размер всяка една по  500 лева на основание чл. 179 от ЗДДС.

        Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Административен съд – гр. Плевен.

                 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: