Р Е Ш Е Н И Е           

                                                        №.....

                                                 02.04.2012год. 

                         Град ПЛЕВЕН

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  VІ ти нак. състав

На втори април две хиляди и дванадесета година    

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                  2.

Секретар Л.Б.

Прокурор  ………….

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХдело № 787 по описа за 2013година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

                            Производството е по реда на УБДХ

 

         Акт за констатиране на дребно хулиганство е съставен на 02.04.2013г. от Б.И.И. – мл. П.И. при РУУП-Долна Митрополия – гр.Плевен, срещу Х.Н.Х. ***, за това, че на 02.04.2013г в сградата на кметство с.Крушовица на втория етаж лицето Х. извършвал непристойни действия изразяващи се в грубо отношение и явно неуважение към обществото и конкретно лицето Х.Г. ***, като същият го издърпал за ушите и вратовръзката като в същото време му отправя обидни думи „мошеник, лъжец, боклук” отправя му и заплахи за физическа саморазправа с думите „ще те унищожа”, псува го на майка. С тези си действия Х. е предизвикал силно възмущение у свидетелите.  

         Акта за констатиране на дребно хулиганство е подписан от нарушителя Х.Н.Х..

         Съдът като съобрази представените по делото доказателства, обясненията на нарушителя и показанията на разпитаните свидетели, намира за установено следното:

Х.Н.Х. – роден на ***г***, обл.Плевен, българин, български гражданин, средно военно образование, женен, работи в чужбина, неосъждан, ЕГН **********.

На 02.04.2013г около 08,50часа Х.Х. влязъл на първия етаж в Кметството на с.Крушовица, където се помещава земеделската кооперация „Витска долина 94” и заплатил на свидетелката Д.Д.П. – касиер на кооперацията ползваното от него частно ползване. В този момент в помещението влязъл свидетелят Х.Р. – председател на кооперацията, с когото Х.Х. се намирал във влошени отношения. Х.Х. казал на свидетеля Р., че е в България, а не е в Испания да пази жена си, при което му отправил обидни думи – „мошеник”, „долен боклук”, и го издърпал първоначално за едното ухо, а след това за двете уши. В последствие Х.Х. бил изведен от свидетелката Д.П. извън помещението, където продължила словесната разправа между Х. от една страна и от друга свидетелите Х.Р. и Г.Р..

         Горната фактическа обстановка се изяснява от съставения акт за констатиране на дребно хулиганство, показанията на свидетелите: * Г.Р. и Д.Д.П., които съдът кредитира напълно с оглед тяхната последователна и логическа изложеност и взаимна кореспондентност, както и с обясненията на самия нарушител, които напълно съответстват с изяснената в хода на съдебното следствие фактическа обстановка. От показанията на свидетелите Х.Р. и Д.П. се установява, че Х.Х. е обидил Х.Р. като му казал „мошеник, долен боклук” и го е издърпал първоначално за едното, а след това и за двете уши. Съдът кредитира напълно показанията на свидетелката Д.П., тъй като същите са конкретни, ясни, последователни, изясняват в детайли всички факти и обстоятелства, възприети от нея. Освен това няма данни по делото, които да сочат наличието на мотив тази свидетелка да набеди Х. в нарушение, което не е извършил. Съдът не кредитира показанията на свидетеля Г.Р., предвид обстоятелството, че същият не е присъствал в помещението, в което са извършени непристойните действия, син е на пострадалия Х.Р. и е пряко заинтересован от изхода на това дело.

         Съдът счита, че в акта правилно е отразено поведението на нарушителя, което представлява дребно хулиганство по смисъла на УБДХ, тъй като с действията си, посочени в акта Х.Х. е нарушил обществения ред и спокойствие и е имал оскърбително отношение към гражданите – непристойна проява изразена в употреба на обидни думи на публично място пред повече хора с оскърбително отношение към конкретен гражданин – Х. ***, като поради своята по – ниска степен на обществена опасност деянието не представлява престъпление по чл.325 от НК.

         На нарушителя следва да бъде наложено съответно на непристойната проява наказание. Съдът като съобрази непристойната проява на нарушителя Х., обстоятелствата за място, време и обстановка, при които е извършена – в светлата част на денонощието в канцелария на земеделска кооперация на с.Крушовица, при отчитане на доброто му процесуално поведение, съобрази неговото изявление, признаването на вината и критичното отношение намира, че на същия следва да се наложи административно наказание “Глоба” в размер на 250лв. Алтернативно предвиденото наказание „Задържане в структурните звена на МВР” не отговаря на обществената опасност на дееца, която в конкретния случай е ниска. При формиране на своето решение съдът съобрази и обстоятелствата, че Х.Х. е неосъждан, има добри характеристични данни и се е намирал в лоши лични отношения с Х.Р..

         Водим от горното съдът

 

                                               Р Е Ш И :

 

НАЛАГА на основание чл.6, б “А”, във вр. с чл.1, ал.1 от УБДХ на Х.Н.Х. ***, ЕГН ********** за извършеното от него нарушение по чл.1, ал.2 от УБДХ – за това, че на 02.04.2013г около 08,50часа в Кметството на с.Крушовица, където се помещава Земеделската кооперация „Витска долина 94”, извършил непристойни действия, като отправил обидни думи „мошеник”, „долен боклук” към Х.Г.Р., и го издърпал първоначално за едното ухо, а след това за двете уши, с което предизвиква грубо нарушаване на обществения ред и явно неуважение към обществото, но поради своята по – ниска степен на общественост не представлява престъпление по чл.325 от НК - административно наказание  “Глоба” в размер на 250лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок до 24часа от постановяването му пред ПлОС.

В случай на обжалване делото се насрочва за разглеждане от ПлОС на 04.04.2013г от 14,30часа.  

         Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати до РУП – Долни Дъбник за изпълнение на наложеното административно наказание.

 

                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: