Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

26.04.2013г.,гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                           П Р Е Д С Е Д А Т Е Л : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия НАЧЕВА НАХД № 766 по описа на същия съд за 2013г. и на основание данните по делото и закона,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от С.Р.Й. ***, ЕГН ********** против наказателно постановление №1622У/02.07.2012г. на Началник  Първо РПУ при ОД на МВР – гр. Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.7 ал. 1 от ЗБЛД и на основание чл.81 ал. 2 т.2 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева. Моли за отмяна на НП.

            В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява и не се представлява.

            Ответникът по жалбата – Началник Първо РУП-Плевен редовно призован не се представлява.

 

            Съдът като съобрази изложените в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и Закона, установи следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА  ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА.

 

 

            На 26.06.2012 г. около 14,20 ч. в гр. Плевен жалбоподателя С.Р.Й. *** по неустановен повод и заявил, че е изгубил личната си карта № 615613857 пред длъжностно лице  при Първо РУП – гр. Плевен, за което длъжностното лице - свидетелката Д.Ц. му съставила АУАН № 1622У/26.06.2012г. с който на С.Р.Й. било вменено нарушение на чл.7 от ЗБЛД. Въз основа на съставения АУАН Началник Първо РПУ при ОД на МВР - гр.Плевен издал оспореното НП.

 

            Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите – Д.Ц. и Л.А., приложените писмени доказателства – акт за установяване на административно нарушение № 1622У/26.06.2012г., всичките ценени от съда поради тяхната обективност и безпротиворечивост.

            Разпоредбата на чл.7 от ЗБЛД очертава фактическия състав на нарушението като “Гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване.”.От обективна страна жалбоподателят е изгубил документ за самоличност, а от субективна страна е извършил деянието при  форма на вина – непредпазливост. По отношение на извършването на деянието междувпрочем съдът не откри спор между страните.

Независимо от горното обаче, съдът намира че АНО не се е съобразил с разпоредбата на чл. 28, б. "а" от ЗАНН, като не е отчел, че до този момент жалбоподателят С.Р. не е бил наказван административно за неспазване на разпоредбите на ЗБЛД, че констатираното нарушение е извършено за първи път, не е съобразена неговата напреднала възраст, както и здравословното му състояние, а също и начина по който е изгубена личната му карта, а именно чрез кражба в тролейбус.

Предвид изложеното, се налага изводът, че макар с деянието си С.Р. формално да е осъществил признаците на предвиденото в ЗБЛД административно нарушение, последното поради своята малозначимост е явно с незначителна обществена опасност. В изпълнение разпоредбата на чл. 27, ал. 2 ЗАНН при определяне на наказанието административно- наказващият орган е следвало да вземе предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, както и да обсъди всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и ако беше съобразил тази законова разпоредба, би се стигнало до извода, че в случая се касае за маловажен случай на административно нарушение и да приложи разпоредбата на чл. 28, б. "а" ЗАНН и да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, че при повторно извършване на нарушение ще бъде наложено административно наказание, в който смисъл е и съдебната практика - ТР № 1/12.12.2007 г. по т. н. д. № 1/2005г. на ВКС на РБ.

Поради изложеното наказателното постановление е незаконосъобразно и по тази причина същото подлежи на отмяна.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ОТМЕНЯ НП №1622У/02.07.2012г. на Началник  Първо РУП при ОД на МВР – гр. Плевен,с което на С.Р.Й. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.7 от ЗБЛД и на основание чл. и на основание чл.81 ал. 2 т.2 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в  14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: