Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       гр. Плевен,08.04.2013г.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд в публично заседание на двадесет и девети март  през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                            Председател: Венелин Николаев

                                               Съдебни заседатели:  ........................

                                                                    Членове:

 

при секретаря Л.Б. и в присъствието на прокурора … , като разгледа докладваното от съдия Николаев н.а.х.д. № 497 по описа за 2013 год., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН

С Електронен фиш Серия-К № 0466829/23.09.2012г. за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР-Плевен, на Ж.И.Ц. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП – глоба в размер на 50,00 лв., за това, че на 23.09.2012г. в 17:49 часа, в гр.Плевен, ул.Българска авиация автосервиз”КРОНОС” с  МПС “Форд Галакси” с рег. № ЕН 76 42 ВН е извършено нарушение за скорост № 120923010634, а именно: при разрешена скорост 50 км/ч., установена скорост 63 км/ч., превишаване на разрешената скорост с 13км/ч., с което е нарушила разпоредбите на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Недоволна от така издадения електронен фиш е останала жалбоподателката Ж.И.Ц., която го обжалва и моли съда да бъде отменен   като незаконосъобразен.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание. В съпроводително писмо, с което е изпратил административно наказателната преписка в съда, е изразил становище, че жалбата следва да остане без последствие, а наложеното наказание следва да се потвърди.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване на електронния фиш на Ц. – 19.02.2013г. и датата на депозиране на жалбата й пред наказващия орган – 22.02.2013г., съдът счита, че последната е подадена в срока по чл.189, ал.8 от ЗДвП, във вр. с чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.   

Съдът намира, че в хода на производството не са допуснати процесуални нарушения, които да са съществени и които да са довели до цялостното му опорочаване.

Спазени са процесуалните правила за издаване на електронен фиш. Фишът е издаден по одобрен образец и съдържа законоустановените реквизити – данни за териториалната структура на Министерство на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на  когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока и сметката, по която да се извърши доброволното й плащане.

Жалбата е неоснователна и по същество. От приложените към преписката фотоснимки от клип №10634 на лист 10, изготвени на основание чл.165, ал.2, т.6 ог ЗДвП, и представляващи веществени доказателства по смисъла та чл.189, ал.15 от същия закон, и от данните от паметта на техническото средство, посочени на същия лист  се установява, че на 23.09.2012г. в 17:49 часа, в населено място в гр.Плевен, ул.Българска авиация с  МПС “Форд Галакси” с рег. № ЕН 7642 ВН е извършено нарушение за скорост № 120923010634, а именно: при разрешена скорост 50 км/ч., установена скорост 66 км/ч. От приетото като писмено доказателство удостоверение, издадено от Българския институт по метрология, се установява, че е одобрен типът на мобилната система за видеоконтрол, с която е заснет автомобилът на жалбоподателката и скоростта му. Жалбоподателката не е представила декларация с данните за лицето, управлявало собственият й автомобил по времето и на мястото, посочени в електронния фиш. Поради това няма основания да се приеме, че за извършеното нарушение следва да бъде ангажирана отговорността на друго лице, различно от жалбоподателя.

Възраженията на административно-наказания, че разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП не допуска в случаите на заснемане на нарушенията с техническо средства да присъства и патрул на МВР са необосновани и се дължат на неправилно тълкуване на нормата. Съгласно  чл.189, ал.4, изр.1 от ЗДвП (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.), при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Изразът “в отсъствието на контролен орган и на нарушител” не означава забрана за присъствие, а означава, че установяването на нарушението се извършва автоматизирано без участието на контролните органи и нарушителя.

По изложените съображения съдът не приема оплакването на жалбоподателя, че липсва конкретен издател на електронния фиш и че липсва дата на  задаване на електронния фиш.

Предвид изложените съображения, съдът намира, че обжалваният електронен фиш е законосъобразен и следва да бъде потвърден.

По изложените съображения, съдът

 

Р   Е   Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН  Електронен фиш Серия-К № 0466829/2013г. за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР-Плевен, с който на Ж.И.Ц. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП – глоба в размер на 50,00 лв., за това, че на 23.09.2012г. в 17:49 часа, в гр.Плевен, ул.Българска авиация автосервиз”КРОНОС” с  МПС “Форд Галакси” с рег. № ЕН 7642 ВН е извършено нарушение за скорост № 120923010634, а именно: при разрешена скорост 50 км/ч., установена скорост 63 км/ч., превишаване на разрешената скорост с 13км/ч., с което е нарушила разпоредбите на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

        РАЙОНЕН  СЪДИЯ: