РЕШЕНИЕ

         

16.04.2013 г., гр.Плевен

В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на девети април през две хиляди и тринадесета в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТЕОДОРА НАЧЕВА

При секретаря Т.Г. и  в присъствието на прокурора …… като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 496 по описа на същия съд за 2013 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е жалба от В.К.К. ***, с ЕГН **********, против електронен фиш за налагане на глоба Серия "К" № 0460640 на ОДМВР за нарушение установено с автоматизирано техническо средство № 0552 на ОД на МВР-Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание: глоба в размер на 50 лв.Твърди се, че електронния фиш е незаконосъобразен поради което се моли неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично. Изразява становище относно незаконосъобразността на електронния фиш и моли за отмяна на наложената глоба.

Ответникът по жалбата - Началник сектор „ПП-КАТ" при ОДП-Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

 

РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 На 19.09.2012г. в 08:17 ч. в с. Брестовец, път II – 35 Плевен Ловеч л.а. „Фолксваген Голф" с Дк № ЕН 9992 ВК се движел със скорост различна от допустимата 50 км/ч. като бил заснет с автоматизирано техническо средство № 0552. Впоследствие бил издаден електронен фиш Серия "К" № 0460640 на ОДМВР с който на жалбоподателя В.К.К. за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП било наложено административно наказание: глоба в размер на 50 лв.

Неоснователен е доводът, че в случая не е налице хипотезата на чл.189, ал.4 от ЗДвП за издаване на електронен фиш, а е следвало нарушението да бъде констатирано посредством АУАН. Според жалбоподателя, чл.189, ал.4 от ЗДвП се отнася само за случаите, в които нарушенията се установяват със стационарни камери в отсъствие на контролни органи. Счита, че тази разпоредба не се отнася за случаите, в които нарушенията се констатират с монтирани технически средства в патрулни автомобили в присъствие на контролни органи. Със закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата ( ДВ, бр. 10 от 2011 г.)  се създават нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 8 в чл.189, като се въвежда понятието “електронен фиш”, с който се налага глоба за нарушение, установено с технически средства и системи за видеонаблюдение, записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на превозното средство. Разписани са изискванията към електронния фиш – задължителните реквизити и съдържанието му, както и административно-процесуалните правила за неговото издаване и изпращане на собственика на превозното средство, с което е извършено нарушението. Указани са начинът на уведомяване, сроковете за уведомяване, възможността да правят възражения и предвидения за това срок. Посочени са основанията, на които може да бъде анулиран електронният фиш, както и срокът за неговото обжалване. Чрез установяването на нарушенията чрез технически средства, записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство на практика отпада възможността за субективното тълкуване и интерпретиране на обстоятелствата, при което е извършено нарушението. Посочените изменения имат за цел повишаването на ефективността на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата. Тук следва да се посочи че, специалните правила за налагане на глоби с електронен фиш облекчават и съкращават административната   процедура по   налагането и    обжалването   на

 

наказанията, свързани  с нарушения на Закона за движението по пътищата.

 

Съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП: “При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. ...”. При внимателен прочит на тази разпоредбата е видно, че смисълът и се изразява в следното: когато е налице нарушение – установено и заснето с техническо средство, тогава се издава електронен фиш – в отсъствие на контролен орган и на нарушител. В § 6, т.62 от ДР на ЗДвП се съдържа определение за „електронен фиш”, според което същият е „електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства”. Видно е, че и в самото определение за електронен фиш не се съдържа изискване данните за нарушенията, въз основа на които той се издава, да са получени само от стационарни устройства /стационарни камери/.

Възраженията на административно-наказания, че разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП не допуска в случаите на заснемане на нарушенията с техническо средства да присъства и патрул на МВР са необосновани и се дължат на неправилно тълкуване на нормата. Съгласно  чл.189, ал.4, изр.1 от ЗДвП (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.), при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Изразът “в отсъствието на контролен орган и на нарушител” не означава забрана за присъствие, а означава, че установяването на нарушението се извършва автоматизирано без участието на контролните органи и нарушителя.

Съгласно чл.189, ал.15 ЗДвП изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административно-наказателния процес. Следователно клип № 9296 от 19.09.2012г. /л.9/ представлява годно доказателствено средство за констатираното нарушение.

По делото е безспорно установено, че лек автомобил „Фолксваген Голф" с Дк № ЕН 9992 ВК в процесния ден и час /19.09.2012г. в 08:17 ч. се е движил в с. Брестовец, път II – 35 Плевен Ловеч. Установено е и не се спори, че автомобилът е собственост на жалбоподателя В.К.К., с ЕГН **********. Същият не е посочил пред ОД на МВР – гр. Плевен друго лице, което да го е управлявало в процесния ден и час, съобразно чл.189, ал.5 от ЗДвП. Видно и от самата жалба, не се оспорва обстоятелството, че именно жалбоподателя е управлявал автомобила в процесния момент. От клип № 9296 по безспорен начин се установи времето и мястото, на което е била засечена скоростта на движение на автомобила. Т.е., в електронния фиш е посочено като място на извършване на нарушението с. Брестовец, както и е извършено препращане към приложение към преписка № 201209199296, където са изписани точните координати на местоизвършването на нарушението - 24°36.7114 и 43°21.6104. По-същественото в случая е, че съвсем ясно и конкретно в електронния фиш е обозначено, че нарушението е извършено в с.Брестовец. т.е. в рамките на населеното място, където важи изискването за ограничение на скоростта на движение до 50 км/час.От друга страна соченото населено място попада в териториалната структура на ОД на МВР-Плевен, от която е издаден ЕФ. От клипа по безспорен начин се доказа и че въпросното МПС се е движило със скорост от 70 км/ч., която скорост е била фиксирана и засечена с трафик радар №552 и заснета със система трафик видеоконтрол TFR-1М. С въпросната скорост жалбоподателят е управлявал лекия автомобил в населено място, където съгласно чл.21, ал.1 от ЗДвП максимално допустимата скорост на движение е 50 км/ч. в населено място. При това положение е безспорно доказан извода, че същият е нарушил разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП и е осъществил състава на административно нарушение на чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП. Следователно жалбоподателят законосъобразно е наказан на основание посочения текст с предвидената в закона санкция – глоба в размер на 50 лева.

По отношение на последното възражение, а именно че в електронния фиш била посочена скорост на движение на ж-ля 67 км/ч, а в приложения по делото клип № 9296 била посочена измерена скорост 70 км/ч., съдът намира, че посоченото разминаване в измерената скорост на движение не води до липса на пълно, подробно и точно описание на фактите и обстоятелствата при установяване на нарушението, за да се прецени дали последните запълват фактическия състав на посочената материалноправна норма. Това разминаване от 3 км/ч /в повече при клипа/се възприема като допустим толеранс, доколкото и в клипа се сочи че наказуемото превишение е 17 км/ч, а не 20 км/ч, т.е. това е по благоприятно за нарушителя и в никакъв случай не нарушава правото му на защита. Като липса на съществено процесуално нарушение по описаните доводи е и възприемането на РАС-Плевен в актуалната му практика/напр.Решение №115/14.03.2013г./

Поради изложеното електронния фиш следва да бъде потвърден като законосъобразно издаден.

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба Серия "К" № 0460640 на ОДМВР-Плевен за нарушение установено с автоматизирано техническо средство № 0552 на ОД на МВР-Плевен, с което на В.К.К. ***, с ЕГН **********, за нарушение на чл.21 ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 189 ал.4 във връзка с чл. 182 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание: глоба в размер на 50 лв. ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд -гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: