РЕШЕНИЕ

№ ………..

гр.Плевен, 29.04.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публичното съдебно заседание на първи април две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

 

При секретаря З.П., като разгледа докладваното от съдията Кирилов НАХД № 490 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.59 от ЗАНН.

 

         Постъпила е жалба от ***, управител на “ДАНИ-96” ООД срещу НП № ТТ-14/07.02.2013 г., издадено от главен директор на Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН, с което на “ДАНИ-96” ООД е наложено административно наказание „Глоба”  в размер на 5 000 лева на основание чл. 52 от ЗТИП.

В съдебно заседание жалбоподателя редовно призован не се явява. Представлява се от адвокат Б.П.. Упълномощеният защитник поддържа жалбата. Моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

         Ответникът по жалбата – Държавна агенция за метрологичен и техничен надзор ГД „Надзор на пазара“ - редовно призован, представител не се явява. Съдът докладва постъпило писмено становище от процесуалния представител юрисконсулт ***, с което моли да бъде потвърдено НП № ТТ-14/07.02.2013 г.

         Съдът, като прецени доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид доводите на жалбоподателя, констатира следното:

         Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо правен интерес от обжалването и срещу подлежащ на обжалване административен акт, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

         Разгледана по същество жалбата е основателна.

         На 09.08.2012г., била извършена проверка в строителен хипермаркет „СИТИ СТРОЙ“ с адрес в гр.Видин, ул. „Широка“ 94 стопанисван от фирмата „СПРИНТ СПАСОВ-91” ООД  гр.Видин, с участието на актосъставителя - инж. Т.С.Т. и  свидетели – Й.Г. и Л.С.. По време на проверката било констатирано, че търговецът предлага за продажба продукт - балатуми с текстилна подложка на кафяви плочки със шарки за вътрешно приложение марка VINISIN. Продуктът попадал в обхвата на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП ДВ бр.106/2006 г. изм. бр.18/2012 г.), приета на основание чл.7, ал.1 от ЗТИП. По време на проверката било установено, че гореописаният продукт се предлага за продажба от търговеца без изнесена СЕ маркировка за съответствие и ЕО декларация за съответствие придружаваща продуктите, в нарушение на чл.4б т.2 и т.3 от ЗТИП във вр. чл.5, ал.1 от НСИСОССП. За констатираните нарушения до управителя на „ДАНИ-96“ ООД било изпратено писмо със съдържащо се задължение за предоставяне на заверени копия документи от техническото досие на продукта - Протокол от проведено изпитване по стандарт EN – 717-1, удостоверяващ декларация на производителя, че продукта не съдържа формалдехид; Протокол за изпитване за определяне клас по реакция на огън по стандарт EN 13501-1; Протокол от първоначално изпитване  на типа на продукта по хармонизиран стандарт EN 14041 за доказване на декларираните физико-механични и химични показатели. На 29.10.2012 г. е бил съставен АУАН №ТТ-14, за това че в качеството си на лице, което пуска продуктите на пазара - ВНОСИТЕЛ, не е осигурил в ГД „Надзор на пазара“ РО“НП“- Ловеч на адрес Видин, за проверявания продукт частта от техническото досие - копие от протокола от първоначално изпитване на типа по система 3 съгласно хармонизиран стандарт EN 14041, издаден от нотифициран орган. Описаните нарушения били квалифицирани по чл.4б, т.2 и т.3 от ЗТИП.

           В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН не са били направени  писмени възражения.

           На база на този акт и като е преценил събраните по делото писмени доказателства, АНО  е издал НП №ТТ-14 от 07.02. 2013 г. В него е описана същата фактическа обстановка и е направена същата правна квалификация на административните нарушения. За административното нарушение било наложена  имуществена санкция в размер на 5 000  (хиляди) лева.

          В хода на съдебното следствие съдът разпита в качеството на свидетели актосъставителят - Т.С.Т. и свидетели – Й.Г. и Л.С. по констатиране на нарушенията и по съставянето на акта. От техните показания се потвърждава описаната фактическа обстановка. От показанията им е видно, че декларацията за съответствие не се е намирала към момента на проверката в хипермаркета.

          Изложената фактическа обстановка се доказа по несъмнен и категоричен начин и от събраните в хода на съдебното следствие писмени доказателства.

          От приложеното такова - Уведомление изх. №81-00-656/26.03.2013г., изпратено до управителят на „ДАНИ-96“00Д е видно, че фирмата вносител е изпълнил задълженията си по предоставянето на частта от техническото досие на продукта макар и след съставяне на НП.

            При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

            Съгласно разпоредбата на чл.4б от Закона за техническите изисквания към продуктите, търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на Наредбите по чл.7 от ЗТИП и /или на марките по прилагането на чл.26 от ЗТИП. Според т.2 на чл.4б ”Маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се изисква по наредбите на чл.7 и  т.3 „С декларацията за съответствие в случаите, когато се изисква декларация да придружава продукта”. Една от наредбите по чл.7 от ЗТИП е Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяването за съответствието на строителните продукти. В чл.5 ал.1 от тази Наредба се задължава производителят или негов упълномощен представител да пуска на пазара строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации със СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане изготвени на български език. Административно-наказателната отговорност на дружеството е ангажирана за неизпълнение на задължение, в качеството му на вносител по смисъла на &1 ал.1 т.5 от ДР на ЗТИП.  Чл. 26 ал.2 от ЗТИП предвижда, че когато „Производителят не е установен на територията на Европейския съюз и няма упълномощен представител, вносителите или търговците, които са пуснали продуктите на българския пазар, са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие в срок не по-дълъг от 15 дни от датата на получаване на искането”.

           Съдът намира за ирелевантно обстоятелството сочено от жалбоподателят, че е санкционирано лице, което няма задължение да осигури предписанията на Приложение 3 към чл. 19,ал.3 от НСИСОССП.

           На следващо място, съдът не приема възражението, че в санкциониращата част на НП не е посочено коя норма е нарушена.

           Наказателното постановление, както и Актът за установяване на допуснатото от жалбоподателя административно нарушение, са съставени в предвидените за това срокове, от надлежен орган и при спазване на изискуемите се за тяхната валидност, форма и съдържание. Констатираното от проверяващия орган административно нарушение е надлежно индивидуализирано,  като са посочени дата и място на извършване, съдържа се кратко описание на нарушението от фактическа страна, посочени са точните законови разпоредби, нарушени с това деяние и съответните норми, въз основа на които следва да се ангажира административно-наказателната отговорност на нарушителя. Въз основа на това, съдът намира, че с НП ясно, точно и конкретно от фактическа и правна страна са посочени предпоставките и основанията, и всички необходими елементи, които определят и индивидуализират административното нарушение, вменено във вина на нарушителя, поради което по своята форма и съдържание, то отговаря на изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН от формална страна.

На следващо място съдът намира, че в случая се касае за маловажен случай на административно нарушение и са били налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН за приложението му от административно-наказващия орган, тъй като извършеното от жалбоподателят нарушение е за първи път и не са констатирани други извършени от жалбоподателя административни нарушения и съответно налагани административни наказания по Закона за техническите изисквания към продуктите, не са настъпили вредни последици. Тези обстоятелства не са били взети предвид от  административно-наказващия орган и въпреки, че е следвало да се мотивира, защо не прилага чл.28 от ЗАНН, така както го задължава разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗАНН, сочещ, че наказващият орган издава наказателно постановление, след като установи, че няма основание за прилагането на чл.28 и чл.29 от ЗАНН, като от обстоятелствената част на наказателното постановление е видно, че наказващият орган не е изложил мотиви за липсата или наличието на предпоставките на чл.28 от ЗАНН. В настоящият случай, съдът счита, че са налице основанията на чл.28 от ЗАНН, които изключват отговорността на нарушителя и административно-наказващият орган е следвало да приложи тази разпоредба. Предвид това, че съдът констатира, че са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН, но административно-наказващият орган не го е приложил, наказателното постановление следва да бъде отменено поради издаването му в противоречие със закона.

С оглед гореизложеното, така наложеното административно наказание на „ДАНИ-96” ООД, с ЕИК 115046613, за допуснато нарушение по чл.26, т.2 от ЗТИП вр. чл.5 ал.1 и чл. 23, ал.1, т.2 от НСИСОССП е неоснователно, поради което и наказателното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно. 

          Мотивиран от горното, и на основание чл.63, ал.1, първо и второ от ЗАНН, Плевенския районен съд

 

                                                 Р   Е   Ш   И   :

 

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ТТ-14 от 07.02.2013 г. на Главен директор на Главна дирекция „Надзор на пазара”, с което на „ДАНИ-96” ООД с ЕИК 115046613, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив за нарушение на чл.26, т.2 от ЗТИП вр. чл.5 ал.1 и чл. 23, ал.1, т.2 от НСИСОССП и на основание чл.52  от ЗТИП е  наложена  имуществена санкция в размер на 5000 ( пет хиляда ) лева.

Решението може да се обжалва пред Административен съд гр. Плевен в 14 дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му до страните.

                                                       

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: