Р Е Ш Е Н И Е

02.04.2013г

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на двадесет и шести март

Шести наказателен състав

година 2013

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 482 по описа за 2013 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН

 

         С електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К №0454922 от 21.07.2012г. Началникът на ОД на МВР-Плевен е наложил на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП на З.А.Д. *** административно наказание глоба в размер на 100лв.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя З.А.Д., който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ОД на МВР Плевен не се явява представител и не изразява становище по съществото на спора.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.

         От обжалвания електронен фиш за налагане на глоба е видно, че на 21.07.2012г в 08,06часа на Е 83 КМ.89.2 околовръстен път гр.Плевен с МПС “ХОНДА ЦР В” с рег.№СА 3777 РК е извършено нарушение за скорост №S0000040F106 установено и заснето с автоматизирано техническо средство №00209D32F66С – разрешена скорост 90км/ч, установена скорост 118км/ч, превишаване на разрешената скорост с 28км/ч. Собственик, на когото е регистрирано МПС З.А.Д..

Горните обстоятелства се установяват от приложения към преписка  снимка №106 с MultiRadar №00209D32F66C от 21.07.2012г в 08,06часа, дневник за обработка и въвеждане на фишове от автоматизирано техническо средство “MULTI RADAR” с№00209D32F66C за дата 21.07.2012г, удостоверение за одобрен тип средство за измерване №10.12.4888, заверено копие от протокол за проверка №43-ПД от 22.03.2012г, Заповед рег.№520/18.02.2011г за определяне на служителите от сектор “ПП” отдел “ОП” при ОД на МВР-Плевен, които да въвеждат ел.фишовете в “Системата за управление на фишове и плащания по тях”, Заповед №Із-305/04.02.2011г относно утвърждаване образец на ел.фиш.

Освен това от приобщените като писмени доказателства по делото протокол от проверка №43-ПД от 22.03.2012г на радарен скоростомер идент.№593-072/71-307, тип “MultiRadar SD580” № от ДР 4888 ID НОМЕР 00209D32F66С, на Български институт по метрология, по безспорен и категоричен начин се установява, че използваното техническо средство за измерване на скоростта на управлявания от жалбоподателя лек автомобил към датата на извършване на засичането на скоростта 21.07.2012г е било технически изправно.

Съобразно разпоредбата на чл.189 ал.15 от ЗДвП изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административно наказателния процес. Следователно снимка №106 с MultiRadar №00209D32F66C от 21.07.2012г в 08,06часа представлява годно доказателствено средство за констатираното нарушение.

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано административно-наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят З.А.Д. е извършил нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП. В разпоредбата на чл.21 ал.1 от ЗДвП са посочени различни стойности на скоростта, която следва да избере водача при движение в населено място или извън населено място. Посочването на номера на пътя, на който е извършено нарушението е важен белег на извършеното нарушение с оглед различната скорост, която следва да избере водачът при движение в и извън населено място и установяване на действителното превишение на скоростта с цел прилагане на точната санкционна норма. От представените към административно наказателната преписка писмени доказателства се установява, че се касае за превишение на разрешената от 90км/ч скорост с 28км/ч.

Законосъобразно и обосновано административно наказващият орган е наложил на З.А.Д. с електронен фиш серия К №0454922 административно наказание глоба. Електронният фиш представлява единство от акта, обективиращ наложеното наказание, и доказателството за извършеното нарушение, представляващо приложение към преписката – видеоклип. По същество електронният фиш заменя наказателното постановление в хода на особеното производство по чл.189 от ЗДвП.

При издаването на обжалвания електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство липсват допуснати нарушения. От формална страна електронният фиш съдържа всички изискуеми съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП реквизити: “Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното и заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. Нарушението е безспорно установено от разпечатаните показания на техническото средство и приложения снимков материал, тъй като изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес. Няма съмнение, че скоростта, с която се е движил автомобилът към момента на заснемането му, е била 118км/ч при разрешена такава извън населено място 90км/ч. Скоростта е фиксирана със система за видеоконтрол, която е одобрена в съответствие с изискванията на Закона за измерванията, от председателя на Българския институт по метрология, вписана е в регистъра за одобрените типове средства за измерване и е със срок на валидност на одобряване на типа до 08.12.2020г.

Съдът счита, че следва да бъде потвърден обжалваният електронен фиш относно наложеното наказание по чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП, като законосъобразен и обоснован.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К №0454922 от 21.07.2012г. на Началника на ОД на МВР-Плевен, с който е наложено на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП на З.А.Д. *** административно наказание глоба в размер на 100лв, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН и ОБОСНОВАН.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: