Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       гр.Плевен,19.042013г.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд в публичното заседание на седемнадесети април  през две хиляди  и тринадесета година в състав:

 

                                                                              Председател:Венелин Николаев

                                                                Съдебни заседатели:……………...

                                                                                     Членове:

 

при секретаря Л.Б. и в присъствието на прокурора … , като разгледа докладвано от съдия Николаев н.а.х.д. №478 по описа за 2013 год., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

     С наказателно постановление №2012-027373/11.10.2012г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД “Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, на ЕТ “ДОВА – И.Д.”, с ЕИК: 201503394, представлявано от И.Д.А. с ЕГН **********, е наложено на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите имуществена санкция в размер на 500,00лв. за това, че при направената проверка при направена проверка на 13.06.2012г в заведение за хранене и развлечения в гр.Плевен, парк “Кайлъка”, тенис-корт е установено следното:

ЕТ “Дова – И.Д.” стопанисва в заведение за хранене и развлечения в гр.Плевен, парк “Кайлъка”, тенис-корт.

Обектът разполага с 16 места за сядане на открито /сезонни/. Предлагат се за консумация: кафе, безалкохолни напитки, бира, пържени картофи, скара, цаца, кашкавал и сирене на плоча, пилешки хапки, пуканки.

В обекта няма регистър на предявените рекламации.

На 13.06.2012г търговецът не поддържа регистър на предявените рекламации - нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят ЕТ “ДОВА – И.Д.” представлявано от И.Д.А., който го обжалва и моли съда да  го отмени изцяло като   незаконосъобразно.

     Ответникът по жалбата – редовно призован – не се представлява в съдебното заседание.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

Акт за установяване на административно нарушение № 2012-К-27373 е съставен на 27.06.2012г. от С.Н.Н. на длъжност гл. инспектор при РД Русе-Плевен към Комисията за защита на потребителите срещу ЕТ “Дова –И.Д.” с ЕИК: 201503394, представлявано от И.Д.А. с ЕГН **********, за това, че при направена проверка на 13.06.2012г. заведение за хранене в гр.Плевен, обл.Плевен, парк “Кайлъка”, тенис-корт са установени с констативен протокол №К-136188 следните нарушения и обстоятелствата на извършване:

Заведението разполага с 16 места за сядане на открито /сезонни/. Предлагат се за консумация кафе, безалкохолни напитки, бира, цаца, пържени картофи, скара, кашкавал и сирене на плоча, пилешки хапки, пуканки.

В обекта няма регистър на предявените рекламации

Търговецът не поддържа регистър на предявените рекламации - нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите.

 В съдебно заседание жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка.  В обясненията си заявява, че  действително на 13.06.2012г. била извършена проверка на фирмата му, при която било констатирано, че няма регистър за рекламациите. Твърди, че още същият ден   закупил регистър, който при съставянето на АУАН  бил представен на проверяващите. Счита, че по никакъв начин не е нарушил правата потребителите, поради което и извършеното нарушение представлява маловажен случай.

От показанията на актосъставителя и свидетел по делото  С.Н.Н. се установява, че на 13.06.2012г. е била извършена проверка в  заведение за хранене, находящо се в Парк Кайлъка, стопанисвано  от ЕТ “Нова – И.Д.”. Било установено, че в обекта търговецът  няма регистър за предявените рекламации, да което бил съставен АУАН. подало жалбата.

Показанията на актосъставителката  се подкрепят и от показанията на Д.Б., присъствала при установяване на нарушението и при съставянето на акта.

Съдът кредитира показанията на С.Н. и Д.Б., тъй като намира, че  същите са убедителни, логични и безпротиворечиви.

 При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че правилно е било прието от контролните органи, че е било допуснато нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите, като са съотнесени установените  факти към хипотезата на правната норма.

  В нарушение на изискванията на чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите търговецът не е изпълнил задължението си да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.

                Съгласно разпоредбата на чл.222  от Закона за защита на потребителите, за неизпълнение на разпоредбите на чл.123, ал.2 и чл.127 на виновните лице се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическо лица – имуществена санкция,  в размер от 500 до  3000лв..

При определяне на наказанието наказващият орган е съобразил  разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАНН. Съдът намира, че наложеното наказание е съобразено с тежестта на нарушението и в рамките на предвиденото за конкретното нарушение.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваното наказателно е законосъобразно, и като такова следва да бъде потвърдено.

Предвид горното,  съдът       

                                        Р   Е   Ш    И :

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №2012-027373/11.10.2012г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД “Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ “ДОВА – И.Д.”, с ЕИК: 201503394, представлявано от И.Д.А. с ЕГН **********, е наложено на основание чл.233, ал.2 от Закона за защита на потребителите имуществена санкция в размер на 500,00лв. за това, че при направената проверка при направена проверка на 13.06.2012г в заведение за хранене и развлечения в гр.Плевен, парк “Кайлъка”, тенис-корт е установено следното:

ЕТ “Дова – И.Д.” стопанисва в заведение за хранене и развлечения в гр.Плевен, парк “Кайлъка”, тенис-корт.

Обектът разполага с 16 места за сядане на открито /сезонни/. Предлагат се за консумация: кафе, безалкохолни напитки, бира, пържени картофи, скара, цаца, кашкавал и сирене на плоча, пилешки хапки, пуканки.

В обекта няма регистър на предявените рекламации.

На 13.06.2012г търговецът не поддържа регистър на предявените рекламации - нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите, като  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в  14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: