Р       Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                             гр.ПЛЕВЕН, 08.04.2013 год.

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, девети наказателен състав, в публично заседание на трети април, две хиляди и тринадесета година, в състав :

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА    

 

при секретаря Л.Б. и в присъствието на прокурора ............................ като разгледа докладваното от съдията НАХД №439 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази :

 

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Настоящият съдебен състав е сезиран с жалба от Е.А.К. *** против Наказателно постановление №3310/12 от 06.02.2013 год. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР-гр.Плевен, с което основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложена глоба в размер на 400 лева  за нарушение на чл.315, ал.1, пр.2 от КЗ.

          Обжалва изцяло наказателното постановление, считайки го за незаконосъобразно, тъй като е извършено съществено нарушение на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Наказателното постановление бил издадено срещу Е.А. **, с фамилия каквато тя не притежава. В него било посочено още, че е издадено въз основа на АУАН №3310/25.10.2012 год., което е издадено срещу Е.А.К., т.е. на лице с фамилия, каквато тя не притежава. Според нея е налице и съществено различие при изписване номера на наказателното постановление, тъй като е посочено, че е издадено през 2012 год., а в последствие е посочена дата от 2013 год.

          Моли съда като има предвид изложеното по-горе да отмени изцяло наказателно постановление №3310/2012 год. на Началника на ПП-КАТ при ОД на МВР-гр.Плевен с всички произтичащи от това последици.

          В съдебно заседание, жалбоподателката, редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.* от АК-гр.Плевен, който от името на доверителката си поддържа жалбата по съображенията, изложени в нея. Навежда доводи, че е установено по безпорен начин, че автомобила, който е управляван е на ** К. от гр.Габрово и е било негово задължение да сключи застраховка “Гражданска отговорност” на автомобила. Счита, че са налице и други основания за отмяна на наказателното постановление, като моли съда да съобрази всички изтъкнати обстоятелства и да отмени атакуваното наказателно постановление.

          Въззиваемата страна ОД на МВР-гр.Плевен, редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по делото.

          Съдът като съобрази събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, взаимна връзка и обусловеност, приема за установено следното :

          Жалбата е подадена в преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима за разглеждане от съда. По същество тя е основателна.

          На 25.10.2012 год., около 13.40 часа в гр.Плевен, В.С.В. на длъжност мл.автоконтрольор при сектор ПП-КАТ ОД на МВР-гр.Плевен, в присъствието на свидетеля С.К.П. съставил акт за установяване на административно нарушение №3310 на името на жалбоподателката Е.А.К.,***, кръгово кръстовище, ул.”Кара Кольо” и ул.”Бълг.авиация” като участник в ПТП с лек автомобил “Опел Зафира”, с рег.№ЕВ 17-50 АТ, собственост на ** К., с ЕГН-********** няма сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за 2012 год. на автомобила, с което е нарушила чл.315, ал.1 от КЗ. Актът е подписан от нарушителката без забележка, в присъствието на един свидетел.

          Въз основа на цитирания по-горе акт №3310/25.10.2012 год. е издадено и атакуваното пред съда наказателно постановление №3310/12 от 06.02.2013 год.

          В показанията си дадени в хода на съдебното следствие от актосъставителя В.В., които съдът кредитира като достоверни и обективно дадени се установява, че на 25.10.2012 год. е бил на работа, заедно с колегата С.П.. Получили сигнал около 14.40 часа за настъпило ПТП на ул.”Кара Кольо” и ул.”Българска авиация”. Установили, че л.а.”Опел Зафира”, с габровска регистрация, няма сключена застраховка “Гражданска отговорност”, управляван от Е.К. и съставили акт. Автомобилът не бил нейна собственост, което установили по талона на автомобила.

          В тази връзка са и показанията на С.П., свидетел по акта, който поясни пред съда, че на посочената в акта дата били с колегата В. и получили сигнал за ПТП на кръстовището на ул.”Българска авиация” и ул.”Кара Кольо”. Установили автомобилите и водачите, били попълнени протоколите и актовете. Единият водач не представил застраховка “Гражданска отговорност”, съставен му бил акт и били освободени.

          При извършената цялостна проверка относно законосъобразността на обжалваното наказателно постановление съдът констатира, че в производството по налагане на административното наказание са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

          Видно от НП №3310/12 от 06.02.2013 год. същото е издадено въз основа на АУАН №3310/25.10.2012 год. Съдът констатира, че в АУАН нарушителката е записана с имената Е.А.К., а в НП фигурира с имената Е.А. **. Освен това в АУАН се сочи, че е налице нарушение на чл.315, ал.1 от КЗ, а в НП – чл.315, ал.1, пр.2 от КЗ, т.е. има несъответствие в изписването на точните имена на нарушителя, както и на нарушената законова норма, в нарушение на чл.42, ал.1, т.5 и т.6 и чл.57, ал.1, т.4 и т.6 от ЗАНН. В акта са посчени имената на нарушителката, възрастта й, точния й адрес и ЕГН, но не и местоработата й, както императивно предвижда чл.42, ал.1, т.6 от ЗАНН

          Видно от представеното копие на лична карта №139984236 е, че точните имена на жалбоподателката са Е.А.К..

          Съдът счита, че за да е законосъобразен един акт следва да е налице правно единство между изписването на трите имена на нарушителя в АУАН и НК, както и правно единство при изписване на цифровата квалификация на нарушението.

          Съдът приема, че именно това разминаване в изписването на имената на нарушителката в АУАН и НП и цифровата квалификация на нарушението за жалбоподателката се явява пречка за възможността ефективно да организира защитата си.

          В конкретният случай, предвид изтъкнатите по-горе доводи, жалбоподателката не е имала възможност да упражни своите права, свързани с възражение срещу НП и АУАН. По този начин е нарушено правото на защита на жалбоподателката. Нарушаването правото на защита във всички случаи води до порочност в издаването на НП, тъй като представлява съществено процесуално нарушение.

          Затова и съдът намира, че жалбата с която е сезиран е основателна, а издаденото НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено изцяло.

          Предвид изразеното становище за допуснати по време на административно наказателното производство съществени нарушения на процесуалните правила съдът намира, че не следва да се произнася по съществото на казуса и да обсъжда конкретните доводи на защитника на жалбоподателката относно това чия собственост е управлявания от К. лек автомобил, тъй като е невъзможно да се провери правилността на преценката на доказателствата от страна на административно наказващият орган при условие, че съществува една начална опороченост на действията на компетентните в административно наказателното производство органи.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                         Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление №3310/12 от 06.02.2013 год. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР-гр.Плевен, с което на Е.А.К., ЕГН-********** ***, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева за извършено административно нарушение на чл.315, ал.1, пр.2 от КЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните.

          След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати на сектор ПП към ОД на МВР-гр.Плевен за сведение.

 

 

                                     

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :