Р       Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                              гр.ПЛЕВЕН, 30.04.2013 год.

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, девети наказателен състав, в публично заседание на деветнадесети април, две хиляди и тринадесета година, в състав :

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА    

 

при секретаря П.К. и в присъствието на прокурора ............................ като разгледа докладваното от съдията НАХД №417 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази :

 

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С електронен фиш серия К №*** на ОД на МВР-гр.Плевен, е наложена на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП глоба в размер на 50 лева на В.И.Д. ***, за това, че на 07.09.2012 год., в 12:35 часа в *** с МПС ***, рег.№*** е извършено нарушение за скорост №***, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №***. При разрешена скорост 70 км/ч е установена скорост от 84 км/ч, т.е. превишаване на разрешената скорост с 14 км/ч, в нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

          Недоволен от електронния фиш е останал жалбоподателят В.Д., който го обжалва в законният срок. Счита, че с издаването на този документ, който е изключение от общия ред за образуване на административно наказателно производство и производството по налагане на административни наказания и по ЗАНН и по ЗДвП са допуснаи нарушения на разпоредби и от двата горепосочени нормативни акта. Визира, че са налице нарушения, свързани с липсата на конкретен издател на електронния фиш, извън изискването за посочване на съответното териториално поделение на МВР. Не било посочено в електронния фиш и кога е издаден, нямало конкретно описание на нарушенито, съгласно изискванията на чл.189, ал.4 от ЗДвП. На следващо място изтъква, че в електронния фиш, като техническо средство, с което е установено нарушението е посочено автоматизирано техническо средство №***, без да е посочена марка или модел на радара и свързаната към него записваща система, не се сочело още дали техническото средство е стационарно разположено и имало ли е означение с пътен знак на мястото за контрол, съгласно чл.165, ал.2, т.7 от ЗДвП. Счита, че тези основания са достатъчни за съда да отмени атакувания електронен фиш, поради което моли съда да се произнесе с решение в този смисъл.

          В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява.

          Ответникът по жалбата – ОД на МВР-гр.Плевен, редовно призован, не изпраща представител. По делото обаче е ангажирано писмено  становище с вх.№3305/22.02.2013 год. на ВНД Директор ОД на МВР Плевен ***, в което подадената жалба е счетена за неоснователна. Посочва се, че от формална страна обжалвания електронен фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189, ал.4 от ЗДвП и утвърдения със Заповед рег.№Iз-305/04.02.2011 год. на Министъра на вътрешните работи образец на електронен фиш. По тези и други подробно изложени съображения моли съда да потвърди електронен фиш серия К *** за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство от ОД на МВР-гр.Плевен и да отхвърли жалбата на В.Д. като неоснователна.

          Настоящата инстанция като съобрази събраните по делото писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, взаимна връзка и обусловеност, приема за установени следните факти :

          На 07.09.2012 год., в 12:35 часа в *** с автоматизирано техническко средство №*** е засечена скоростта на движение на МПС ***, рег.№***. Отчетена е скорост на движение 84 км/ч, при разрешена 70 км/ч или превишение с 14 км/ч. Като собственик, на когото е регистрирано МПС е посочен В.И.Д. ***. Въз основа на тези данни е издаден електронен фиш от ОД на МВР-гр.Плевен за налагане на глоба в размер на 50 лева на името на собственика на МПС за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.

          При наличието на тази фактическа обстановка съдът приема, че жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена в срока по чл.189, ал.8 от ЗДвП от легитимно лице. По същество тя е основателна.

          Законодателят в текста на чл.189, ал.4 от ЗДвП точно е определил условията, при които се издава електронен фиш. Тези условия се заключават в установяване и заснемане на административното нарушение с техническо средство, в отсъствие на контролен орган и нарушител. При тази формулировка на разпоредбата се налага изводът, че следва заснемащото устройство да е стационарно монтирано, а видно от удостоверение за одобрен тип средство за измерване, приложен като доказателство по делото в случая е използвана система за видеонаблюдение, при която има човешки фактор. При наличието на използвана система за видеоконтрол, която не е стационарна и при наличието на контролни органи на мястото на извършване на нарушението, не следва да се ангажира административно наказателната отговорност на нарушителя посредством облекчената процедура на издаване на електронен фиш, а следва наказанието да се наложи по реда и при условията на ЗАНН – чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване въз основа на него на наказателно постановление. Прилагането от страна на наказващият орган на процедурата по чл.189, ал.4 и сл. от ЗДвП в отсъствие на законовите предпоставки за това води до незаконосъобразност на издадения електронен фиш.

          Съдът констатира, че в издадения електронен фиш е описано извършено от жалбоподателя административно нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като е посочено, че същият е управлявал МПС със скорост 84 км/ч, при разрешена 70 км/ч или превишение от 14 км/ч, а видно от представената и приета като доказателство по делото разпечатка от радар №*** /дневник за обработка и въвеждане на фишове от автомативирано техническо средство ТFR1М за 07.09.2012 год. фигурира засечена скорост 87 км/ч и превишение 17 км/ч. Такава е измерената скорост на автомобила и на клип №***, Радар №***, съдържаща се като доказателство по делото на стр.13. Следователно съдът приема, че е налице противоречие между отразените в електронния фиш обстоятелства на нарушението и представените писмени доказателства за извършеното нарушение.

          Съдът счита, че за да е законосъобразен един акт следва да е налице правно единство между текстовото изписване на нарушението в обстоятелствената част на елекронния фиш и доказателствата, които го подкрепят. Именно това разминаване в изписването на нарушението в електронния фиш и в писмените доказателства е пречка за жалбоподателя ефективно да организира защитата си. В конкретният случай, предвид изложените доводи жалбоподателят не е имал възможност да упражни своите права, свързани с възражение срещу фиша. По този начин е нарушено правото на защита на жалбоподателя. Нарушаването правото на защита във всички случаи води до порочност в издаването на електронния фиш, тъй като представлява съществено процесуално нарушение.

          Предвид изразеното становище за допуснати по време на административно наказателното производство съществени нарушения на процесуалните правила съдът счита, че не следва да се произнася по съществото на казуса и да обсъжда всички доводи, посочени в жалбата, тъй като е невъзможно да се провери правилността на преценката на доказателствата от страна на административно наказващият орган при условие, че съществува една начална опороченост на действията на компетентните в административно наказателното производство органи.

          Затова и с оглед възможностите, които има съдебната инстанция, посочени в чл.63, ал.1 от ЗАНН, а именно да потвърди, да измени или отмени електронния фиш, съдът счита, че няма основания да го обяви за нищожен, а следва да го отмени, като изцяло незаконосъобразен.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  :

 

 

          ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №*** на ОД на МВР-гр.Плевен, с който е наложена, на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП, глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на В.И.Д., ЕГН-********** ***, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

          Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-гр.Плевен по реда на ЗВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

          Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на ОД на МВР-гр.Плевен за сведение.

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :