Р Е Ш Е Н И Е

02.04.2013г.

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на двадесет и шести март

Шести наказателен състав

година 2013

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 390 по описа за 2013 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН

 

         С наказателно постановление №35-0000821 от 30.10.2012г Началникът на ОО “КД-ДАИ”-Плевен е наложил на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП на Т.Г. *** административно наказание глоба в размер на 1500лв.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят Т.Г.Г., който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ОО “КД-ДАИ” - Плевен, не се явява представител и не изразява становище по съществото на спора.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.

         Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт №153968 от 17.10.2012г за установяване на административно нарушение от който е видно, че на същата дата около 18,40часа в района на с.Гривица, обл.Плевен главен път Русе-София, жалбоподателят Г. като водач на товарен автомобил “Волво” №В7602 КМ с прикачено полуремарке В 9323 ЕК с лиценз №11781 извършва обществен превоз на товари /в момента празен/, като извършва следното нарушение: без карта за квалификация на водача. Придобита категория “С” на 06.06.1979г.     

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител Г.Н.Н. и свидетеля Л.Ц.Б., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства. И актосъставителят Н. и свидетелят Б. са категорични, че при извършената проверка на жалбоподателя Г., последният като водач на товарен автомобил “Волво” №В7602 КМ с прикачено полуремарке В 9323 ЕК с лиценз №11781 извършва обществен превоз на товари със следното нарушение: без карта за квалификация на водача. Придобита категория “С” на 06.06.1979г. Съдът кредитира напълно показанията на актосъставителя Н. и свидетеля Б., тъй като техните показания са конкретни, ясни и последователни, изясняват в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетите от тях действия на жалбоподателя Г.. Освен това няма данни по делото, които да създават съмнения относно обективността и безпристрастността на тези свидетели, или да сочат на наличието на мотив да набедят жалбоподателя Г. в нарушение, което не е извършил. От писмо рег.№10-06-22-345 от 20.03.2013г на Началник Областен отдел контролна дейност “ДАИ” гр.Плевен и приложените към него заявление за издаване на карта за квалификация на водач рег.№40-27-10-27309 от 02.11.2012г; удостоверение за преминат курс за професионално обучение №74-000103/22.03.2012г и разпечатка от информационната система на ИА “АА” гр.София се установява, че жалбоподателят Т.Г. е подал заявление за издаване на карта за квалификация на водач за превоз на товари с рег.№40-27-10-27309 от 02.11.2012г в ОО”КД-ДАИ” гр.Варна и на 12.11.2012г е издадена карта за квалификация на водач Р 048992 за категориите С, С+Е от ИА “АА” гр.София. Следователно към момента на извършване на проверката от контролните органи, респ. към момента на съставяне на АУАН - 17.10.2012г жалбоподателят Г. нито е притежавал карта за квалификация на водача, нито е подал заявление издаване на карта за квалификация на водач.

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано административно наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят Г. е извършил нарушение по чл.89 т.9 от Наредба №33/03.11.2999г на МТ вр.§2 ал.4 т.2 от Наредба №41 на МТ и правилно и законосъобразно му е наложил административно наказание на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП.

 Съдът счита, че следва да бъде потвърдено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание по чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП, като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №35-0000821 от 30.10.2012г на Началника на ОО “КД-ДАИ”-Плевен, с което е наложено на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП на Т.Г. *** административно наказание глоба в размер на 1500лв, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ОБОСНОВАНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: