РЕШЕНИЕ

 

№ ………..

гр.Плевен, 17.04.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публичното съдебно заседание на двадесет и осми  март две хиляди и тринадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

 

При секретаря З.П., като разгледа докладваното от съдията Кирилов НАХД № 326 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.59 от ЗАНН.

 

         Постъпила е жалба от С.К.П.  срещу електронен фиш № 0439669, за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство № 0562 на ОД на МВР – Плевен, с което на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на издадения електронен фиш, като се навеждат доводи за липсата на материално-правни и процесуално-правни предпоставки за издаването му, както следва : 1.липса на дата на издаване на електронния фиш; 2. Непосочване на издателя на властническото волеизявление; 3. Неясно място на извършеното нарушение.

В съдебно заседание жалбоподателя редовно призован се явява лично. Поддържа жалбата си. Моли съда да отмени електронния фиш.

         Ответникът по жалбата ОД на МВР – Плевен, редовно призован, представител не се явява.

         Съдът, като прецени доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид доводите на жалбоподателя, констатира следното:

         Жалбата е подадена в законоустановения срок, съгласно разпоредбата на чл.189, ал.8 ЗДвП и от лице, имащо правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

         Разгледана по същество жалбата е основателна.

          Съдът, като прецени доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид доводите на жалбоподателя, констатира следното:

На 24.08.2012г., около 15:27 часа, лек автомобил марка “ Сеат Ибиза ” с рег. № РВ 9594 ВН се движел по път 1-3, Бяла – Ботевград, км. 022+340.

Разрешената скорост на движение била до 60 км/ч., а лекият автомобил се движел със скорост от 90 км/ч., с превишение 30 км/ч. Поради движението си с превишена скорост автомобилът бил заснет с автоматизирано техническо средство № 0562 и впоследствие бил издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0439669 на ОД на МВР - гр.Плевен, с който на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, на С.К.П. е наложена глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

          Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства присъединени на основание разпоредбата на чл.283 от НПК.

         Въз основата на установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи: Законът определя точно и изчерпателно условията, при които се издава електронен фиш. А именно  установяване и заснемане на административното нарушение при кумулативното наличие на три задължителни предпоставки: с  техническо средство, в отсъствие на контролен орган и в отсъствие на нарушител.

         Анализирайки горните обстоятелства, съдът намира, че заснемащото устройство трябва да е стационарно монтирано, а в случая е използвана мобилна система за видеонаблюдение, при която има човешки фактор, т.е. не е налице първата кумулативно дадена предпоставка.

         Съдът констатира и друго нарушение на условията, посочени в разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, позволяващи издаването на електронен фиш, а именно - установяването на административното нарушение да е осъществено в отсъствие на контролен орган. Нарушението на жалбоподателя  е фиксирано от  мобилна  система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение с № 0562. Ето защо, съдът счита, че в случая е налице нарушение на законовите правила, позволяващи налагането на административно наказание с електронен фиш и тези нарушения се преценяват от съда като съществени.

           При наличието на използвана мобилна система за видеоконтрол и при наличието на контролни органи на мястото на реализиране на нарушението не следва да се ангажира административната отговорност на нарушителя посредством олекотената процедура на издаване на електронен фиш, а следва наказанието да се наложи по реда и условията на ЗАНН – чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение и да се издаде наказателно постановление с налагане на съответното административно наказание. Прилагането от страна на административно-наказващия орган на процедурата по чл.189, ал.4 и сл. от ЗДвП в отсъствие на законово предвидените условия води до ограничаване правото на защита на наказаното лице – последното е лишено от възможността за оспорване на направените констатации още в момента на установяване на същите и е лишено от възможността за подаване на възражение по чл.44 от ЗАНН.   

Останалите констатирани пороци на обжалвания електронен фиш са обусловени изцяло от пропуски в текстовата редакция на чл.189, ал.4 от ЗДвП поради недобрата нормотворческа техника на законодателя.

         Първият констатиран пропуск касае липса на предвиден конкретен издател на електронния фиш. Административния акт е волеизявление на конкретен орган, натоварен изрично с властнически правомощия и функции и с което волеизявление се засяга благоприятно или не правната сфера на трети лица и следва да има издател. Липсата на такъв, като задължителен реквизит на електронния фиш, лишава същия от горепосочените характеристики на документ и административен акт. Тази липса обуславя пълна анонимност на лицата, които понастоящем съставят и издават електронни фишове. Това от своя страна възпрепятства осъществяване на адекватен и надлежен контрол на компетентността им,  както и евентуална  реализация на отговорността им.

           Друг пропуск касае липсата на предвидена в разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП “дата на съставяне” на електронния фиш, като негов реквизит. Наличието на този реквизит е задължително, тъй като е от съществено значение за приложим към датата на издаване на фиша материален и процесуален закон, наличие на компетентност на издаващото го длъжностно лице, изчисляване на давностни срокове.

            Съдът констатира липса на конкретно посочване на мястото на извършване нарушението. Действително в електронния фиш е отразено, че същото е извършено на път І-3, Бяла- Ботевград, км. 022+320, но в приложения и възприет от съда снимков материал не става ясно дали засечената скорост е на място, където е ограничена с пътен знак, дали е в обхвата или не на населено място. Единствено е вписано разрешена скорост, установена и превишена, но как е възприето, че на посоченото място разрешената е 60 км/ч. остава неясно.

Всичките пороци относно нарушеното право на защита на жалбоподателя, чрез използването на електронен фиш, неустановената материална компетентност на длъжностното лице, което го е съставило, не конкретизиране на мястото на нарушение, в степен такава, че да бъде конкретно установено, какво е ограничението на скоростта за движение на моторните превозни средства, налагат отмяна на електронния фиш.            

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

        

РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия  К№0439669  на ОД на МВР - гр.Плевен, с който на С.К.П. на основание чл.189, ал.4 от ЗДвП, във вр. чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 /сто/ лева, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Административен съд – гр. Плевен.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: