Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Плевен, 19.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд в публичното заседание на седемнадесети април  през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Венелин Николаев

 

при секретаря Л.Б.  и в присъствието на прокурора … , като разгледа докладвано от съдия Николаев н.а.х.д. №308 по описа за 2013 год., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 32980-0074743/11.01.2013г. на Директора на НАП Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, на “***, представлявано от Б.Х.Я. ***, с ЛНЧ **********, са наложени на основание чл.179 от ЗДДС две имуществени санкции в размер на  по 500,00 лв. за всяко от двете нарушения, за това, че като регистрирано по ЗДДС лице, не е подало справка-декларация и информация от отчетните регистри по ЗДДС в законоустановения срок – до 14-то число, включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят:

1. Справката-декларация по ЗДДС за данъчен период месец 05.2012г. се подава на 22.06.2012г. по електронен път и приета с вх.№1500-1163387, а е следвало да се подаде в срок до 14.06.2012г. в офис Плевен при ТД на НАП – Велико Търново.

2. Информация от отчетните регистри по ЗДДС за данъчен период месец 05.2012г. се подават по електронен път на 22.06.2012г. от упълномощено лице, ведно със справка-декларация вх.№1500-1163387, а е следвало да се подадат в срок до 14.06.2012г. в офис Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което е нарушил разпоредбите на чл.125, ал.1, във вр. с чл.125, ал.5 от ЗДДС и чл.124, ал.1, във вр. с чл.125, ал.3, във вр. с чл.125, ал.5 от ЗДДС.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят представляващия “***” ЕООД гр. Плевен Б.Х.Я. ***, който го обжалва и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

Ответникът по жалбата – редовно призован – се представлява в съдебното заседание от ю.к. *** изразява становище, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, жалбата е  частично основателна.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

Акт за установяване на административно нарушение  №0074743 е съставен на 01.08.2012г. от В.В.Ц. на длъжност инспектор по приходите в сектор “УК” при ТД на НАП – Велико Търново, офис Плевен, против “***, представлявано от Б.Х.Я. ***, с ЛНЧ **********, за това, че като регистрирано по ЗДДС лице, не е подало справка-декларация и информация от отчетните регистри по ЗДДС в законоустановения срок – до 14-то число, включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят:

1. Справката-декларация по ЗДДС за данъчен период месец 05.2012г. се подава на 22.06.2012г. по електронен път и приета с вх.№1500-1163387, а е следвало да се подаде в срок до 14.06.2012г. в офис Плевен при ТД на НАП – Велико Търново.

2. Информация от отчетните регистри по ЗДДС за данъчен период месец 05.2012г. се подават по електронен път на 22.06.2012г. от упълномощено лице, ведно със справка-декларация вх.№1500-1163387, а е следвало да се подадат в срок до 14.06.2012г. в офис Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което е нарушил разпоредбите на чл.125, ал.1, във вр. с чл.125, ал.5 от ЗДДС и чл.124, ал.1, във вр. с чл.125, ал.3, във вр. с чл.125, ал.5 от ЗДДС.

В съдебно заседание актосъставителят и свидетел по делото В.В.Ц. заявява, че е съставил акта за установяване на административно нарушение за това, че фирмата не е подала справка – декларация и информацията от отчетните регистри по ЗДДС за данъчен период месец май 2012г. Декларацията е била подадена след законоустановения срок до 14.06.2012г., а именно на 22.06.2012г.

С.М., Показанията на Ц. се потвърждават и от показанията на свидетелите Д.С.М.,   Д.Ц.Л. и А.П. ***.

При така установената фактическа обстановка , съдът намира от правна страна следното:

Относно първото нарушение.

Съдът намира, че по делото е безспорно установено, че справката-декларация по чл.125 от ЗДДС, касаеща данъчен субект   “***, за данъчен период месец май 2012г. не е подадена в ТД на НАП-Плевен в срока по ЗДДС, който е изтекъл на 14. 06.2012г. и съставлява нарушение па чл.125, ал.5 от ЗДДС. С оглед установеното на 17.09.2011г. била изпратена покана до представляващия дружеството да се яви за съставяне на АУАН и на 31.10.2011 г. бил съставен АУАН срещу дружеството за констатираното нарушение на ЗДДС. АУАН бил надлежно връчен на 07.01.2013г. и подписан от представляващия без възражения, като на 09.01.2013г.  в законоустановения тридневен срок били депозирани писмени възражения.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ЗДДС Регистрирано по този закон лице, което, като е длъжно, не подаде справка – декларацията по чл.125, ал.1, декларацията по чл.125, ал.2, отчетните регистри по чл.124, декларацията по чл.157, ал.2 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000лв

Нарушението е безспорно установено, същото е правилно квалифицирано съобразно предвидените законови норми визираща състава и наказанието за извършено такова нарушение

При определяне на наказанието наказващият орган е съобразил  разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАНН и при наличието единствено на смекчаващи вината и отговорността обстоятелства е наложил наказанието на дружеството в минималния размер, предвиден в закона, а именно 500 лв.

 Относно второто нарушение.

 Описаното в оспореното НП нарушения касае, че данъчно задълженото лице не е подало информация от отчетните регистри в законоустановения срок до 14- то число включително на месеца, следващ данъчния период,  за който се отнасят. Нарушението е квалифицирано по чл.124, ал.1, вр. с чл.125, ал.3, във вр. с чл.125, ал.5 от ЗДДС.

За неизпълнението на това задължение от страна на регистрирани по ЗДДС юридическите лица, в чл.181, ал.1 от ЗДДС е предвидено налагане на имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.. Наказващия орган обаче е наложил наказание на дружеството  с нормата на чл.179 от ЗДДС, където  е предвидено наказание за лице, което не подаде отчетните регистри в предвидените в закона срокове, а не както е описано  нарушението за не подаване на информация за отчетните регистри.

По този начин е нарушено правото на защита правото на защита на административнонаказателно отговорното лице. Съдът не може да измени основанието за налагане на административно наказание, поради което в тази част наказателното постановление следва да бъде отменено.

Предвид горното, съдът

 

Р   Е   Ш    И :

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление № 32980-074743/11.01.2013г. на Директора на НАП Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, в частта му,  с която  на “***, представлявано от Б.Х.Я. ***, с ЛНЧ **********, е  наложена на основание чл.179 от ЗДДС имуществена  санкция в размер на 500,00 лв. за нарушение по чл.125, ал.1, чл. 125, ал.5 от  ЗДДС.

ОТМЕНЯ  на основание 63, ал.1 от ЗАНН наказателно  постановление № 32980/11.01.2013г. на Директора на НАП Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, в частта,  с която на “***, представлявано от Б.Х.Я. ***, с ЛНЧ **********,  е наложена  на осн. чл.179 от ЗДДС     имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение по  чл.124, ал.1, във вр. с чл.125, ал.3, във вр. с чл.125, ал.5 от ЗДДС като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: