Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

22.04.3013 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на трети април през две хиляди и тринадесета в състав:

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 303 по описа на същия съд за 2013 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпила е жалба от Д. ** Ж.,***, , против НП № 072/04.01.2013 г. на Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на § 7 от Закона за защитените територии, във вр. с чл. 81, ал. 1 т. 2 от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 500 лв. Твърди се, че наказателното постановление е незаконосъобразно поради което се моли неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят  се явява лично и се  представлява от  адв. И.М. от ПлАК, като поддържа жалбата и изразява становище с което моли съда да отмени атакуваното НП.

 

            Ответникът по жалбата – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Плевен, редовно призован, представлява се от юрк. ** като моли за потвърждаване на НП.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            /По допустимостта на жалбата съдът следва да отбележи следното:НП№ 072/04.01.2013 г. на Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Плевен е получено лично от жалбоподателя Д.Ж. на 23.01.2013г. и затова не се спори/видно е от приложената на л.7 обратна разписка/.Съдът не откри спор и по отношение на факта че ж-лката е депозирала жалбата си срещу него по пощата като видно от пощенското клеймо на плика на л.4 от делото, същото е с дата на подаване 30.01.2013г. Описаното, съчетано с правилно преброяване на дните от посочения период води до достигане на извода че жалбата е депозирана в последния 7-ми ден от периода, което обосновава нейната допустимост съгласно чл.59, ал.2 от ЗАНН. В обратния смисъл е възражението на процесуалния представител на ответната страна което не се споделя от съда./

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА.

 

            На 15.10.2012г. при извършена проверка от длъжностни лица при РИОСВ – гр. Плевен на ПИ № 153216, находящ се в землището на с. Николаево, общ. Плевен, попадащ в защитена местност “Турията” е установено, че е извършена сеч през лятото на 2012 г. в резултат на която е отсечен 80% от дървостоя. Проверяващите на място длъжностни лица – свидетелите Х.П. и Д.Л. преценили че жалбоподателката Д. ** Ж., като собственик на горепосочения поземлен имот, не е съгласувала с директора на РИОСВ- гр. Плевен дейността по провеждане на сеч съгласно изискванията на §7 от Закона за защитените територии. Съставен бил констативен протокол № БР-ХП-38/15.10.2012 г. от Х.И.П.  - главен експерт при РИСОВ-гр. Плевен" в присъствието на свидетелят инж. ** – гл.експерт в РДГ – Ловеч и ** – гл. специалист в РДГ – гр. Ловеч.

В хода на проверката длъжностните лица установили че ПИ № 153216 попада в границите на защитена местност “Турията”, обявен със Заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС, ДВ бр.21/1973 г., разширена със Заповед № 2067/06.07.1976 г. на МГОПС, ДВ бр. 62/1976 г., прекатегоризирана със Заповед № РД-731/10.06.2003 г. на МОСВ, ДВ бр. 60/2003 г.

 Горепосочените свидетели установили и че при предходна проверка обективирана в протокол БР-ХП-32/21.08.2012 г. на РИОСВ  гр. Плевен е констатирано извършването на сеч в гореописания ПИ № 153216, землище с. Николаево, общ. Плевен, че в Регионална дирекция на горите – гр. Ловеч няма подавани горскостопанствени програми и издадени позволителни за сеч в този момент, като в имота е проведена 30% санитарна сеч, съгласно предвиденото в Лесоустройствения проект на ДГС – гр. Плевен /2005 г./през периода 2007-2010 год. като заявител за ползване на дървесината е била настоящата жалбоподателка Д.Ж..

 За установеното нарушение длъжностните лица при РИОСВ – гр. Плевен – Х.П., Д.Л. и З.Й. съставили АУАН 072/20.11.2012 г. с който вменили на жалбоподателя Д. ** Ж. нарушение  на § 7 от Закона за защитените територии във вр. с чл. 81, ал. 1 т. 2 от с.з.

  

Въз основа на съставения АУАН Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Плевен издал оспореното НП.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал.1, т.2 от ЗЗТ “Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в този закон.”

От доказателствата по делото – писмени и гласни не се установи по категоричен начин жалбоподателката Д.Ж. да е осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в ЗЗТ.От показанията на посочените по-горе свидетели е видно че Ж. била заявител във връзка с проведена 30% санитарна сеч, съгласно предвиденото в Лесоустройствения проект на ДГС – гр. Плевен /2005 г./през периода 2007-2010 год. без да са подавани горскостопанствени програми и издадени позволителни за сеч в този момент в същия ПИ № 153216, землище с. Николаево, общ. Плевен. Отново от показанията на свидетелите е видно че ПИ № 153216 попада в границите на защитена местност “Турията”, както и че същите констатирали на 15.10.2012г. че в ПИ № 153216, находящ се в землището на с. Николаево, общ. Плевен, попадащ в защитена местност “Турията” е извършена сеч през лятото на 2012 г. в резултат на която е отсечен 80% от дървостоя. Показанията на свидетелите Х.П., Д.Л. и З.Й., като обективни се ценят от съда и съответстват напълно на цитираните по горе и кредитирани като неоспорени писмени доказателства - констативен протокол № БР-ХП-38/15.10.2012 г., констативен протокол № БР-ХП-32/21.08.2012 г., както и Заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС, ДВ бр.21/1973 г., разширена със Заповед № 2067/06.07.1976 г. на МГОПС, ДВ бр. 62/1976 г., прекатегоризирана със Заповед № РД-731/10.06.2003 г. на МОСВ, ДВ бр. 60/2003 г.

От цитираните по-горе гласни и писмени доказателства не се установи в категоричност обаче че извършената сеч през лятото на 2012 г. в резултат на която е отсечен 80% от дървостоя в процесния ПИ № 153216 собственост на жалбоподателката  и попадащ в границите на защитена местност “Турията” е свързана с действия именно от страна на Д.Ж.. Действително в предходния период, посочен по-горе /2007-2010г./ това е било така и не се спори, но обстоятелството че извършената сеч през лятото на 2012 г. в резултат на която е отсечен 80% от дървостоя на ПИ № 153216, находящ се в землището на с. Николаево, общ. Плевен и попадащ в защитена местност “Турията” е свързано с действия на жалбоподателката Д. ** Ж., като собственик на горепосочения поземлен имот и съответно несъгласуването с директора на РИОСВ- гр. Плевен дейността по провеждане на сеч съгласно изискванията на §7 от Закона за защитените територии  не може да се приеме за доказано. Т.е. не може да се направи категоричен извод, че след като ж-лката не е съгласувала извършена в предходен период сеч, извършена по нейно възлагане, то предположимо е извършила същото нарушение /сеч и несъгласуването `и/ и през лятото на 2012г. констатирано на 15.10.2012г., т.е. процесното. Т.е. предположенията и евентуалното извеждане на такива с оглед сходни житейски ситуации, при които гражданите се опитват да преодолеят установяването на допуснати идентични нарушения, не могат да послужат като годна основа за ангажиране на административнонаказателната отговорност на Д.Ж., поради което неправилно `и е наложена глоба в размер на 500 лева.

Съществени процесуални нарушения съдът не откри при съставянето на АУАН и НП.

 

Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

           

ОТМЕНЯ НП № 072/04.01.2013 г. на Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Плевен, с което на Д. ** Ж. ***, с ЕГН ********** на основание  § 7 от Закона за защитените територии във вр. с чл. 81, ал. 1 т. 2 от с.з. е наложена глоба в размер на 500 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

                  

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: