Р       Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                              гр.ПЛЕВЕН, 16.04.2013 год.

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, девети наказателен състав, в публично заседание на трети април, две хиляди и тринадесета година, в състав :

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА    

 

при секретаря Л.Б. и в присъствието на прокурора ............................ като разгледа докладваното от съдията НАХД №299 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази :

 

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С електронен фиш серия К №0442686 на ОД на МВР-гр.Плевен, е наложена на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева на “Универсал Ж”ЕООД-гр.Видин, чрез Управителя Ж.Б.В., за това, че на 24.08.2012 год., в 16:17 часа на път II-35, Плевен-Ловеч, км.022+340, с МПС “Ситроен Ц 4 Пикасо” 1.6 ХДИ, рег.№ВН4199ВС е извършено нарушение за скорост №201208244727, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №0562. При разрешена скорост 60 км/ч е установена скорост от 85 км/ч, т.е. превишаване на разрешената скорост с 25 км/ч, в нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

          Недоволен от електронния фиш е останал жалбоподателятУниверсал Ж”ЕООД-гр.Видин, чрез Управителя Ж.В., който го обжалва в законният срок, считайки, че издаденият срещу него електронен фиш е незаконосъобразен, тъй като твърдяното нарушение не е извършено от него, макар и да е собственик на автомобила. Пояснява, че не било възможно да посочи трите имена на действителния нарушител и да представи неговото свидетелство за управление на МПС, съобразно разпоредбата на чл.189, ал.5 от ЗДвП. Твърди, че при издаването му са допуснати съществени процесуални нарушения, в това число не посочване на място, време и начин на извършване на деянието, с допускането на които било нарушено правото му на защита. Последното водело до незаконосъбразност при издаването му, тъй като пороците му не биха могли да бъдат санирани. Моли съда да отмени изцяло електронен фиш серия К №0442686 на ОД на МВР-гр.Плевен, сектор КАТ, с който му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 100 лева, на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, като неправилен и незаконосъбразен.

 

          В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не изпраща представител.

          За въззиваемата страна ОД на МВР-гр.Плевен, редовно и своевременно призована, представител не се явява в съдебно заседание. Изразено е писмено становище с вх.рег.№2382/11.02.2013 год. на ВНД Директор на ОД на МВР-гр.Плевен Комисар **, в което той оспорва като неоснователна подадената жалба, считайки, че от формална страна обжалвания електронен фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189, ал.4 от ЗДвП и утвърдения със Заповед рег.Iз-305/04.02.2011 год. на Министъра на вътрешните работи образец на електронен фиш. Моли съда да потвърди електронен фиш серия К 0442686 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство от ОД на МВР-гр.Плевен, а жалбата на Ж.В. да бъде отхвърлена като неоснователна.

          Настоящата инстанция като съобрази събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, взаимна връзка и обусловеност, приема за установени следните факти :

          На 24.08.2012 год., в 16:17 часа на път II-35, Плевен-Ловеч, км.022+340 с автоматизирано техническко средство №0562 е засечена скоростта на движение на МПС “Ситроен Ц 4 Пикасо” 1.6 ХДИ, рег.№ЕН ВН4199ВС. Отчетена е скорост на движение 85 км/ч, при разрешена 60 км/ч или превишение с 25 км/ч. Като собственик, на когото е регистрирано МПС е посочен “Универсал Ж”ЕООД-гр.Видин. Въз основа на тези данни е издаден електронен фиш от ОД на МВР-гр.Плевен за налагане на глоба в размер на 100 лева на името на собственика на МПС за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

          При наличието на тази фактическа обстановка съдът приема, че жалбата е процесуално допустима, подадена чрез наказващият орган до съда в съответствие с изискванията на чл.60, ал.1 от ЗАНН. По същество тя е изцяло основателна.

          Законодателят в текста на чл.189, ал.4 от ЗДвП точно е определил условията, при които се издава електронен фиш. Тези условия се заключават в установяване и заснемане на административното нарушение с техническо средство, в отсъствие на контролен орган и нарушител. При тази формулировка на разпоредбата се налага изводът, че следва заснемащото устройство да е стационарно монтирано, а видно от удостоверение за одобрен тип средство за измерване, приложен като доказателство по делото в случая е използвана система за видеонаблюдение, при която има човешки фактор. При наличието на използвана система за видеоконтрол, която не е стационарна и при наличието на контролни органи на мястото на извършване на нарушението, не следва да се ангажира административно наказателната отговорност на нарушителя посредством облекчената процедура на издаване на електронен фиш, а следва наказанието да се наложи по реда и при условията на ЗАНН – чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване въз основа на него на наказателно постановление. Прилагането от страна на наказващият орган на процедурата по чл.189, ал.4 и сл. от ЗДвП в отсъствие на законовите предпоставки за това води до незаконосъобразност на издадения електронен фиш.

          Освен това съдът констатира, че в издадения електронен фиш е описано извършено от жалбоподателя административно нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като е посочено, че същият е управлявал МПС със скорост 85 км/ч, при разрешена 60 км/ч или превишение от 25 км/ч, а видно от представения и приет като доказателство по делото списък на установените нарушения ТFR- фигурира засечена скорост 88 км/ч и превишение 28 км/ч, поради което съдът намира, че е налице противоречие между отразените в електронния фиш обстоятелства на нарушението и представените писмени доказателства за извършеното нарушение. Това представлява съществено процесуално нарушение,  нарушаващо правото на защита на жалбоподателя, който има право да разбере какво нарушение е извършил и с каква скорост е управлявал МПС. Затова и са напълно основателни доводите му, изтъкнати в жалбата.

          Не на последно място съдът констатира, че с електронния фиш е санкционирано ЮЛ, като му е наложено наказание глоба, което е недопустимо. На ЮЛ може да бъде налагана имуществена санкция, но не и глоба. В тази връзка при издаване на електронния фиш н е спазена разпоредбата на чл.188, ал.2 от ЗДвП, според която, когато нарушението е извършено при управление на МПС, собственост на ЮЛ, предвиденото в закона наказание се налага на неговия законен представител. В случая автомобилът, с който е извършено нарушението е собственост на “Универсал Ж”ЕООД-гр.Видин, но наказанието за нарушението – глоба в размер на 100 лева е следвало да бъде наложено не на дружеството, а на неговия управител Ж.Б.В..

          Изложените дотук пороци са съществени и с оглед възможностите, които има съдебната инстанция, посочени в чл.63, ал.1 от ЗАНН, а именно да потвърди, да измени или отмени електронния фиш, съдът счита, че няма основания да го обяви за нищожен, а следва да го отмени, като изцяло незаконосъобразен.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                         Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №0442686 на ОД на МВР-гр.Плевен, с който е наложена, на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, глоба в размер на 100 /сто/ лева на “УНИВЕРСАЛ Ж”ЕООД, ЕИК : 105012737, чрез Управителя Ж.Б.В., адрес за призоваване : ******,  за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

          Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-гр.Плевен по реда на ЗВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

          Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на ОД на МВР-гр.Плевен за сведение.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :