Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№………

 

гр. Плевен , ………….. год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Районен съд - Плевен, трети наказателен състав, в публично заседание на двадесет и трети април две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ МИТЕВА

 

при секретаря Б.М., като разгледа докладваното от съдия  Митева НАХД № 273/2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

 

 

         Съдът е сезиран с жалба от И.Б.Й. *** срещу Наказателно постановление № 3240/26.11.2012 год. на Началник на Сектор ПП КАТ при ОД на МВР Плевен, с което на Й. на основание чл. 174, ал. 3, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДВП и на основание Наредба № Із-1959 на МВР са отнети 12 контролни точки.

За въззиваемата страна  ОД на МВР - Плевен    редовно призовани не се представляват и не вземат   становище по жалбата.

Явяват се  актосъставителят  на констатираното нарушение –  Ц.Н.Ц. и свидетелите Д.Х.Б., *** и ***.

         В съдебно заседание жалбоподателят чрез процесуалния си представител адв. Я. поддържа жалбата и изложените в нея съображения и моли Наказателното постановление да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН,  поради което съдът счита, че същата е  допустима и  следва да бъде разгледана.

Съдът като взе предвид  събраните по делото доказателства  намира за установено следното:

На 19.10.2012 г. мл. автоконтрольор Сектор ПП ОД МВР Плевен  Ц.Ц. съвместно с инспектор Д. Б. спрели за проверка л.а. Пежо с рег. ***. При проверка на документите на водача И.Й. полицейските служители установили, че говорел завалено. По тази причина бил изпробван с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта му, което отчело концентрация 0.00 промила. Полицейските служители поискали от Й. да даде и проба за наличие на наркотици или други упойващи вещества. Според служителите на реда, дадената от водача проба била некачествена и към онзи момент полевият тест се оказал невалиден. Полицейските служители издали на водача талон за медицинско изследване и го придружили до ЦСМП – Плевен, където същият отказал да даде кръв за медицинско изследване, за което бил съставен АУАН № 3240/19.10.2012 г., за това, че водачът отказва да бъде изпробван с техническо средство за наличие на наркотици, който жалбоподателят Й. подписал с възражение, след което бил освободен.

С оглед изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл. 42, т. 4 от ЗАНН административният акт следва да съдържа достатъчно ясно и конкретно формулирано словесно описание на нарушението с неговите обективни признаци. В случая в него е отразено, “че водачът отказва да му бъде извършена проверка за наличие на наркотици или други упойващи вещества. При опит да му бъде извършена проверка с Дрегер Дрогчек, същият не извършва теста правилно, като не дава качествена проба от слюнка”

Съгласно чл. 174, ал. 4 от ЗДвП, редът по който се установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество се определя от Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието. В случая това е Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. В чл. 1, ал. 2 от същата наредба се предвижда употребата на алкохол или друго упойващо вещество да се установява посредством използване на съответни технически средства или чрез медицински и лабораторни изследвания. Съгласно чл. 2 от същата, когато от водача е взета некачествена проба или се оспорват показанията на техническото средство, употребата на такива вещества се установява с лабораторно изследване. С такова изследване се установява и употребата на тези вещества, когато водачът откаже или физическото му състояние не позволява извършване на проверка с техническо средство. В настоящия случай водачът е отказал да даде кръв за медицинско изследване. Съгласно чл. 6 от наредбата обаче, ако водачът откаже да даде кръв за медицинско изследване, употребата на тези вещества се установява с показанието на техническото средство.

Съдът намира, че атакуваното НП не съдържа описание на фактическата обстановка, при която е извършено описаното нарушение и кое е нарушението Прави впечатление, че обстоятелствената част на издаденото НП е взаимно противоречива и изключваща се, твърди се, че жалбоподателят е отказал проверка за наличие на наркотици и други упойващи вещества и на следващо място се твърди, че е дал проба, т.е. извършена е проверка, която не била качествена.

Разпоредбата на чл. 174, ал. 3, предл. 1 от ЗДвП е категорична – вменява във вина отказа за извършване на проверка. Няма и не съществува понятие за качествена проба, от която на практика без необходимите доказателства административно-наказващият орган да вменява вина за неизвършено от жалбоподателя административно нарушение, като е наложил наказание за несъществуващи и не уредени в специалния закон нарушения.

Съдът намира, че не следва да бъде кредитирана постъпилата справка по делото от Сектор ПП Отдел ОП на ОД на МВР Плевен, от която се установява, че при извършената проверка на жалбоподателя И.Б.Й.  с Дрегер  Дрогчек в последствие е отчел употребата на ТНС /тетрахидроканабинол/, тъй като според съда не може към един момент на проверката да се твърди, че лицето е отказало даване на проба или, че е дало некачествена проба и няколко месеца след това органите на МВР да изпращат справка, че пробата е качествена и е отреагирала на активен наркотичен компонент.

С оглед изложеното по-горе съдът намира, че жалбата е основателна, а издаденото   НП  е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

                   Водим от горното,съдът

                            Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Наказателно постановление № 3240/26.11.2012 год. на Началник на Сектор ПП КАТ при ОД на МВР Плевен, с което на И.Б.Й. ***  на основание чл. 174, ал. 3, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДВП и на основание Наредба № Із-1959 на МВР са отнети 12 контролни точки, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Регионален административен съд – град Плевен.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: