Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       гр.Плевен,30.04.2013г.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд в публичното заседание на осми април през две хиляди  и тринадесета година в състав:

 

                                                                              Председател:Венелин Николаев

                                                                Съдебни заседатели:……………...

                                                                                     Членове:

 

при секретаря З.П.  и в присъствието на прокурора … , като разгледа докладвано от съдия Николаев н.а.х.д. №227 по описа за 2013  год., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

     С наказателно постановление №394/14.01.2013г. на Началника на Митница – Свищов, на “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД– гр. Варна, с ЕИК: 148113279, управлявано и представлявано от Съвет на директорите с представител С.И.Д., с ЕГН **********, е наложена на основание чл.234, ал.1,т.1, от ЗМ имуществена санкция –   в размер на 412,51 лв., и на  основание чл.234, ал.4, вр. чл.233, ал.4 от ЗМ е присъдено заплащане на равностойността на липсващия предмет на нарушението, възлизаща на  в размер на 103352.32лева.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя С.И.Д., в качеството си на изпълнителен директор представляващ “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД – гр. Варна, чрез адв. Г.Г., който го обжалва и моли съда да го отмени като неправилно и незаконосъобразно.

Ответникът по жалбата – редовно призован – се представлява в съдебното заседание от ю.к. *** и изразява становище, че жалбата срещу наказателното постановление е неоснователна. Моли жалбата да бъде отхвърлена, а наказателното постановление да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

Акт за установяване на административно нарушение №329 е съставен на 16.07.2012г. от В.А.Ц. на длъжност младши инспектор ТМУ Варна, Агенция “Митници” срещу “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД, с БУЛСТАТ: 148113279, управлявано от Съвет на директорите и представлявано от С.И.Д., с ЕГН **********, за това, “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД, с БУЛСТАТ: 148113279, е осъществило състава на митническо нарушение по чл.234, ал.1, т.1 от Закона за митниците, тъй като не е включило в митническата стойност по ЕАД №11BG004306Н0002621/04.03.2011г. платената стойност от 1424.72 USD по фактура №3883/05.03.2011г., като по този начин не е заплатило част от дължимите публични държавни вземания в размер на 412.51 лв. ДДС.

При така установената фактическа обстановка съдът, приема следното от правна страна:

Относно процедурата по съставяне и връчване на АУАН, настоящата инстанция не констатира съществени нарушения.

Както актът, така и НП са издадени от компетентни органи в кръга на правомощията им по закон. И в двата акта са спазени формално изискванията по чл.42 и чл.57 от ЗАНН. 

Акта за установяване на административно нарушение е съставен на основание чл.230 от ЗМ, вр. с чл.40, ал.2 от ЗАНН.

Видно от приложеното по делото уведомително писмо с изх. №4424-225/09.07.2012г. получено от проверяваното дружеството на 10.07.2012г., съгласно приложената обратна разписка, е уведомено че следва да се яви в Митница Варна за съставяне на АУАН по чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ.

Предвид на така установени фактически обстоятелства,  административно наказващият орган е приел, че жалбоподателя не е изпълнил задълженията си, вменени с чл.234, ал.1, т.1 от Закона за митниците, като  на 04.03.2011г. дружеството, в качеството си на титуляр на режим  “едновременно допускане на свободно обръщение и крайна употреба” по ЕАД №№ 11BG004306Н0002621/04.03.2011г. за стока №1 е декларирал пред МБ Плевен стойност по-ниска от реално платената, в резултат на което е погасил публични вземания в размер на 23855,7 лева. След извършена последващата проверка на дружеството от отдел “Последващ контрол” в Митница Варна, документирана с Доклад №3/04.05.2012г. е било констатирано, че към декларираната митническа стойност по ЕАД №11BG004306Н0002621/04.03.2011г. за стока №1, трябва да бъде прибавена и стойност от 1424,72 USD по фактура №3883/05.03.2011г. издадена от “Имърджънт Корп” САЩ за извършени разходи с доставка на части за сеялка “Кинзи” с получател “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД, в резултат на което дължимите публични вземания са в размер на 24268,21 лева от което следва, че дружеството е избегнало частично заплащане на публични държавни вземания в размер на 412,51 лева, представляващи 0лв., мито и 412,51 лв. ДДС.

Горната фактическа обстановка се установява от   събраните  в хода на съдебното следствие гласни доказателствени средства – показанията на свидетелите- В.А.Ц., П.Л.П. и Ж.Д.С.  и представените  с административно-наказателната преписка писмени доказателства.

Съдът възприе и кредитира показанията на св. В.Ц., която заявява, че във връзка със Заповед на Началник Митница Варна е била извършена проверка на “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД, в хода на която било установено наличието на фактура за транспортни разходи за доставката на части за сеялка, внесена с митническа декларация. Заявява, че тези допълнителни  разходи не са декларирани към митническата стойност на стоката в декларацията. Поради обстоятелството, че не са предприети допълните действия за декларираните на посочените транспортни разходи в декларацията бил съставен акт за установяване на административно нарушение.

Съдът дава вяра на показанията на св. П.Л.П., който заявява, че в качеството си на митнически служител бил ръководител на екип  от “Последващ контрол”  към Митница Свищов, който извършил  планова проверка на “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД.Резултатът от проверката бил обективиран в доклад, в който били отразени  констатирани нарушения в счетоводното отчитане на дружеството. В счетоводството на дружеството била открита фактура за извършени транспорти разходи по доставянето на стоката от Америка, които разходи не  били включени в митническата стойност на стоките предмет на обмитяване, с което е избягнато заплащането на мито и ДДС.

Съдът кредитира и показанията на св. Ж.Д.С., която установява, че в качеството си на служител към Агенция   Митници Варна е участвала в извършване на проверка на “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД. Твърди, че в счетоводството на дружеството била установена фактура, чиято стойност не била включена в митническата стойност на внесената стока. Уточнява, че тези транспортни разходи е трябвало да бъдат добавени  към митническата стойност и да бъдат декларирани, защото по този начин е избягнато частично плащане на публични държавни вземания.

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение не са били допуснати нарушения на чл.42 от ЗАНН и същият съдържа всички минимално изискуеми от закона реквизити.Наказателното постановление също съдържа в себе си предвидените от чл.57 от ЗАНН обстоятелства, а именно дата и място на извършване на нарушението, подробно описание на констатациите от проверката и доказателствата, които ги потвърждават. Преди съставяне на акта е била изпратена покана, получена на адреса на дружеството, но в указания срок не се е явил представител.В този смисъл правилно е било прието, че са били налице предпоставките на чл.40 ал.2 от ЗАНН за съставяне на акт в отсъствие на нарушителя. Предвид изложеното по- горе, съдът намери, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице.

Съгласно разпоредбата на чл.234, ал.1, т.1 от Закона за митниците, който избегне или направи опит да избегне пълно или частично заплащане или обезпечаване на митните сборове или на другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи се наказва за митническа измама.

Правилно наказващият орган е приел, че от страна на „Окотпод Инвест Холдинг” ЕАД е допуснато нарушение на чл.234 ал.1 т.1 от ЗМ, като е отнесъл установените фактически констатации към хипотезата на правната норма.  Частичното избягване на заплащането на публични държавни вземания, събирани от митническите органи безспорно представлява  нарушение на чл.234 ал.1 т.1 от ЗМ. След като дружеството не е декларирало стойността на товаро-разтоварните разходи по фактура №3883/05.03.2011г,  то е избегнало частично заплащане на ДДС, с което е осъществен състава на посоченото нарушение. Обективната съставомерност на това деяние, наказуемо по чл.234 ал.2 т.1 от ЗМ, не се и оспорва. Правилно е бил определен и размера на имуществената санкция, тъй като законът предвижда същата да е в размера на избегнатото задължение. В случая той е 412, 51  лв., като с оглед начина на установяването му, съдът намира за неоснователни възраженията в тази насока.

Съдът намира, че в случая не следва да се прилага разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Деянието е обществено опасно и не се отличава от останалите случаи от този род. Действително стойността на избегнатото ДДС е ниска, но това е само едно смекчаващо отговорността обстоятелство, което не следва да се разглежда изолирано.

Правилно е било постановено „ Окотпод Инвест Холдинг”” ЕАД да заплати равностойността на стоката, тъй като разпоредбата на чл.234 ал.4 от ЗМ, действала към момента на извършване и установяване на нарушението е предвиждала именно това. Към настоящият момент обаче е налице влязла в сила законодателна промяна , според която такова присъждане следва да се извърши само при пълно избягване на дължими публични държавни вземания. В  случая е налице само частично избягване, поради което и новата разпоредба в сила от 01.02.2013г. се явява по-благоприятна за нарушителя и следва да бъде приложена.Поради това наказателното постановление в пункт 2 следва да бъде отменено.

Предвид изложеното,  съдът

 

Р   Е   Ш    И :

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №394/14.01.2013г. на Началника на Митница – Свищов,  с което на “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД– гр. Варна, с ЕИК: 148113279, е наложена на основание чл.234, ал.1,т.1, чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ имуществена санкция –   в размер на 412,51 лв.

ОТМЕНЯ наказателно постановление №394/14.01.2013г. на Началника на Митница – Свищов, В ПУНКТО 2, с което е присъдено на „ Окотпод Инвест Холдинг”” ЕАД  да заплати равностойността на стоката в размер на 103 352, 32лв./сто и три хиляди триста и петдесет лева и 32 ст. / на основание чл.234, ал.4, вр. с чл.233, ал.4 от ЗМ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в  14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: